niedziela, 31 marca 2013

Kim jest wielka nierządnica?

Żeby poznać prawdę Chrystus powiedział do obarczonego różnymi poglądami faryzeusza Nikodema, że trzeba ponownie się narodzić. Pomijając głębsze znaczenie narodzin z Ducha trzeba zwrócić uwagę, że dla Nikodema oznaczało to porzucenie starych przekonań, które utrudniały mu zdecydowane stanięcie po stronie Jeszu. Miał on z tym problem gdyż oczekiwania jemu współczesnych Żydów na temat Mesjasza nie pokrywały się z tym, co Pomazaniec sobą reprezentował. Nikodem musiał narodzić się ponownie odrzucając stare poglądy i ucząc się prawdy od nowa zaczynając z czystą kartką. Trudne to było zadanie dla kogoś, komu wydawało się, że posiadł wielką wiedzę i mądrość.

Podobnie dziś żeby poznać prawdę o Synu Bożym musimy odrzucić to, co nam antychryst (odstępcze chrześcijaństwo) wpoił i musimy zacząć rozumieć Pisma bez sięgania po wyjaśnienie do nauk antychrysta. Główna nauka antychrysta, którą trzeba jak najszybciej odrzucić to głoszenie Chrystusa pod wieloma imionami: Jezus, Chesus, Dzizas, Żezu, itp. Bóg dał swojemu Synowi imię, które w języku hebrajskim znaczy Zbawiciel a po polsku zapisujemy je Jeszu i jest to jedyne imię, w którym będziemy zbawieni.

Pamiętając o tym, że powszechnie akceptowane nauki biblijne są błędne nie przyjmuję niczego za pewnik póki sam tego nie sprawdzę. Jednym z takich elementów prawdy jest zrozumienie pewnych symboli z księgo Objawienia.

Kim jest wielka nierządnica?

Protestacji rozpowszechnili pogląd, że wielka nierządnicą jest kościół katolicki, czyli papiestwo. Świadkowie Jehowy do wielkiej nierządnicy dorzucili także protestantów i głoszą, że to jest imperium religii fałszywej, czyli wszystkie religie za wyjątkiem ich własnej. Większość interpretacji krąży wokół takiego zrozumienia z mniejszymi lub większymi odchyleniami w szczegółach, ale zasadniczo podobnych w głównym twierdzeniu. Tymczasem mi żaden z tych opisów nie wydaje się przekonujący. Opis nierządnicy nie pasuje do religii, lecz raczej do żydowskiego systemu finansowo-religijnego, który faktycznie uprawia nierząd z królami ziemi. Jak się za chwilę przekonasz mam ku takiemu twierdzeniu silne podstawy.

Cały świat leży w mocy złego i to już jest pierwszy powód by sprawdzić tak powszechne twierdzenie czy aby nie jest ono propagandą tego, który zwodzi świat.

Żydowski system finansowo-religijny już za czasów naszego Pana Jeszu wzbudzał w nim agresję. Pomazaniec nie reagował w tak agresywny sposób ani na fałszywe nauki faryzeuszy ani na panoszenie się Rzymian. Wiele zła znosił spokojnie, ale na widok działań żydowskich finansistów reagował agresywni wiedząc jak wielkie zło oni wyrządzają pod pozorem niesienia pomocy.


Jana 2:14) W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. (15) Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. (16) Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!

Marka 11:15) I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, (16) i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt, jaki przez świątynię. (17) Potem uczył ich mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. (18) Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli, bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką.

Jeszu Pomazaniec przyrównał tych ludzi do zbójów mówiąc, że dom modlitwy zamienili w jaskinię zbójców. Reakcja arcykapłanów wyraźnie pokazuje, że już wówczas współpracowali oni z finansistami podobną współpracę odnajdujemy relacji Jana. Z Objawienia dowiadujemy się, że niewiasta miała własnych kupców, którzy byli możnowładcami, czyli ona sama musiała być jeszcze bogatsza niż jej kupcy.

