poniedziałek, 28 lutego 2011

"Boże mój, Boże mój dlaczego tu mnie pozostawiłeś?"

Prowadziłem dyskusję na forum o tematyce biblijnej na temat sprawozdania Marka 15:34
W przekładzie nowego świata wygląda on tak:
(34) A o godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: "Eli, Eli, lama, sabachtani?", co w tłumaczeniu znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?"

Sporo osób nie rozumie dlaczego Jeszu woła że „Bóg go opuścił”. Zrobiła się więc dyskusja gdzie prezentowano różne ludzkie interpretacje ale nikomu nie przyszło na myśl by sprawdzić jak pisze w oryginale greckim czyli jakich słów użył Marek pisząc to sprawozdanie.

Sprawdziłem jak pisze w oryginale i wyszło coś innego. Niby różnica nie wielka na pierwszy rzut oka ale  sens jednak inny.

Otóż Marek przetłumaczył te słowa jako: Boże mój, Boże mój dlaczego tu mnie pozostawiłeś? 

Napisałem na forum:
Słowo tłumaczone na Pozostawiłeś podobnie jak w języku polski może mieć znaczenie pozytywne i negatywne.
Negatywne jest w sensie mąż pozostawił żonę ciężko chorą bez pomocy a w pozytywnym mąż pozostawił żonę w szpitalu czyli pozostawić nie oznacza to samo co opuścić może odnosić się do miejsca przebywania.
Parafrazując słowa Jeszu możemy powiedzieć „Boże mój, Boże mój co ja tu jeszcze robię?

Oczywiście nie wszyscy zrozumieli te słowa. Po kilku postach w dyskusji pozostała tylko 1 osoba która niczego nie potrafiła udowodnić ale ciągle o cos pytał. Stało się dla mnie zrozumiałe że stara się złapać mnie na słowie. Na jakimś przejęzyczeniu lub nieścisłym określeniu by nadać mojej wypowiedzi błędny sens i w ten sposób wykazać sprzeczność. Ponieważ nie udawało mu się to i w dodatku z dyskusji wyraźnie wychodziło że nie ma on biblijnych argumentów więc nie wytrzymał i wywalił mi ze ja atakuje świadków Jehowy i zwyczajnie obrzucił mnie fałszywymi oskarżeniami...

niedziela, 27 lutego 2011

Znak jonaszowy

Mateusza 12: (39) Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. (40) Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. 

Zmartwychwstanie w ciele było potrzebne dla ludzi jako znak jonaszowy by jednym wzmocnić wiarę a innym nie dać powodu do wykrętów że niby skąd mieli wiedzieć że to Syn Boga i Pomazaniec.. 

Takie podniesienie z martwych nie było pierwszym i jedynym gdyż Piotr nas zapewnia że Jeszu został ożywiony w duchu a nie w ciele 

1 Piotra 3:(18) Bo nawet Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy, prawy za nieprawych, aby was przywieść do Boga: uśmiercony został w ciele, aleożywiony w duchu 

Jeszu odnosi trzy dniowy pobyt w grobie do ciała ludzkiego gdyż mówi: Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. 

Określenie Syn Człowieczy a także w łonie ziemi wskazuje, że chodzi o ciało fizyczne. W żaden sposób znak jonaszowy nie wiąże się z ciałem duchowym w którym obecnie żyje Jeszu.

Znak jonaszowy nie wymagał by Syn Boga dosłownie był martwy przez cały ten okres. Dla ludzi był Jonasz martwy ale my wiemy że nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. 

Również zapowiedź o 3 dniach i nocach nie można traktować dosłownie w tym samym sensie jak dziś te słowa rozumiemy. Wie o tym każdy kto policzył czas od śmierci Pomazańca (w piątek po południu) do powstania ciała (w niedzielę rano). 
__________________
Jeśli szukasz społeczności która głosi, że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie.

sobota, 26 lutego 2011

Na czym polega zmartwychwstanie?

1 Piotra 3:18 Bo nawet Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy, prawy za nieprawych, aby was przywieść do Boga: uśmiercony został w ciele, ale ożywiony duchem (19) W tym też stanie poszedł i głosił duchom będącym w więzieniu,

Jak widzisz Jeszu zmartwychwstał w duchu jednak żeby dostąpić tego zmartwychwstania musiał dostać ciało duchowe.

Umierając Jeszu mówi:
Łukasza 23:46 A Jeszu zawołał donośnym głosem i Rzekł: "Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mego". Rzekłszy to, wydał ostatnie tchnienie.

Podobnie postąpił Szczepan.
Dzieje 7:59 I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jeszu, przyjmij ducha mego.

Jest to zgodne ze słowami:
Kaznodziei 12:7 Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał.

W chwili śmierci duch opuszcza ciało Jeszu ale czy od razu żyje? NIE!
Musi zostać ożywiony przez Boga

Dzieje 4:10 to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jeszu Pomazańca Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.

Na czym więc polega zmartwychwstanie?
Na połączeniu ducha z ciałem cielesnym lub duchowym

1 Koryntian 15:42-44 Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe.

Nie wiemy więc jak długo martwy był Jeszu ale raczej krótko skoro obiecał:
Łukasza 23:43 I rzekł mu: Amen tobie mówię dziś ze mną będziesz w raju.
_______________
Jeśli pragniesz nawiązać więź z ludźmi którzy głoszą że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie

poniedziałek, 21 lutego 2011

"nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni"

Nie ma możliwości by ustalić jak prawidłowo wymawia się imię Boga więc go nie używam. Z faktu że jest niemożliwe ustalić prawidłową wymowę wyciągam wniosek że 

- 
Bóg nie chce byśmy je wymawiali 

Uzasadnienie wniosku: Nie ma takiej siły która by przeszkodziła Bogu by udostępnić prawidłową formę imienia Boga gdyby on tego chciał 

Jednak spodziewam się że powinno być to jakoś uzasadnione choć oczywiście Bóg nie ma obowiązku się przed nami tłumaczyć. Wierze jednak że nie zostawił nas nieświadomych. Postanowiłem znaleźć uzasadnienie w Biblii. 

