niedziela, 23 października 2016

Czy kobiety mogą nauczać?


W Biblii nie ma takiego rozdziału, jak rola kobiet w społeczności powołanych. Nie ma wyraźnych instrukcji, które by pozostawił nasz Pan i Mistrz Jeszu. Dla Izraelitek pokorna postawa była czymś oczywistym. Nie było potrzeby by im to wyjaśniać. Dopiero późniejsze wydarzenia sprawiły, że Paweł udzielił instrukcji, które dziś uważa się za obowiązujące dla nas. Potrzeba udzielenia instrukcji powstała z powodu licznych zgromadzeń powołanych z narodów, które były dla pozycji kobiet bardziej tolerancyjne. Powstały zgromadzenia w których kobiety zaczęły zabierać głos, a nawet przejmować inicjatywę. Paweł napisał:

Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to zakon nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów! Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. Czyż od was wyszło słowo Boże? Albo czy tylko do was przyszło? Jeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam piszę, jest nakazem Pańskim. 
1 Koryntian 14:33-37

Postawa jaką Paweł w tych instrukcjach umieścił, jest skrajna do tego stopnia, że nawet zadać pytania nie mogła kobieta na zgromadzeniu powołanych. Powołuje się przy tym na prawo (zakon). Ten zakaz ma jednak związek z przejmowaniem inicjatywy. Prawo nie zabraniało mówić kobiecie. Nie ma takiego miejsca ani przepisu prawa (jeśli ktoś znajdzie niech mi podeśle). Jedyne miejsce z którym można wywody Pawła skojarzyć dotyczy podporządkowania kobiety mężowi.

niedziela, 16 października 2016

Proroctwa na jutro


Jest bardzo dużo proroctw które muszą się wypełnić zanim nastąpi wojna zwana Armagedonem. Wojna po której nie będzie już rządów ludzi niegodziwych. Nad Ziemią będzie rządził Chrystus wraz ze swoimi powołanymi. Dziś omówimy sporą część tych zapowiedzianych z wyprzedzeniem wydarzeń. Ludzie, którzy nie interesują się proroctwami będą zaskoczeni gdy nastąpią nagłe zmiany na Ziemi (Mateusza 24:37), ale my widząc ich spełnienie, będziemy wiedzieli że dzień światowego rozliczenia jest bardzo bliski (Mateusza 24:37). Dlatego dla nas powrót Pana w mocy z Posłami nie będzie zaskoczeniem. Przyjrzyjmy się więc tym proroctwom.

Śmiertelna rana jednej z głów Bestii została, uleczona w 1948 roku. Wówczas na arenę światową wrócił sztuczny twór państwowy nazywany błędnie Izraelem.

I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią. (…) I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 
Objawienie 13:3,12

Gog z Magog (AntyIzrael) napada na lud spokojny.

Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym - gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram - by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi.
Ezechiela 38:10-12

Fałszywy Izrael czci boga warowni.

niedziela, 9 października 2016

Nie porwał się myśleć, że jest równy Bogu


Dogmat o Bogu w trójcy jedynym nie mógłby zaistnieć bez naciągania wersetów biblijnych, a nawet jawnego ich fałszowania. Dzieje się tak dlatego, że nie istnieje biblijna podstawa dla tego dogmatu, istnieją tylko silne ośrodki nacisku, których zadaniem jest ten dogmat uwiarygodnić, dlatego twierdzę, że wiara w trójcę jest chorobą przenoszona przez kontakt z innym człowiekiem. W Piśmie Świętym jej nie znajdziemy. Oczywiście ewangelia także była tak głoszona w pierwszym wieku, ale dziś mamy ją zapisaną w formie ksiąg biblijnych. I w tych księgach nie ma nic o trójcy, ani o równości Syna z Ojcem. Dlatego tłumacze fałszują wersety biblijne by stworzyć wrażenie, że jakieś tam podstawy są. 

Przykładem takiego fałszerstwa jest słowo monogenes, o którym pisałem "Obalamy kłamstwa czcicieli trójcy". Udowodniłem że słowo to nie znaczy tego co twierdzą zwolennicy trójcy, ponieważ znaczy jedynaka lub jedynaczkę, czyli jedyne dziecko. Jest używane w Nowy Testamencie nie tylko w kontekście Chrystusa, ale także w stosunku do zwykłych ludzi.