Kiedy Posłaniec Chrystusa o imieniu Jan opisywał w księdze Objawienia wizję wielkiej nierządnicy pisze, że widząc ją zdumiał się. Skąd takie zdumienie? Gdyby chodziło o odstępcze chrześcijaństwo (antychryst) to nie byłby zdziwiony gdyż sam twierdził, że musi nastąpić (1Jana 2:18). Jeśli jednak uznamy, że niewiastą jest odstępczy judaizm to jego zdziwienie będzie zrozumiałe gdyż na około 30 lat przed tą wizją system religii żydowskiej został zniszczony a żydzi rozproszeni. Tymczasem Jan widzi jak ta niewiasta kieruje bestią a więc ma dużą władzę.

Przyjrzymy się kilku wersetom i porównajmy, do jakiej grupy bardziej pasują.


Objawienie 17:2) z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.

Katolicyzm już w średniowieczu utracił wpływy w najpotężniejszych europejskich krajach. Angliia i Prusy niemieckie bardzo szybko odrzuciły katolicyzm. U szczytu swej potęgi Anglia nie była pod wpływem Watykanu, ale była pod wpływem bankierów. Do dziś Bank Angielski jest najpotężniejszym na świecie i to on tak naprawdę od wieków rządzi Anglią. Podobnie jak amerykański FED rządzi Stanami Zjednoczonymi, w których katolicyzm nigdy nie miał władzy. Katolicyzm dotarł na krańce świata, ale nigdy nie przejął władzy w takich krajach jak Chiny czy Japonia tymczasem bankierzy rządzą tymi krajami od dawna aż po dziś.

Kto więc uprawia nierząd z władcami państw i upija mieszkańców ziemi? Nie dostrzegam tu żadnych wpływów chrześcijaństwa, ale za to widzę jak rządy są uzależnione od kredytów tak samo zwykli ludzie, czyli narody są uzależniani banków i ich kredytów.

(4) A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.

Ubiór i drogie ozdoby mogą kojarzyć się z ubiorem kapłanów żydowskich. Nie jest to dokładnie ten sam ubiór ani te same ozdoby, ale skojarzenie dla czytelników żydowskiego pochodzenia, którzy znali księgę wyjścia było oczywiste. Porównaj księgę Wyjścia rozdział 28 z opisem Jana z Objawienia. Nie tylko ubiór nierządnicy mógł odwoływać się do tradycji żydowskiej, ale także fakt kary, jaką wymierzono jej. Bóg jest sprawiedliwym sędzią nie mógł, więc jej wymierzyć ani surowszej ani łagodniejszej kary niż przewidywało jego własne prawo. Powszechnie wiadomo, że za nierząd kara było kamieniowanie (Jana 8:4,5) dlaczego więc ta nierządnica miała być spalona? Odpowiedź więcej nam wyjawia niż mówi. Otóż w Izraelu Bóg przewidział wyjątek i dla pewnych kobiet dopuszczających się nierządu. Dla córek kapłana była przewidziana kara spalenia.

Kapłańska 21:9) Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem, bezcześci przez to swojego ojca. Będzie spalona w ogniu.

Jeśli więc wielka nierządnica została skazana na spalenie to znaczy, że pochodzi z rodu kapłanów i swym czynem hańbi swoich przodków. Nie można tego odnieść do katolicyzmu ani innej chrześcijańskiej religii, ponieważ oni nigdy nie podlegali prawu mojżeszowemu (Rzymian 6:14; 1Koryntian 9:20) ale ma to oczywisty związek z ludźmi pochodzenia żydowskiego, którzy prowadzą nierząd z władcami tego świata. Tak jak córka kapłana nie jest kapłanem tak też i oni nie są prawdziwymi kapłanami tylko są z nimi spokrewnieni (Rzymian 2:12; 3:19).

Współczesny rodzaj judaizmu, który prowadzi nierząd z politykami wyraża się najczęściej przez kabałę. Wpływy w polityce, handlu a także w rozrywce pasują idealnie do opisu nierządnicy z Objawienia.

(4) … miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.