Znalazłem zapowiedź z Izajasza że Bóg da swemu ludowi NOWE IMIĘ logiczny jest wniosek że nowe zastąpi stare. 

Izajasza 65: 15 …
Lecz moim sługom będzie nadane inne imię. 

Znalazłem proroczą zapowiedź z Jeremiasza która może spełnić się tylko na 3 sposoby: 
- Zniknie Egipt 
- Znikną Żydzi 
- Zniknie Imię 
Wystarczy by tylko jeden z tych warunków się spełnił a proroctwo również zostanie spełnione. 

Ponieważ Egipt nadal istnieje, istnieją także Żydzi a nie znamy prawidłowej wymowy imienia więc jest dla mnie zrozumiałe że proroctwo spełniło się 

Jeremiasza 44:26 
Wszakże słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy mieszkacie w ziemi egipskiej: Oto Ja przysięgam na wielkie moje imię - mówi JHWH - że moje imię już nigdy nie będzie używane ustami któregokolwiek męża judzkiego w całej ziemi egipskiej i nikt nie powie: Jako żyje Wszechmocny JHWH! 

Zapowiedź z Jeremiasza współpracuje z zapowiedzią z Izajasza o NOWYM IMIENIU a także pasuje to do wywyższenia Jeszu w Nowym Testamencie. 

Dzieje 4: (10) 
to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jeszu Pomazańca Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. (11) On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. (12) I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. 

Tak więc istnieje biblijnie i logicznie uzasadniony powód dla którego Bóg wycofał swoje imię. 

- jest to uzasadnione planami wobec objawienia nowego imienia 
- jest to zgodne z planem wywyższenia imienia Syna 

WNIOSEK 
Każdy kto kładzie nacisk na oddawanie czci imieniu które Bóg przed nami ukrył działa wrogo wobec Boga gdyż szkodzi jego planom. 

Jeśli chodzi o używanie tetragramu. 

Postanowiłem naśladować w tym temacie uczniów Jeszu Pomazańca i jeśli oni tetragram nie używali to ja również nie będę po za uzasadnionymi przypadkami jak dziś. Nie mam więc fanatycznego podejścia do tetragram bo to nie jest żadne imię tylko jego zapis niemożliwy do odczytania.

niedziela, 20 lutego 2011

Rzymian 1:4

List do Rzymian 1:(4) a który został Synem Boga według mocy ducha uświęcającego przez zmartwychwstanie Pana naszego Jeszu Pomazańca 

Werset 4 budzi spore dyskusje na temat jego właściwego sensu. Niektórzy posuwają się nawet do kwestionowania prawdziwości tego fragmentu twierdząc, że był to późniejszy dodatek.

Różne przekłady różnie go oddają

Z Biblii Tysiąclecia można wyciągnąć wniosek, że Jeszu stał się Synem dopiero po zmartwychwstaniu:

(4) a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 

Z przekładu biblii Warszawskiej można wyciągnąć wniosek że zmartwychwstanie ma moc usynowienia:

(4) który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, 

Najciekawiej oddaje ten fragment Biblia Gdańska gdyż daje do zrozumienia że zmartwychwstanie było publicznym potwierdzeniem synostwa:

(4) A pokazał się Synem Bożym możnie, według Ducha poświęcenia, przez zmartwychwstanie, to jest o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 

Przekład Nowego Świata twierdzi że zmartwychwstanie było uznaniem synostwa:

(4) lecz który z mocą został uznany za Syna Bożego według ducha świętości poprzez zmartwychwstanie spośród umarłych - tak, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, 

Biblia Poznańska dopuściła się całkowitej przebudowy tego fragmentu dodając słowa których w oryginałach nie ma i dostosowując tekst do swoich przekonań:

(4) dzięki zaś działaniu Ducha Świętego posiada potęgę Syna Bożego, ukazaną w zmartwychwstaniu. Jest to Jezus Chrystus, nasz Pan. 


Słowa Pawła z Rzymian 1:4 są odpowiedzią na pytania zadane w:

Mat 22:(43) Wtedy rzekł do nich: Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi: (44) Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. (45) Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być jego synem?

Jeszu będąc na ziemi był synem Dawida i jednocześnie Synem Bożym jednak w chwili zmartwychwstania stał się tylko Synem Boga uświęconym przez zmartwychwstanie w duchu. 

Zmartwychwstanie nastąpiło w duchu co potwierdza 1 Piotra 3: (18) Bo nawet Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy, prawy za nieprawych, aby was przywieść do Boga: uśmiercony został w ciele, ale ożywiony w duchu 

A Paweł w Liście 1 Koryntian 15: (43) Zasiewa się w hańbie, wskrzeszone zostaje w chwale. Zasiewa się w słabości, wskrzeszone zostaje w mocy. (44) Zasiewa się ciało fizyczne, wskrzeszone zostaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe.

Słowa te potwierdzają sens Rzymian 1:4 gdzie czytamy o ”mocy ducha uświęcającego przez zmartwychwstanie”.

Kto wypromował imię Jehowa?

