piątek, 30 grudnia 2011

Modlitwa Pańska po grecku


Dziś mała niespodzianka.
Zamieszczam modlitwę Ojcze nasz”, zwaną też „Pańską” lub wzorcową, w języku greckim z własnym tłumaczeniem i sposobem wymawiania. To mój prezent dla Ciebie czytelniku. Mam nadzieję, że możliwość nauki tej modlitwy w oryginale (?) spodoba się Tobie i mam nadzieję, że skorzystasz z okazji by to zrobić. Warto ćwiczyć pamięć zwłaszcza ucząc się tak pięknych tekstów.

Zauważyłem, że trudno jest znaleźć w Internecie prawidłowy sposób wymawiania tej modlitwy. Sporo osób szuka kontaktu z ludźmi mówiącymi po grecku by oni im powiedzieli jak wymawiać tą modlitwę. Warto, więc pamiętać, że dzisiejsza greka różni się od tej biblijnej i sami Grecy muszą uczyć się tej biblijnej wersji. Z tego powodu znajomość współczesnej greki nie gwarantuje prawidłowego wypowiadania tej modlitwy i dlatego ta wersja zamieszczona przeze mnie różni się od tego co możesz usłyszeć w Grecji.

W pisowni polskiej wymowy zaznaczyłem nieco mniejszą czcionką literę „h” gdyż ona nie występuje w tekście, ale jest to tak zwany głośny przydech, który brzmi jak nasze polskie „h”. W przypadku, gdy „h” występuje po „t” np. genetheto (γενηθήτω) to „h” jest bardzo słabe i można go nie wymawiać. 
Πάτερ μν ν τος ορανος
Pater hemon ho en tojs uranojs
Ojcze nasz          w   -      niebie


γιασθήτω τ νοµά σου, 
hagjasteto to onoma su
Święć się     -  imię    Twoje


λθέτω βασιλεία σου, 
elteto he basileja su
Bądź     królestwo Twoje


γενηθήτω τ θέληµά σου,
genetheto to thelema su,    
  czyń            wolę      Twoją,  


ς ν οραν κα π γής
hos en urano kai epi ges
jak w niebie   i   na  ziemi


Τν  ρτον  µν    τν      πιούσιον   δς    µν   σήµερον. 
ton arton hemon   ton     epiusjon    dos   hemin semeron
----  chleba naszego   ---  codziennego  wydaj  nam     dziś


Κα φες µν     τ φειλήµατα µν, 
kaj afes hemin ta ofeilemata   hemon
 i    odpuść nam   --     winy           nasze


ς κα µες  φίεµεν    τος   φειλέταις  µν. 
hos kaj hemeis afiemen  tojs   ofeiletajs   hemon
jak   i    my   odpuszczamy ---- winowajcom naszym


Κα µ  εσενέγκς    µς  ες   πειρασµόν, 
kai me ejsenenkes hemas ejs pejrasmon
 i    nie  prowadź       nas     do   próby


λλ ρυσαι µς  π του πονηρου. 
Alla hrysaj  hemas apo tu poneru
Ale  wyrwij  nas     od    ---   złego


Dla chcących uczyć się tekstu na pamięć polecam poniższa wersję. 

Pater hemon ho en tojs uranojs
hagjasteto to onoma su
elteto he basileja su
genetheto to thelema su
hos en urano kai epi ges
ton arton hemon ton epiusjon dos hemin semeron
kaj afes hemin ta ofeilemata hemon
hos kaj hemeis afiemen tojs  ofeiletajs hemon
kai me ejsenenkes hemas ejs pejrasmon
alla  hrysaj hemas apo tu poneru