Puchar to alternatywa dla narodów. Zamiast szukać zbawienia we krwi Pomazańca (1Koryntian 11:25) „nierządnica” podsuwa swój kielich narodom, które upite jej winem nie potrafią odnaleźć drogi do zbawienia.

(5) A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".

Kapłan na czole miał wypisane „poświęcony dla JHWH”. A ta „córka” kapłana ma coś zupełnie innego, co jednak pokazuje jej prawdziwy charakter. Jak przystało na „matkę nierządnic i obrzydliwości” nierządnica dzisiaj jest odpowiedzialna za promowanie zła. Nie tylko finansuje wojny i prostytucje, ale także lansuje zło przez świat rozrywki, film, muzykę i gry. Pod pretekstem wychowania seksualnego młodzież jest zachęcana do niemoralności. Wszystko to jest finansowane przez niewidzialną siłę i nie cieszy się poparciem żadnego chrześcijańskiego ugrupowania. Są to jednak programy popierane od górnie i wbrew nie tylko kościołowi, ale także samym rodzicom, którzy nie mają nic do powiedzenia.

(6) I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją zdumiałem się wielce.

Jan wymienia dwa rodzaje prześladowanych:

1. Święci
2. Świadkowie Jeszu

Świadków Jeszu prześladowali Żydzi i Rzymianie, ale wspomnianych świętych, którzy nie byli świadkami Jeszu mordowali sami Żydzi.

1 Tesaloniczan 2:15) Żydzi zabili Pana Jeszu i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom.

Dzieje 7:51) Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! (52) Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali.

Ponieważ Rzymianie nie zabijali wcześniejszych świętych i oczywiście nie robili tego też katolicy, którzy dopiero mieli pojawić się za jakieś 200 lat, więc sprawa jest oczywista. Katolicyzm ma swoje grzechy i swoje ofiary, ale nie dotyczą one zabijania świętych Żydów gdyż takich już w czasach władzy katolickiej nie było. Bez wątpienia, więc tymi, którzy się upili krwią świętych byli żydzi odrzucający Jeszu, jako Mesjasza. Jan jest zdziwiony, że po upadku Jeruzalem oni nadal mają olbrzymie wpływy.

W kolejnych wersetach Jan relacjonuje, co mu o bestii wyjawił zwiastun. Do tematu nierządnicy Jan wraca w 18 wersecie: A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.

Dziś wiemy, że żadna religia nie ma tak wielkiej władzy i wpływu na polityków jak żydowski system finansowy. To ona ma „władzę królewska nad królami”.

Objawienie 18:8) dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan, Bóg, który ją osądził.

(10) Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: " Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł! "

(21) I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już się wcale nie znajdzie.

Nierządnica ma zostać zgładzona nagle i całkowicie. Nie można tego powiedzieć o religii katolickiej, która od kilkuset lat już traci na znaczeniu i jej ewentualny upadek jest spodziewany. To, że katolicyzm się nadal trzyma jest raczej zaskakujące. Tymczasem upadek władzy żydowskich bankierów byłby naprawdę niespodziewany a w swoich skutkach pasowałby do opisu biblijnego.

(11) A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje: (12) towaru - złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, (13) cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich.


Czy rzeczywiście ktoś wierzy, że upadek Watykanu pociągnie tak duże straty, że nikt od kupców nie będzie kupował drogich towarów? To przecież jest niepoważne twierdzenie. Co innego w razie upadku systemu bankowego lub nawet systemu opartego na papierowym pieniądzu. Upadek finansjery żydowskiej sparaliżowałby handel drogimi towarami i samo bogacenie się.

Określenie użyte w Biblii „ciał i dusz ludzkich” nawiązuje do handlu niewolnikami a to jest kolejny dowód, że nie chodzi o Watykan gdyż ten zawsze i konsekwentnie był przeciwny niewolnictwu, dlatego w Europie średniowiecznej za wyjątkiem jeńców wojennych nie było niewolnictwa. Wprawdzie handlowano wioskami a co za tym idzie ich mieszkańcami jednak to z prawdziwym niewolnictwem nie wiele miało wspólnego. W przeciwieństwie do Watykanu finansjera żydowska chętnie wspierała i bogaciła się na handlu niewolnikami w tym najgorszym wydaniu gdzie ludzi traktowano jak zwierzęta. Nadal istnieje handel ludźmi i nie ma podstaw by sądzić, że wielcy finansiści żydowscy odpuścili sobie ten niezwykle dochodowy interes.