Dziś świadkowie Jehowy są najbardziej znaną grupą z używania imienia Jehowa. Jednak nie oni odkryli to słowo. Zaadoptowali je na własne potrzeby. Pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica bez wątpienia był pod silnym wpływem pewnych tajnych stowarzyszeń masońskich. Niektórzy nawet twierdza, że był masonem 33 stopnia. Jest sporo dowodów poszlakowych, które silnie potwierdzają takie opinie. Nie mam jednak zamiaru zajmować się tym zagadnieniem w tym wpisie do dziennika.

Faktem jest, że są poważne wątpliwości, co do słowa Jehowa. Z obecnych słowników języka hebrajskiego wynika, że hovah znaczy coś złego. Świadkowie Jehowy twierdzą, że imię to opiera się na czasowniku havah (robić, stwarzać), ale świadkowie nie wspominają, że istnieje też w hebrajskim słowniku słowo hovah, które idealnie pasuje do angielskiej wersji tego imienia. Niestety te drugie słowo tłumaczy się na: burzyciel, mąciciel.

Jeśli więc wierzyć uczonym w piśmie hebrajskim to świadkowie nazywają Boga Mąciciele lub Burzycielem, czyli dokładnie odwrotnie niż powinni. Faktycznie jednak nie wiadomo jak prawidłowo wymawiało się te słowa. Teoretycznie może być odwrotnie, czyli Jahwe może znaczyć JestemBurzycielem. Trzeba być świadomym, że naukowcy zgadują, jakie samogłoski dodać do spółgłosek. Robią przy tym minę jakby wiedzieli coś na pewno, ale to tylko mina, grymas bez ciężaru dowodowego.

Powyższy przykład powinien uzmysłowić świadkom, że zgadywanie jak powinno wymawiać się imię Boga jest niebezpieczne gdyż może doprowadzić do jego znieważenia. Przykłady z Biblii pokazują, że nawet zmiana 1 litery zmienia sens całego imienia (Rodzaju 17:5,15).

Najwyraźniej Bóg wycofał swoje święte imię by zrobić miejsce na wywyższenie imienia swego umiłowanego Syna Jeszu Pomazańca. W przeciwnym razie nie mogłyby spełnić się słowa z Filipian 2:9-11

(9) Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i Życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię, (10) żeby w imię Jeszu zgięło się wszelkie kolano tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią (11) i żeby wszelki język otwarcie uznał, że Jeszu Pomazaniec jest Panem ku Chwale Boga, Ojca.

Innym powodem, dla którego należy podejrzliwie traktować imię Jehowa jest fakt, że w taki właśnie sposób nazywają swego Boga masoni.

Wolnomularstwo także i tutaj za wzorem żydowskim poszukuje „zgubionego słowa”. W symbolice masonerii szkockiej tak to wyglądało w XVIII w. według opisu ks. Barruela: 
Stopień („Wybranego”) ma dwie części; jedna stosuje się do zemsty Adonirama, który zwie się tutaj Hiramem; druga jest szukaniem słowa, albo raczej świętej nauki, którą ono wyraża, a która została zagubiona436. Tak samo i ryt Swedenborga poszukuje „zgubionego słowa”437. W stopniach różokrzyżowcowych masonerii szkockiej usiłowano przy pomocy tajemniczej, magicznej figury tzw. pentaculum również odnaleźć zgubione słowo. Po poszukiwaniach na wyższych stopniach wtajemniczenia okazywało się, że owo słowo zgubione — to Jehowa439. Już zresztą owa „Fama Fratemitatis”, od której wywodzą się różokrzyżowcy, kończyła się okrzykiem: „sub umbra alarum tuarum Jehova!” („pod twymi skrzydłami, Jehowa!”).


W książce - Masoneria (jej początki, organizacje, ceremoniał, zasady i działanie) – Józef S. Pelczar (pseud. S. J. Korczyński) pisze:
Twierdzą nawet, że w niektórych lożach wyższych, palladyjskimi zwanych, rozszerzył się kult szatana, jako przeciwnika Boga chrześcijańskiego, Adonai-Jehowa zwanego. Czy tak się dzieje w istocie, trudno z pewnością powiedzieć. W każdym razie jest to rzeczą uderzającą, że najgłośniejszy dzisiaj poeta włoski, a przy tym mason, Jozue Carducci, napisał w r. 1869 na cześć szatana "zwycięzcy Jehowy księży" bluźnierczy hymn, który w lożach stołowych włoskich nieraz się rozlega. 
 Nie ma, więc żadnego powodu by ufać zupełnie przypadkowemu imieniu Jehowa są za to poważne powody by podejrzewać, że to imię służy zniesławieniu Prawdziwego Boga lub czczeniu szatana pod tym imieniem.  


sobota, 19 lutego 2011

Jeszu w Indiach

Szukając w Internecie grup wychwalających Jeszu znalazłem chrześcijan na terenie Indii i okolic. Nie wiem na chwilę obecną na ich temat prawie nic za wyjątkiem tego, że nie mówią Jezus tylko Jeszu (Yeshu). Jest to dla mnie ciekawostka wymagająca zbadania. Jeśli ktoś ma więcej informacji to proszę o przesłanie mi ich lub przynajmniej linków do ciekawych stron.

Niestety po pobieżnym przeglądzie tego, co znalazłem mam wrażenie, że oprócz imienia nic w tych grupach nie wskazuje na znajomość prawdy biblijnej. Niepokojące jest używanie krzyża, jako symbolu, co niestety ma związek z magiczną geometrią nazywaną przez jej propagatorów świętą geometrią.

