wtorek, 18 stycznia 2011

Przypowieść o 10 pannach

Mateusza 25:1-13 Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Bardzo ważne w tej przypowieści jest by zrozumieć, że oliwa jest osobista i trzeba o nią zadbać samemu. To jest klucz do zrozumienia sensu przypowieści. Pomocą dla panien może służyć szafarz opisany kilka wersetów wcześniej niż przypowieść o pannach.

W artykule "Wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie"

Wyjaśniłem:

Przypowieść o pannach mądrych i głupich mówi nam, więc o sytuacji, jaka będzie miała miejsce tam gdzie zabraknie dobrego szafarza. Nikt nie będzie mógł się usprawiedliwić, że nie miał szczęścia do przewodników (niewolnika/szafarza) gdyż z tej przypowieści wynika, że w takiej sytuacji każdy musi sam wykazać się rozwagą czekając na powrót Pana. Pamiętając, że podział na rozdziały i wersety jest sztuczny tekst z Ewangelii Mateusza będzie wyglądał tak:

Nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.

W naszych czasach prawdziwi naśladowcy Jeszu są rozproszeni pośród synów złego. Nikomu nie wolno ich rozdzielać, zrobią to aniołowie w odpowiednim czasie. Obecnie Jeszu udziela ducha zrozumienia, komu zechce ustanawiając taką osobę "niewolnikiem", który w dniu jego ponownego przyjścia okaże się dobrym lub złym szafarzem. Każdy jednak posiada dostęp do Słowa Bożego i musi sam wykazać się rozeznaniem by przygotować się na powrót Pomazańca.


Właśnie o tym mówi przypowieść o pannach mądrych i głupich. Każdy sam odpowiada za siebie. Dobrze jak jest ktoś, kto Ci pomoże w czekaniu na Pana, ale ostatecznie to TY masz wykazać się mądrością. 

To jest główna i bez wątpienia najważniejsza lekcja z tej przypowieści. Skupianie się na tym, kim lub czym jest lampa i oliwa to dodatki, które mogą, lecz nie muszą mieć znaczenie. Takie techniczne rozbieranie przypowieści na drobne elementy jest jej pojmowaniem na sposób ludzki. Przy okazji spory na ten temat mogą odwrócić uwagę od głównej lekcji. Kiedy masz Ducha Świętego to przypowieść odbierasz duchem i wiesz, co masz robić nawet, gdy nie potrafisz tego precyzyjnie wyrazić słowem.
Poniższy tekst jest tylko hipotezą nie mająca dostatecznego poparcia by uznać ją za prawdziwą.
Prawdopodobnie przypowieść o pannach/dziewicach nie powinna być rozbierana na drobne elementy.
Jeśli jednak koniecznie chcesz wiedzieć, czym jest lampa to weź pod uwagę słowa:

Przypowieści 13:9  Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie.
Przypowieści 20:20 Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie.
Przypowieści 21:4 Dumne oczy i pyszne serce, to lampa bezbożnych - lecz myli.
Przypowieści 24:20 bo zły nie ma przyszłości, a lampa bezbożnych zgaśnie.
Mateusza 5:16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Z tych tekstów wyraźnie widać, że światło lampy świeci tym, co mają czyste myśli i uczynki. Wszystkim innym lampa gaśnie. 

Czym więc jest:

Lampa -  2 Piotra 1:19 Mamy więc słowo prorocze tym bardziej potwierdzone, a wy czynicie dobrze, gdy zwracacie na nie uwagę jak na lampę świecącą w ciemnym miejscu - aż dzień zaświta i wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.

Psalmy 119:105 Słowo twoje jest lampą dla mej stopy i światłem na moim szlaku.


Światło - Mateusza 5:14 Wy jesteście światłem świata. Nie można ukryć miasta położonego na górze.

Efezjan 5:8 niegdyś bowiem byliście ciemnością, ale teraz jesteście światłem w związku z Panem. Dalej chodźcie jako dzieci światła,

Oliwa – o oliwie Pismo mówi najmniej, ale logika wskazuje, że jeśli lampą jest Słowo Boże to oliwą pewnie jest Duch Święty, który sprawia, że to Słowo jest mieczem obosiecznym „zdolnym przeniknąć aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamysły i zamiary serca” (Hebrajczyków 4:12).

Panny to chrześcijanie wyczekujący na powrót Pana. Wszyscy mają Słowo Boże (lampę). Na początku wszyscy mają też ducha, ale po jakimś czasie część ich go traci. Przychodzi Pan i odtrąca głupie Panny słowami:

Mat 25:12 On, odpowiadając, rzekł: ,Mówię wam prawdę - nie znam was'.

Podobnie odtrąca chrześcijan zwiedzionych przez „fałszywych nauczycieli”

Mateusza 7:23 Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia.

Chrześcijaństwo, mimo że posiada Słowo Boże (lampę) nie ma ducha świętego (oliwy), więc nie ma również światła, które ujawnia nasze owoce ducha, po których można poznać prawdziwych naśladowców Pana.

Mateusza 25:34-40 "Wtedy król powie do tych po swej prawicy: ,Chodźcie, pobłogosławieni przez mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo zgłodniałem, a daliście mi jeść; odczułem pragnienie, a daliście mi pić. byłem obcym, a przyjęliście mnie gościnnie; byłem nagi. a odzialiście mnie. zachorowałem, a zaopiekowaliście się mną. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie'. Wtedy prawi odpowiedzą mu tymi słowy: ,Panie, kiedy widzieliśmy ciebie głodnym i cię nakarmiliśmy, lub spragnionym-i daliśmy ci pić? Kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię gościnnie, lub nagim-i cię odzialiśmy? Kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie?' A król, odpowiadając, rzeknie im: ,Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze uczyniliście to jednemu z najmniejszych spośród tych moich braci, w takiej uczyniliście to mnie'.

To jest inny opis mądrych panien.

O głupich pannach czytamy:

Mateusza 25:41-46 "Wtedy powie z kolei do tych po swej lewicy: ,Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla Diabła i jego aniołów. Bo zgłodniałem, ale nie daliście mi jeść, i odczułem pragnienie, ale nie daliście mi pić. Byłem obcym, ale nie przyjęliście mnie gościnnie; byłem nagi, ale mnie nie odzialiście; chory i w więzieniu, ale się mną nie zaopiekowaliście'. Wtedy i oni odpowiedzą tymi słowy: .Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym lub spragnionym, lub obcym, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i ci nie usłużyliśmy?' Wtedy odpowie im tymi słowy: ,Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze nie uczyniliście tego jednemu z tych najmniejszych, w takiej nie uczyniliście tego mnie'. I ci odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego".

Całe chrześcijaństwo, jako system religijny zostanie odtrącone. Ma to również potwierdzenie w wizji, jaką Jan otrzymał od Pana.

Objawienia 18:23 i już nigdy nie będzie w tobie świecić światło lampy, i już nigdy nie będzie w tobie słyszany głos oblubieńca i oblubienicy; bo twoi wędrowni kupcy byli najznamienitszymi ludźmi na ziemi, bo przez twoje praktyki spirytystyczne zostały wprowadzone w błąd wszystkie narody.

Do tych co nie chcą podzielić losu głupich panien skierowane jest wezwanie:
Objawienia 18:4Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli

Pamiętaj, że przed naszym Panem odpowiadasz osobiście, dbaj, więc o osobistą z nim więź, jako niewolnik całkowicie oddany swemu Panu Jeszu Pomazańcowi. By przy jego ponownym przybyciu nie okazało się żeś zaufał fałszywym nauczycielom zamiast samemu badać Słowo Boże.