(17) bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo! " A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka (18) i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: " Jakież jest miasto podobne do stolicy? " (19) I rzucali proch sobie na głowy, i wołali płacząc i żaląc się w słowach: "Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie".


O to kolejny przykład gdzie nie potrafiłbym powiedzieć, w jaki niby sposób dzisiaj właściciele okrętów mieliby bogacić się dzięki Watykanowi a nawet wszystkim religiom świata. Nie miałbym jednak żadnych problemów by wykazać, że przemysł stoczniowy a nawet sami armatorzy nie byliby wstanie się bogacić bez kredytów bankowych.

(22) I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żaden mistrz jakiejkolwiek sztuki już się w tobie nie znajdzie. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać.

I znowu spytajmy, kto rządzi światem rozrywki? Kto kreuje przeboje hollywoodzkie? Kto lansuje gwiazdy muzyki? Odpowiedź jest oczywista.

(23) I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody 

Wprawdzie Watykan rości sobie prawo do głoszenia światła, czyli prawdy to jednak już od dawna stracił swoją uprzywilejowaną pozycję na rzecz tak zwanych Iluminatów (oświeconych), którzy z tej nazwy są dzisiaj znani i to oni roszczą sobie prawo do głoszenia prawdy pod hasłem wolnomyślicielstwa a nawet tak zwanej nauki. Kiedy „Babilon Wielki” upadnie ich światło okaże się ciemnością i światło lampy im już nie rozbłyśnie.

(24) i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.

Ostatecznie okaże się, że winę za wszelka przelaną krew ponoszą finansiści. Nie jest to żadna niespodzianka od dawna wiadomo, że bankierzy finansują wszystkie strony konfliktów. Nawet z tego powody wymuszali zasadę, że zwycięska armia spłaca długi przegranej armii dzięki temu zawsze mieli zyski i nigdy nie wahali się popierać każdego, kto tylko chciał z nimi współpracować. Żydowscy finansiści (Babilon Wielki) wspierali nie tylko Hitlera, ale także takich zbrodniarzy jak Lenin i Stalin. W samym XX wieku z powodu współpracy bankierów z dyktatorami zginęło więcej ludzi niż we wszystkich wojnach religijnych w ciągu 2000 lat. Zbrodnie bankierów są niewyobrażalnie wielkie.

Starałem się tylko pokrótce omówić wybrane argumenty za twierdzeniem, iż to finansjera żydowska jest „wielką nierządnicą”, ale chyba dla każdego przeciętnie inteligentnego człowieka jest oczywistym, że najlepiej do opisu „Babilonu Wielkiego” pasują finansiści bankowi. Oczywiście w pewnym momencie dziejów na pewną skalę także kościół katolicki spełniał niektóre wymagania, ale proroctwo mówi o sytuacji, która będzie miała miejsce nagle i pod sam koniec, czyli tuż przed zbrojnym powrotem Chrystusa. Dziś kościół katolicki ani żadna inna religia nie ma tak dużych wpływów by ktokolwiek przejął się ich upadkiem. Śmiem nawet twierdzić, że gdyby coś złego nagle spotkało kościół katolicki to władcy cieszyliby się a nie rozpaczali. Jedyne, co może ci utrudnić zrozumienie tych prostych faktów jest to, że ciągle i ze wszystkich stron spotykasz zupełnie inne wyjaśnienie. Ciągle jesteś przekonywany, że to chodzi o religię, ale czas pokaże, jaka jest prawda tylko żebyś zdążył w porę zastosować się do wezwania.

(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli.
________________
Krzysztof sługa chrystusowy