Wiara w moc symboli religijnych wywodzi się z pogaństwa. Krzyż, jako symbol jest łagodniejszą formą bałwochwalstwa, ale o tym innym razem.

Poniżej zamieszczam filmik pokazujący, że istnieją grupy wzywające Jeszu.

piątek, 18 lutego 2011

Chrystusowie wśród świadków Jehowy

Zamieszczam obiecany krótki film na temat używania przez świadków Jehowy tytułu pomazaniec. Nazywają tak tych, którzy przyznają się do nadziei niebiańskiej i których z jakiegoś powodu nie uznali za umysłowo chorych.

Film nie wyczerpuje tematu. Możliwe, że zrobię kiedyś dłuższy film, ale na razie zachęcam do rozpowszechniania tego. Może uda się przebudzić, choć niektóre osoby.


Jeśli pragniesz nawiązać więź z ludźmi którzy głoszą że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie

środa, 16 lutego 2011

List do Rzymian 1:15-19

Dziś podzielę się moimi wysiłkami w tłumaczeniu listu do Rzymian. Staram się w trudniejszych miejscach wyjaśnić,  dlaczego tak a nie inaczej przetłumaczyłem dane słowa gdyż faktycznie pragnę Was  zachęcić do samodzielnego czytania a nawet tłumaczenia Słowa Bożego.

15 Podobnie jestem gotów przebywającym w Rzymie opowiedzieć  dobre wieści

16 Nie wstydzę się dobrych wiadomości mocą Boga są dla zbawienia wszystkich wierzących Judejczyka  najpierw ale także hellenisty .

JUDEJCZYKA NAJPIERW, ALE TAKŻE HELLENISTY
Niektórzy tłumaczą Judejczyka, jako Żyda a hellenisty, jako Greka. Jestem skłonny przyznać, że Żyd jest pojęciem bardziej ogólnym gdyż nie dotyczy tylko plemienia Judy, więc prawdopodobnie jest to dobre tłumaczenie. Jednak czytelnik nie jest na tyle nieobeznany w realiach tamtych czasów by brał dosłownie określenie Judejczyk. Przynajmniej ja oddając bardziej dokładne określenie liczę na zaangażowanie umysłu w czytanie listu do Rzymian.

W przypadku słowa Greka znacznie lepiej jest użyć słowa helennisty lub grekowca gdyż faktycznie chodzi tu nie o konkretny naród grecki, lecz o ludzi przynależnych do kultury greckiej, czyli posługujących się językiem greckim.

Paweł zwraca uwagę, że naród Izraelski ma pierwszeństwo w doznaniu zbawienia.


17 sprawiedliwość Boga w niej jest ujawniona, z wiary jest wierność, przecież napisano „sprawiedliwy z wiary  żyć będzie”

Z WIARY JEST WIERNOŚĆ
17 werset był najtrudniejszy do przetłumaczenia. Badałem znaczenie każdego słowa przez 2 dni. Jego prawidłowe przetłumaczenie wymaga zrozumienia sensu myśli jąka pragnie wyrazić Paweł. Określenie Z WIARY JEST WIERNOŚĆ dosłownie brzmi OD WIARY DO WIARY. Autor listu prowadzi grę słowną. Jednak dla nas ta gra jest niezrozumiała. W ustaleniu, więc, o co chodzi musiałem nie tylko ustalić, jakie znaczenia ma greckie słowo WIARA, ale również odnaleźć cytat, na który autor się powołuje w dalszej części.

poniedziałek, 14 lutego 2011

Trzy kroki do zbawienia

Jana 14:6 Jeszu mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.

Tymczasem zły rozesłał po drogach swoich akwizytorów, którzy przekonują, że jest jakaś inna droga prowadząca do Jeszu nazywają ją religią. Przekonują, że musisz znaleźć drogę do drogi. ABSURD, ale ludzie ufają akwizytorom. Ich reklama jest wszędobylska. Człowiek się rodzi i od razu słyszy o prawdziwej religii. Dorasta w przekonaniu, że musi go ktoś poprowadzić do drogi i nie rozumie że gdy zrobi krok już będzie na drodze.

A pierwszy krok jest prosty:

Rz 10:9 "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jeszu jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz."

1Kor 12:3 "Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Jeszu przekleństwem! I nikt nie może rzec: Jeszu jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym."

Flp 2:11 "i aby wszelki język wyznawał, że Jeszu Pomazaniec jest Panem, ku chwale Boga Ojca."

Drugi krok:

Dzieje 2:38 Piotr powiedział do nich: "Okażcie skruchę i niech każdy z was da się zanurzyć w imię Jeszu Pomazańca ku przebaczeniu waszych grzechów, a otrzymacie wspaniałomyślny dar ducha świętego.

Dzieje 22:16 Czemu się więc wahasz? Wstań, zanurz się, oczyść się z grzechów twoich, wzywając Jego imię!

Dzieje 8:12 "Gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił dobrą nowinę o królestwie Bożym i o imieniu Jeszu Pomazańca, dali się zanurzyć zarówno mężczyźni, jak i kobiety."

Dzieje 10:48 "Polecił więc zanurzyć ich w imię Jeszu Pomazańca. Wtedy prosili go, aby zatrzymał się jeszcze u nich przez kilka dni."

Dzieje 19:5 Po tych słowach przyjęli zanurzenie w imię Pana Jeszu

Krok trzeci:

Marka 13:13 "I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony."

Mateusza 10:22 "Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony."

Dzieje 21:13 Wtedy Paweł odpowiedział: Co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jerozolimie dla imienia Pana Jeszu.