Podobnie jest ze słowem harpagmos (ἁρπαγμός). Zwolennicy trójcy twierdzą, że słowo to znaczy „rzecz do pochwycenia lub rzecz której należy się trzymać”. Faktycznie słowo to znaczy przywłaszczyć sobie cudzą własność, dosłownie: porywać, obrabować.W liście do Filipian użyto tego słowa w stosunku do Chrystusa i tego, że nie jest on równy Ojcu. Zaraz przyjrzymy się temu wersetowi dokładniej. Wynika z niego, że Chrystus nie chciał przywłaszczyć sobie równości z Bogiem. Jego postawa jest bardzo ważna ponieważ szatan właśnie to robił. Widzimy więc, jak wielkie jest zwiedzenie zwolenników trójcy. Nie tylko zmieniają treść Pisma Świętego, ale posuwają się znacznie dalej. Katolicki przekład słowo to w liście do Filipian 2:6 oddaje tak:

„On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem” 
Filipian 2:6 bt5

Gdzie tam widzicie coś o obrabowaniu lub porwaniu? Nie widzicie, ponieważ tłumacz dostosował tłumaczenie do potrzeb dogmatu o równości Ojca i Syna. Zamiast więc napisać, że Syn nie przywłaszczył sobie równości z Ojcem, on pisze, że nie skorzystał ze sposobności. W myśl zasady, że okazja czyni złodzieja, szatan skorzystał z takiej sposobności, a Pomazaniec nie. Nie przeszkadza im, to w twierdzeniu, że Syn jest równy Ojcu. 

Jak faktycznie należy przetłumaczyć ten tekst? W przekładzie dosłownym wyglądałby tak:

„Który w w kształcie Bożym będąc nie porwał uznać być równym Bogu.” 
przekład dosłowny

Gdybym jednak miał dokonać tłumaczenia kontekstowego, czyli takiego jak wszyscy robią, to wyglądałby tak:

„Który będąc w kształcie Bożym, nie porwał się myśleć, że jest równy Bogu.”
Filipian 2:6

Zwolennicy trójcy w brew Pismu Świętemu upierają się i dowodzą, że Pomazaniec jest równy Bogu, a nawet sam jest Bogiem. Robią więc to od czego odcinał się Syn, ale co zapowiedział Paweł pisząc:

„...przyjdzie najpierw odstępstwo i (...) objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem”
  2 Tesaloniczan 2:3b,4 bt5

Odstępstwo więc polegało na tym, że w zgromadzeniu powołanych (w świątyni) pojawił się fałszywy chrystus, dowodzący, że sam jest Bogiem. Tym antychrystem może być tylko szatan, który właśnie zapragnął być Bogiem i nawet stał się w pewnym sensie bogiem tego eonu (czasu). Czytamy o nim:

„dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata...” 
2 Koryntian 4:4 bt5

Dla niektórych ludzi szatan stał się bogiem, przez to że upośledził ich sposób rozumowania. Nie widzą i nie rozumieją, że zamiast cześć oddać Panu naszemu Jeszu, dla chwały Boga Ojca, oni faktycznie czczą szatana, który sam się awansował do roli boga w trójcy jedynego. Zasiadł w świątyni, czyli w zgromadzeniu powołanych do zbawienia. Wprowadzenie trójcy było więc wprowadzeniem szatana, jako antychrysta i dla tego jego słudzy twierdzą, że jest on równy Bogu Ojcu. W strukturach odstępczego chrześcijaństwa szatan przedstawiający się jako chrystus nie podlega władzy Ojca, a jego słudzy dowodzą, że jest on równy Ojcu. Oczywiście nikt się nie przyzna, że czci szatana, bo prawdę pisząc, nie są oni tego świadomi. 