Pod koniec pierwszego stulecie prawdopodobnie dało się już we znaki odstępstwo od prawdziwego imienia Pana.

niedziela, 13 lutego 2011

10 pomazańców zastępuje Pomazańca

10 Pomazańców w organizacji świadków Jehowy przewodzi 7000000 grupie ich zwolenników 

Czy Jeszu Pomazaniec upoważnił kogoś do przewodzenia całej organizacji, czyli do stania na jej czele? 

Zdecydowanie NIE! 

Cała organizacja jest nadzorowana przez Pomazańca, który do tego celu posługuje się Duchem Świętym. 

Jednak w skali małych społeczności lokalnych nazywanych przez świadków zborami pozwolił w celu wspierania słabych na działanie szafarza, którego nazwał „niewolnikiem” wśród innych niewolników (Mateusza 24:45-51). Z tej grupy niewolników niektórzy dostali przywilej lokalnego pomagania innym na zasadzie talentów/min (Mateusza 25:14-30). Z tego jak pomagają innym będą surowo rozliczeni (Jakuba 3:1). 


Nasz Pan jedyny Pomazaniec powiedział: 
Mat 23:10 Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. 

Użyte greckie słowo: 
Mateusza 23:10 καθηγηταί 


Nasz Pan Jeszu zabronił traktowania kogoś jak Mistrza czy Przewodnika w sensie zbliżonym do popularnego dziś słowa Guru. 

Chodziło o to by nikt nie zajął miejsca Chrystusa. 

Tymczasem tak właśnie robią świadkowie Jehowy. 
10 pomazańców twierdzi, że przewodzi całej organizacji w zastępstwie Jezusa. 

Świadkowie bronią się twierdzeniem, że są wersety mówiące o przewodnikach w zborach. Mylą niesienie pomocy słabszym w miejscowej społeczności z zastępowaniem Syna Boga. 

Paweł mówiąc o przewodnictwie w zborze użył innych słów greckich niż słowo jakie przypisuje się do wypowiedzi Pana. 

1 Tesaloniczan 5: 12 προϊσταμένους 
1 Tym 5:17 προεσττες 
Hebr 13: 7 γουμένων 
13:24 γουμένους 
13:17 γουμένοις 

Logika, więc podpowiada, że sens tych słów może być odmienny od tego, co podają polscy tłumacze. 

Kontekst również wyraźnie pokazuje, że nasz Pan ostrzegał przed stawianiem kogoś na swoim miejscu. Mamy unikać przewodników, którzy będą przejmować kierownictwo w imieniu Pomazańca. 

Towarzystwo Strażnica twierdzi: 
Cytat:
Obecnie Jezus kieruje nami za pośrednictwem „niewolnika wiernego i roztropnego”, którego reprezentuje Ciało Kierownicze, oraz zamianowanych starszych (Mateusza 24:45).

Strażnica 2007 - artykuł Pokornie współpracujmy z troskliwymi pasterzami 
Cytat:
Obecnie Ciało Kierownicze Świadków Jehowy składa się z dziesięciu pomazańców, z których każdy pełni chrześcijańską służbę od dziesiątków lat. Zapewniają oni duchowe przewodnictwo Świadkom Jehowy, tak jak ciało kierownicze w I wieku (Dzieje 16:4).

Strażnica 1998 - Artykuł Życie w wolności, zgodne z chrześcijańskim oddaniem 


Widzimy, więc wyraźnie, że 10 pomazańców (ciało kierownicze) zajęło miejsce Syna Bożego, mimo że on wyraźnie przed tym ostrzegał. 

Wprawdzie zrezygnowali z potępionych w rożnych przekładach biblijnych tytułów jak Rabbi, Nauczyciel, Mistrz, Wódz itp., ale za to przywłaszczyli sobie znacznie ważniejszy tytuł POMAZANIEC! czyli Chrystus

 ________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę

piątek, 11 lutego 2011

Strażnica cz. 1

Świadkowie Jehowy posługują się nazwą Strażnica i jej symboliką prawie jak logiem. Ostatnio trochę mniej, ale nadal słowo to jest jak identyfikator tego ugrupowania. Okazuje się, że wierze strażnicze były pogańskimi symbolami wykorzystywanymi do kultu bogini Artemidy. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule nadesłanym nam z Holandii - Strażnica, wieżyczka i wolność .

Nie będę, więc pisał na ten temat. Dodam tylko do tego tematu to, co można znaleźć w Biblii na temat słowa strażnica. W przekładzie świadków Jehowy zwanym popularnie przekładem nowego świata znalazłem kilka cytatów, w których pojawia się słowo strażnica.

Rodzaju 31:48,49 I odezwał się Laban: "Ten kopiec jest dzisiaj świadkiem między mną a tobą". Dlatego dał mu nazwę Galeed oraz Strażnica, gdyż powiedział: "Niechaj Jehowa będzie na straży między mną a tobą, gdy się nawzajem nie będziemy widzieć.

2 Kronik 20:24 Juda zaś doszła do strażnicy na pustkowiu. Kiedy zwrócili swe twarze ku owemu tłumowi. Oto leżały na ziemi ich trupy; nikt nie ocalał.

Izajasza 21:8 I zawołał jak lew: "Na strażnicy, Jehowo, wciąż stoję za dnia i na mym posterunku stróża staję co noc. 

Ten werset można by jeszcze starać się naciągnąć na jakieś sensowne wytłumaczenie gdyż jest on w kontekście upadku Babilonu. I tak też robi Towarzystwo Strażnica. Jednak tłumaczenie to jest mało przekonujące. Kilka rozdziałów dalej znajdujemy kolejne zastosowanie tego słowa i ponownie nie ma w nim nic wartościowego.

Izajasza 32:14 Bo wieża mieszkalna została opuszczona, ustała wrzawa miasta; Ofel i strażnica stały się nagimi polami, po czas niezmierzony radością zebr, pastwiskiem stad;

Ten ostatni cytat pasuje dokładnie do dzisiejszego stanu tego czasopisma. 

Jak widzimy określenie Strażnica nie posiada żadnej wartości duchowej. Dlaczego więc stało się symbolem świadków Jehowy? Oficjalne wytłumaczenie głosi, że czasopismo to miało ostrzegać o zbliżających się wydarzeniach. To bardzo ambitne założenie o charakterze prorockim doprowadziło jednak do kompromitacji tej organizacja. Żadne z zapowiedzianych wydarzeń nie spełniło się tak jak je zapowiadano. Nic dziwnego, że Towarzystwo Strażnica stopniowo wycofało się z konkretnego ostrzegania na rzecz ogólnej zapowiedzi, że nadchodzi Armagedon.

Nowa taktyka na pewno się sprawdzi, bo kiedyś w końcu Armagedon nadejdzie. Jednak dziś nie ma już uzasadnienia by tak nazywać to czasopismo. Wiele innych organizacji jest znacznie bardziej uczulonych na ostrzeganie przed nadchodzącymi zmianami. Dziś strażnica milczy na temat szkodliwości masowych szczepień czy chemtraili rozsiewanych z samolotów. Towarzystwo Strażnica dostosowało się do obecnych warunków i nawet weszło na jakiś czas w skład ONZ.

Pewnie nie warto by o tej nazwie wspominać gdyby nie fakt, że w nowym testamencie słowo to występuje w dużo gorszym kontekście i daje powody do niepokoju.

Znaczenie słowa strażnica dało biblijne podstawy do napisania książki o tytule „30 lat w niewoli Strażnicy”, ale o tym napisze w kolejnym wpisie do dziennika.
 ________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę

czwartek, 10 lutego 2011

10 pomazańców

W Strażnicy z 1998 roku znalazłem takie zdania:
Obecnie Ciało Kierownicze Świadków Jehowy składa się z dziesięciu pomazańców, z których każdy pełni chrześcijańską służbę od dziesiątków lat. Zapewniają oni duchowe przewodnictwo Świadkom Jehowy, tak jak ciało kierownicze w I wieku (Dzieje 16:4).
_____________________
Artykuł - Życie w wolności, zgodne z chrześcijańskim oddaniem - pogrubienie moje


Strażnica informuje nas że na czele organizacji świadków Jehowy stoi 10 chrystusów / pomazańców Oczywiście takich z małej litery. Dlaczego z małej? Pewnie dlatego że nie są to prawdziwi pomazańcy tylko inni… (Mateusza 24:4,5). Są oni duchowymi przewodnikami świadków Jehowy i są częścią kanału łączącego Boga z ludźmi.

Prawda że to bardzo interesująca informacja?

Sprawdźmy co na temat kanału łączności mówi Słowo Boże.

1 Tym 2:5 Albowiem Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Pomazaniec Jeszu

Wygląda na to że Paweł nic nie wiedział o chrystusach z małej litery.

Mateusza 23:10  Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Pomazaniec. 

No cóż z cytatu Strażnicy dowiadujemy się że przewodnikami świadków Jehowy jest 10 pomazańców.

Czy tylko ja widzę potężną rozbieżność między organizacją śJ a zaleceniami Słowa Bożego?

Dziś ciężko jest mi zrozumieć jak mogłem przez 30 lat ślepo wierzyć wszystkiemu co pisało w czasopiśmie Strażnica.
 ________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę

wtorek, 8 lutego 2011

144 000 Chrystusów

Poniższy przykład pokazuje jak świadkowie Jehowy manipulują słowami. Posługują się dwoma określeniami Chrystus i Pomazaniec  odnosząc każde do innej osoby lub osób. Słowo Chrystus, które jest hybrydą pochodzenia greckiego faktycznie znaczy to samo, co hebrajski Mesjasz  i polski Pomazaniec.

Towarzystwo Strażnica odnosi słowo Chrystus do Syna Bożego. Słowo to użyli naśladowcy Jeszu i było to tłumaczenie słowa Mesjasz. Ponieważ nie jest to imię własne, lecz tytuł, więc można było je przetłumaczyć. Uczniowie imię Jeszu starali się oddać dokładnie za pomocą liter greckich, ale tytułu Mesjasz nie oddali po hebrajsku tylko użyli grecki odpowiednik, czyli słowo Christos.

Dzisiejsze odstępcze chrześcijaństwo w tym także świadkowie Jehowy robią dokładnie na odwrót. Nie używają imienia Jeszu tylko lokalnego zamiennika. W Polsce jest to Jezus, w Hiszpanii Chesus a w Anglii Dzizas. W ten sposób nikt nie wzywa prawdziwego imienia Pana Jeszu. Z tytułem Mesjasz zrobiono odwrotnie. Uczniowie Pana go przetłumaczyli a dzisiejsze chrześcijaństwo zaadoptowało je do każdego języka przeważnie nie tłumacząc go..

Chcąc naśladować pierwszych uczniów Pana powinniśmy używać polskiego słowa Pomazaniec i nie tłumaczyć imienia Jeszu, lecz oddać je możliwie jak najdokładniej za pomocą polskich liter.

Towarzystwo Strażnica uważa, że Mesjaszy jest więcej niż jeden jednak ukrywa ten fakt przez zręczne żonglowanie słowami. W tym celu słowo Chrystus używa tylko w odniesieniu do Syna Bożego a słowo Pomazaniec czasem używa, jako określenie pozostałych Chrystusów. 