Trójkowcy, takie wersety jak ten z Filipian 2:6, fałszują, by utrudnić szczerym osobom, poznanie prawdy o ich odstępstwie i by utrudnić oddanie się na służbę Panu naszemu Jeszu. Tego typu fałszerstwa są normą dla szatana, a więc też dla jego sług. Trzeba jednak o nich wiedzieć. Przychodzą bowiem niczym wilki drapieżne i zwodzą osoby zbyt skromne by miały z nimi się wykłócać lub ich kwestionować, Cytują rzekome definicje danych słów i robią wrażenie dobrze poinformowanych. Ci co ich słuchają nie podejrzewają, że to co mówią nie jest prawdą. Ulegają złudzeniu i wierzą w kłamstwo. Zupełnie tak samo jak niektórzy ulegają argumentacji świadków Jehowy. Wydaje im się że śJ znają Pisma Święte, jak nikt inny i stosują się do nich. Tymczasem to tylko złudzenie, ani nie znają Pism, ani nie stosują się do nich w pełni, tak jak Pisma wymagają. Tak samo jest z trójkowcami, czyli wierzącymi w trójcę, podają fałszywe definicje słów by zwieść ludzi. Są oczywistym dowodem prawdziwości proroctwa Piotra:

„I w zachłanności plastycznymi słowami was przehandlują”
2 Piotra 2:3

Ile osób sprawdza czy podano im prawdziwą definicję? W swej skromności uważają się za zbyt małych, by kwestionować innych, zwłaszcza że ci inni mają wsparcie dużych kościołów. Tymczasem wzorcem dla nas są wnikliwi badacze Pism z pierwszego wieku.


„Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest.” 
Dzieje 17:11

Do tego też zachęcam Ciebie czytelniku.
____________________
krzysztof pomazańcowy

niedziela, 2 października 2016

Pokłon Bestii - Proroctwa na dziś cz.2


Zanim przejdziemy do omówienia proroctw na jutro. Musimy dopowiedzieć ciekawy szczegół do proroctw na dziś, czyli tych proroctw które spełniają się na naszych oczach. Pisałem o nich tydzień temu. Analizując 13 rozdział księgi Objawienia zauważyłem, że proroctwo zapisane w 4 wersecie, zostało tak opisane, że samo wyjawia nam sposób swego spełnienia. Oczywiście żeby to dostrzec trzeba sięgnąć do tłumaczenia najbardziej dosłownego gdyż tłumacze nierozumiejący tego co tłumaczą mają skłonność parafrazować tak by tekst był poprawny stylistycznie, co często prowadzi do zgubienia sensu. 

Przekład dosłowny tego proroctwa wygląda tak:

I pokłonili się smokowi, bo dał władzę zwierzęciu (Bestii), a pokłonili się zwierzęciu mówiąc: Kto podobny zwierzęciu i kto może zacząć walkę z nim?
Objawienie 13:4

Mamy tu dwie bardzo głębokie myśli. 

niedziela, 25 września 2016

Proroctwa na dziś


Używając słowa dziś, mam na myśli bardzo bliski nam czas, to co dzieje się teraz i to co stanie się niebawem, zanim obecnie żyjący umrą. Kluczowe proroctwa na czas końca rozgrywają się wokół Bestii czyli fałszywego Izraelu. Państwo to będzie rosło w siłę aż spełnią się słowa z Objawienia:

„Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.” Objawienie 17:9,10

Widzimy że proroctwo to spełnia się na bardzo długim czasie. Szósta potęgą był Rzym, którego władza rozciągała się aż do początku XX wieku gdy jego spadkobiercy (Niemcy i Turcja) stracili władzę na rzecz nowego króla. Nowym mocarstwem światowym okazała się potęga angloamerykańska, którą zakulisowo steruje Wielka Nierządnica. Ta ostatnia część proroctwa spełnia się w naszych oczach. Aktualnie największą potęgą są Stany Zjednoczone współpracujące Wielką Brytanią. 

Podczas istnienia siódmej potęgi światowej na arenę międzynarodową wróciła Bestia, czyli fałszywy Izrael (1948r.). Siódma potęga nadal jeszcze rządzi ale czytamy o niej „kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać”. Skoro proroctwo zapowiada, że ma być krótko u władzy to niebawem musi nastąpić jej koniec. Niebawem, bo za 2 lata, minie 100 lat istnienia 7Potęgi światowej. W dziejach świata to krótki okres, ale minione 98 lat istnienia sugeruje że już jej czas dobiega końca. Wypatrujemy więc momentu gdy pojawi się nowe mocarstwo światowe i Jan o nim pisze:

niedziela, 18 września 2016

Proroctwa na wczoraj


O tym że żyjemy w czasach końca systemów politycznych i ludzkiej władzy dowiadujemy się dzięki analizie wypełniających się proroctw biblijnych. Niektóre już się spełniły inne są w trakcie lub lada dzień się spełnią, a inne mają jeszcze trochę czasu i spełnią się w przyszłości. Znamy proroctwa, które spełnią się nawet za ponad tysiąc lat (Objawienie 20:2,3). Koniec bowiem tych systemów politycznych, który nazywamy Armagedonem, nie oznacza końca świata w sensie dosłownym (Objawienie 19:15). Życie na Ziemi nie zniknie w wyniku wojny ludzi z Chrystusem. Pan nasz Jeszu zwycięży i będzie rządził 1000 lat. Udowodni że można żyć bez wojen i nienawiści nawet będąc jeszcze niedoskonałym człowiekiem. Będą to rządy nad zwykłymi ludźmi ale bez podjudzania szatana, który będzie uwięziony właśnie w tym celu by dalej nie szerzyć nienawiści i zła (Objawienie 20:3,7-10). 

Żeby ustalić, w jakim czasie żyjemy, musimy przeanalizować które proroctwa już się spełniły, a które są przed nami. Pan nasz Jeszu ostrzegając przed rokiem 70 podał zasadę, która jest nam pomocna także dziś. 

„A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.” 
Mateusza 24:32,33

Czy aby na pewno żyjemy w czasie gdy dojdzie do wojny Armagedonu? Żeby to ustalić sprawdźmy jakie proroctwa już się spełniły. Trzeba nieco wnikliwości przy ich badaniu ponieważ zły, który rządzi światem zwodzi ludzi uniemożliwiając im poznanie prawdy (Objawienie 12:9; 1 Jana 5:19). W wyniku tego zwodzenia ludzie nadal czekają na spełnienie się proroctw, które już się spełniły. 

O dniu swojego powrotu Chrystus powiedział, że nikt nie zna dnia ani godziny. Wyraźnie zaznaczył, że moment ten większość osób zaskoczy, tak samo jak zaskoczeni byli mieszkańcy Ziemi przed potopem.

niedziela, 11 września 2016

Czasy końca


Żyjemy w czasach końca. Oczywiście jak prześledzimy historię, to w każdym okresie twierdzono że jest to już czas końca. Nie zawsze jednak chodziło o ten sam koniec i nie zawsze ludzie tak twierdzący mieli ku temu uzasadnione powody. Od czasów apostołów do naszych czasów głównym powodem wyznaczania czasu końca była postawa przypominająca egocentryzm, czyli przekonanie że wokół wówczas żyjących kręci się świat, że oni i ich czas jest wyjątkowy. Takiej skłonności ulegały wszystkie kościoły i wyznania. Na przykład święty kościoła katolickiego i prawosławnego, Marcin z Tours, datę końca świata wyznaczył na okres 375 do 400 roku Pańskiego (n.e.). Inny święty katolicki, Wincenty z Ferrary wyznaczył koniec świata na rok 1412. Świat nauki także miał swojego wieszcza, którzy za pomocą teorii o układzie planet ogłosił dokładną datę końca świata. Był nim Johannes Stöffler, niemiecki matematyk, astronom, astrolog i duchowny, twórca instrumentów astronomicznych oraz profesor na Uniwersytecie w Tybindze. Przewidział koniec świata przez powszechny potop dokładnie na 20 lutego 1524 roku. Należał do tych pechowców którzy przeżyli wyznaczony przez siebie “koniec świata”. 

Niedawno świadkowie Jehowy głosili, że w roku 1975 będzie Armagedon. Dla nich nie jest to koniec świata tylko koniec obecnego systemu rzeczy. Teraz nie wyznaczają daty, ale podgrzewają atmosferę jakby miało to nastąpić lada dzień. Praktycznie spodziewają się tego każdego roku choć nie mówią o tym otwarcie i nie wszyscy ulegają temu obłędowi. Sporo różnych sekt głosiło i nadal głosi koniec świata, wyznaczając różne daty. Także zwolennicy nowej duchowości skompromitowali się wyznaczając koniec świata na 21 grudnia 2012 roku. 

Niektórzy twierdzą że pierwsi chrześcijanie także spodziewali się szybkiego końca. Faktycznie można takie wrażenie odnieść gdy się czyta powierzchownie Pismo Święte. Przy bliższym zbadaniu okazuje się, że tak nie było. 

Kiedy Jan pisał: 

Powiadom o nowościach