Grono 144 000 łagodnie usposobionych pomazańców, będących ‛współdziedzicami z Chrystusem’, obejmie razem z nim ziemskie dziedzictwo (Rzym. 8:16, 17; Obj. 14:1).
Strażnica z 2008 roku artykuł - Jak powinniśmy traktować innych?

Trudno powiedzieć jak to jest możliwe, ale faktycznie nikt ze świadków Jehowy nie potrafi wyłapać faktu, że w ich gronie żyją ludzie nazywający siebie Chrystusami (Pomazańcami). To pokazuje jak duże jest zaufanie do tego, co publikuje Ciało Kierownicze świadków Jehowy. Moim zdaniem jest to zaufanie całkowicie nieuzasadnione.

Wątpię by większość świadków po zwróceniu im uwagi na tą manipulację potrafiła odnieść się krytycznie do swoich nadzorców. Prawdopodobnie zbagatelizowaliby ten problem twierdząc, że to szczegół bez znaczenia. Tymczasem jest to bardzo poważna sprawa.

W sprawozdaniu Mateusza 24:4,5 czytamy:
A Jeszu, odpowiadając, rzekł do nich: "Baczcie, żeby was nikt nie wprowadził w błąd;  bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: 'Ja jestem Pomazańcem; i w błąd wprowadzą wielu. 

W przekładzie Nowego Świata zamiast „Pomazańcem” znajdujemy słowo „chrystusem”.
Czy rozumiesz, jaki problem z tym proroctwem mają świadkowie Jehowy? O tuż ich zdaniem oprócz Chrystusa jest jeszcze 144 000 Chrystusów, ale ukrywają ten fakt nazywając ich Pomazańcami.

Sprawa się jeszcze bardziej komplikuje na niekorzyść świadków, gdy czytamy w sprawozdaniu Mateusza 24 rozdział a 24 werset „powstaną fałszywi Chrystusowie”. Liczba mnoga Chrystusów może oznaczać wielu pojedynczych Pomazańców lub jedno, ale za to liczne grono tych samozwańczych Mesjaszy.

Kilka tysięcy świadków Jehowy twierdzi, że jest Chrystusem, czyli Pomazańcem. Nie można więc wykluczyć, że proroctwo z Mateusza 24:5 spełnia się także na nich.

bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: 'Ja jestem Pomazańcem; i w błąd wprowadzą wielu. 
 ________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę

niedziela, 6 lutego 2011

"Jakże uciekniecie przed sądem Gehenny?"

Dziś polecam artykuł, który napisałem wspólnie z Krzysztofem Niskim - Strumień wody wylany na Gehennę. Badał on temat *Gehenny przez okres prawie roku i wyszło z tego bardzo ciekawe odkrycie dotyczące zapowiedzi sądu Gehenny, przed którym Jeszu ostrzegał.

Mateusza 23:33
"Węże, pomiocie żmijowy, jakże uciekniecie przed sądem Gehenny?

Marka 9:47,48
Jeśli zaś gorszy cię twoje oko, odrzuć je; lepiej jest dla ciebie wejść jednookim do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu zostać wrzuconym do Gehenny, Gdzie ich Czerw nie umiera, a ogień nie jest gaszony.

Odstępcze chrześcijaństwo słowo gehenna przerobiło na piekło. Wyjątek stanowi Towarzystwo Strażnica, które Słowa Pana odnosi do śmietnika za murami Jeruzalem. Taki śmietnik oczywiście istniał, ale nie wrzucano do niego zwłok ludzkich jak twierdzą świadkowie Jehowy.

Dla żydów w tamtym czasie taki sposób traktowania zwłok byłby czymś niewyobrażalnie złym. Z dużą skrupulatnością chowano zmarłych nawet przestępców czy resztki ludzkie znalezione na polu. Z tego powodu przy drogach było sporo grobów. Miejsca pochówku zaznaczano bieląc groby by przechodnie przypadkiem nie dotknęli ich. Stąd pochodzi określenie „groby powielane”.

Nie pochowanie ciała było wyrazem wielkiej tragedii i wielkiego upokorzenia dla zmarłego. Właśnie taką karę zapowiadali prorocy twierdząc, że dojdzie do niej w dolinie synów Hinnoma, którą Jeszu nazywał Gehenną.
______________________
Popularnie mówi się Gehenna, ale faktycznie „h” nie powinno się wypowiadać.

sobota, 5 lutego 2011

Jezus, Chesus i Dzizas

Kiedy głoszę jedyne prawdziwe imię naszego Zbawcy to często słyszę, że to bez znaczenia, jakie imię się używa gdyż wszystkie są prawdziwe, jeśli tylko mamy na myśli Chrystusa. Dzięki takiej logice dzisiejsze chrześcijaństwo uznaje kilka imion Syna bożego jednocześnie twierdzą, że to jest tylko jedno imię.

Mamy, więc:
Jezus – po polsku
Chesus – po hiszpańsku
Dzizas – po angielsku

I prawdopodobnie jeszcze kilka imion, których nie znam, ale które ktoś używa modląc się do Syna Boga (a niektórzy wierzą, że modlą się do samego Boga).

Co te imiona łączy?
Te imiona mają tylko jedna cechę wspólna. Pisze się je tak samo, czyli Jezus lub Jesus.

Trzeba być wyjątkowo zaślepionym by nie zauważyć, że to są faktycznie zupełnie inne imiona. To że pisze się je podobnie nie ma zupełnie żadnego znaczenia gdyż modlitw nie zanosimy na piśmie, lecz wypowiadanymi słowami. Wielbimy Syna Boga Słowami i tu okazuje się, że tak zwani chrześcijanie wzywają różne imiona, co w praktyce oznacza, że wielbią różnych bogów. Napisałem bogów z małej litery gdyż możemy podejrzewać, że za każdym z tych imion stoi inny demon. Najwidoczniej zły podzielił odstępczych chrześcijan na grupy i pewnie oddał ich różnym demonom nagradzając ich za służbę jemu.

Dla tych, co twierdzą, że imię Pana można przekładać na różne języki musze przypomnieć, że słowo Baal znaczy Pan po przetłumaczeniu. Zdaniem sług Jeszu imię Baal to imię bożka i w polskim języku nadal należy mówić Baal. Tymczasem zwolennicy tłumaczenia imion teoretycznie mówiąc Pan jednocześnie mówią Baal tylko, że po polsku.
 ________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę

piątek, 4 lutego 2011

"Wy jesteście wezwani w imię Jeszu Pomazańca"

Jestem aktywny na kilku forach i czasem poświęcam im na tyle uwagi ze brakuje czasu na napisanie czegoś tu w tym dzienniku. Dlatego dziś umieszczę mój a odpowiedź, którą udzieliłem osobie twierdzącej, że W Polsce nazywamy Pana Jezusem i nie ma w tym nic złego.
...
Powołałeś się na Mateusza 15:9
(9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

Tymczasem właśnie ogłosiłeś naukę ludzką, która głosi: Każdy naród ma Pana o trochę innym imieniu i nie ma w tym nic złego nawet, gdy żadne z tych imion nie jest tym, o jakim czytamy w Słowie Bożym.

Można Twoje twierdzenia podzielić na punkty by były bardziej wyraziste, by trudniej było je ukryć w gmatwaninie argumentów. Niech każdy oceni czy to nauki od Boga czy może od jego i naszego przeciwnika.

Twoje twierdzenia:
1. Każdy naród może wzywać inne imię
2. Dokładność imienia nie ma znaczenia
3. Głoszenie prawdziwego imienia Pana jest spieraniem się o słowa
4. Liczy się nie to, jakie imię Pan dostał od Ojca, lecz to, jakie dostał od tłumaczy biblijnych
5. Stawiasz imię Pana na równi z imionami innych ludzi. Nie widzisz w imieniu Jeszu niczego bardziej wartościowego niż w imieniu Paweł.


Jeśli jesteś wstanie potwierdzić biblijnie swoje nauki to czekam na odpowiednie dowody ze Słowa Bożego a póki, co zapoznaj się z tym, co głoszą Pisma.

Odpowiedzi biblijne:

czwartek, 3 lutego 2011

"Aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano"

Kiedy odkryłem, że imię Jeszu jest prawdziwym imieniem, w którym mamy zbawienie dzięki odpuszczeniu naszych grzechów to spotkałem się z najróżniejszymi zarzutami. Jeden z nich brzmiał „Apostołowie nie użyli „sz”, lecz „s”, pisali, bowiem Jesu”. Dla osoby spragnionej dokładnie wielbić naszego Pana już sam fakt, że imię Jezus nie występuje w żadnym manuskrypcie biblijnym jest dostatecznym dowodem na fałszywość tego imienia, ale sporo osób nie tyle stało się zwolennikami imienia Jezus, co bardziej przeciwnikami imienia Jeszu. Szukali, więc każdego argumentu by podważyć zaufanie do biblijnego imienia pozostawionego nam przez pisarzy biblijnych.

Faktem niepodważalnym jest, że:
1. W pismach hebrajskich imię naszego Pana posiada literę, która czyta się, jako „sz”.
2. W alfabecie greckim nie było takiej litery ani sposobu by ja zastąpić.
3. Najbardziej podobna litera w alfabecie greckim jest „s”.

Jeśli jednak prawdą jest, że pisarze biblijni używali „s”, gdy było potrzebne „sz” to w innych miejscach powinniśmy znaleźć potwierdzenie tej reguły.

Weźmy, więc wielkiego proroka i przywódcę Izraela Mojżesza. W hebrajskiej wersji swego imienia ma on dokładnie tą samą literę „sz”, co nasz Pan w swoim imieniu. W jaki sposób oddano ją w pismach greckich?


Zdaniem Uczonych w Piśmie to hebrajskie słowo czyta się Mosze a z greckich zapisków wynika, że zapisano je jako Mouses. Oczywiście na końcu zwyczajem greków każde imię męskie ma dodatkowo „s”, ale pomijając ten sztuczny dodatek to w pismach greckich nowego przymierza mamy bardzo dokładnie oddane imię Mojżesza.

Mosze - hebrajki
Moise – grecki (czyta się Mojsze)

To co nas w tym miejscu interesuje to fakt, że posłannicy (apostołowie) użyli „s” w zastępstwie brakującej w greckim alfabecie litery „sz”. Oczywiście nadal wymawiali prawidłowo Mousze podobnie jak Polacy wiedzą jak czytać New York czy George Michael mimo że są to nazwy obce.

Używanie „s” zamiast „sz” było czymś oczywistym gdyż nie było innej, lepszej możliwości. Niektóre imiona uległy trwałym zmianą z powodu większej popularności greckich wersji. To doprowadziło do przekłamań i tak zamiast Szemuela mamy Samuela. Jednak inne imiona nie są tak ważne jak imię naszego Pana.

Filipian 2: (9) Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. (11) I aby wszelki język wyznał, że Jeszu Pomazaniec jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę