niedziela, 31 sierpnia 2014

Dusza cz. 2

Czy dusza jest śmiertelna?

TAK! Dusza jest śmiertelna, ale człowiek nie jest wstanie zabić duszy w tym sensie by ją całkowicie unicestwić. Człowiek zabijając innego człowieka zabija jego duszę w tym sensie, że przestaje być aktywna gdyż bez ciała dusza nie ma sposobu by wyrazić swoje istnienie, swoją osobowość. Dusza w sensie cielesnym umarła, ale faktycznie nie przestała istnieć. Dopiero Bóg może naprawdę unicestwić duszę.

Mateusza 10:28  I nie bójcie się tych, co zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zgładzić w Gehennie. (PNŚ)

Ten słowa Pana nie tylko rozdzielają duszę od ciała, ale także twierdzą, że dusze można zgładzić a więc nie posiada ona nieśmiertelności. Nie mogą tego jednak zrobić ludzie. O tym samym pisał Ezechiel.

Ezechiela 18:4 Oto wszystkie dusze należą do mnie. Jak dusza ojca, tak i dusza syna należy do mnie. Dusza, która grzeszy, ta umrze. (PNŚ)

Oczywiście wszyscy ludzie umarli z czasów proroka Ezechiela obojętnie czy byli sprawiedliwi czy żyli grzesznie. Jak więc rozumieć jego obietnicę? Tak samo jak słowa Pana naszego Jeszu

niedziela, 24 sierpnia 2014

Dusza cz. 1

Dzisiejszy temat jest komentarzem do propagowanej przez świadków Jehowy definicji duszy. Jeśli nawet nie jesteś świadkiem Jehowy to i tak poznasz tu bardzo ciekawe fakty dotyczące duszy. Czym ona jest i jak na jej temat wypowiada się Pismo święte?

Definicja zaczerpnięta z książki Prowadzenie rozmów.

„Definicja: W Biblii słowo „dusza” jest tłumaczeniem hebrajskiego néfeszi greckiego psyché. Ze sposobu użycia tego słowa w Biblii wynika, że duszą jest człowiek lub zwierzę bądź też życie, którym cieszy się człowiek albo zwierzę. Jednakże zdaniem wielu „duszą” jest niematerialna, duchowa część istoty ludzkiej, dalej żyjąca po śmierci ciała. Według innych jest to pierwiastek życia. Te ostatnie poglądy są jednak niebiblijne.”


Niestety definicja ta jest kłamliwa. Bazuje na półprawdach. W definicji, bowiem brakuje informacji o tym że dusza jest także naszą świadomością. Dusza to po prostu świadomość bycia, dlatego duszą są także zwierzęta gdyż mają świadomość, że żyją, unikają niebezpieczeństw i bronią się przed śmiercią. Twierdzenie, że człowiek i zwierze jest duszą znajduje potwierdzenie w Pismach Świętych. Jednak twierdzenie, że dusza jest tylko materialna potwierdzenia nie znajduje w Biblii. Za chwilę to udowodnię.

Świadkowie Jehowy obalają jedno błędne twierdzenie na temat duszy by w zamian zaproponować inne także błędne. Wpadają z jednej skrajności w drugą. Poniżej przedstawiam wersety biblijne, na które się powołują.

niedziela, 17 sierpnia 2014

Antychryst w służbie Izraela?

Wykazałem już na podstawie Pism, że antychrystów jest wielu i pojawiają się pod różnymi imionami. Czasem głoszą innego Chrystusa innym razem twierdzą, że działają w imieniu tego prawdziwego a więc są chrystusami (pomazańcami) małą literą. Takich antychrystów rozpoznajemy już do pierwszego wieku ery chrześcijańskiej. Jan pisał o nich w 2 i 3 liście. Jednak większość ludzi czeka na pojawienie się jednego jedynego antychrysta i zupełnie nie dostrzegają, że już są pod wpływem takiego fałszywego pomazańca. Już sam fakt, że takie oczekiwanie jest powszechne każe mieć wątpliwości w jego słuszność. Ponieważ cały świat jest zwodzony przez szatana należy, więc się spodziewać, że to co powszechne jest błędne. Taka też jest taktyka działania wroga Bożego. W jego interesie jest przedstawić antychrysta, jako gorliwego sługę Bożego. Metodę tę stosuje także w swoim przypadku. W jego interesie nie jest jawna wiara w szatana, ale brak wiary w to ze w ogóle istnieje gdyż wówczas ludzie tracą czujność i nie zabiegają o swoje bezpieczeństwo. Tak samo w interesie myśliwego jest by ofiara nie wiedziała o istniejącym zagrożeniu, dlatego myśliwy zachowuje się cicho jakby go w ogóle nie było.

Szatan jest, więc zainteresowany tym by antychryst nie był rozpoznany, ale przeciwnie by ludzie ciągle wypatrywali jego pojawienia się. Czy to jednak oznacza ze taki antychryst nigdy nie pojawi się, jako rzeczywista osoba? Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Jest, bowiem bardzo prawdopodobne pojawienie się takiej jednostki. W Piśmie Świętym znajdujemy tylko jedną wypowiedź, która daje nam podstawy że tak może być. Nie pada tam w ogóle określenie antychryst, ale opis pasuje do kogoś kto mógłby nim być.

niedziela, 10 sierpnia 2014

Hipolit "O antychryście".

Prorok Daniel pisał o mędrcach a według Septuaginty nazywał ich ludźmi głęboko analizującymi, którzy nie tylko będą badać Pisma, ale także będą uczyć innych.

Daniela 11:33 Głębiej myślący w ludzie będą pouczać wielu, ale zginą od miecza albo zestarzeją się albo pójdą na wygnanie, albo się zniechęca przewlekaniem się dni. (Septuaginta)

Hipolit o którym wspomniałem ostatnio bez wątpienia należał do osób głęboko badających proroctwa a także do uczących innych. Ponieważ prawda była dla niego ważniejsza od doktryny więc miał opinię heretyka. Gdy przybył do Rzymu przylgnęła do niego grupka osób mówiących po grecku. Z powodu braku znajomości łaciny byli w Rzymie zaniedbani. Hipolit znał grecki a mając dużą wiedzę biblijna otoczył duchową opieką chrześcijan mówiących w języku greckim to doprowadziło do oskarżenia go że jest antypapieżem czyli że przywłaszczył sobie przywództwo. Zgodnie z prorokiem Danielem Hipolit skończył swoją działalność jako męczennik. Ponieważ był uważany za heretyka więc do naszych czasów dotrwały głównie te pisma które nie kolidowały z ówczesnym kościołem. Do takich neutralnych dzieł zaliczamy „O antychryście”. W Polsce wydawcą tego dzieła jest jezuickie Wydawnictwo WAM. Z języka łacińskiego przełożył Stanisław Kalinowski.

Hipolit badając temat antychrysta zaczyna od stwierdzenia że szatan podrabia wszystko co ma związek z Chrystusem i tak skoro proroctwa zapowiadały że Pomazaniec będzie lwem z pokolenia Judy to szatan także będzie lwem. I zaczął szukać proroctw zapowiadających innego lwa.

niedziela, 3 sierpnia 2014

Jest wielu antychrystów

Antychryst posiada wiele twarzy gdyż szatan nie zrezygnuje z żadnej okazji by odciągnąć szczerych chrześcijan od prawdziwego Pomazańca Bożego Jeszu (1 Jana 2:18). Ostatnio wspomnieliśmy o manipulowaniu w osobowości Syna Bożego. Paweł twierdzi, że będzie to ktoś równający się z Bogiem Ojcem (1 Tesaloniczan 2:4), ale wspomnieliśmy też o tym, że antychryst będzie podmieniał imiona Zamiast tego imienia, które Bóg dal swojemu Synowi antychryst reklamuje inne imiona i dzięki temu odciąga od prawdziwego Chrystusa gdyż jeden z warunków naszego zbawienia to wzywanie imienia Pana (Rzymian 10:13, Dzieje 4:12). Jeśli ludzie wzywają Pana pod innym imieniem to wzywają antychrysta, czyli innego Chrystusa.

Warto jeszcze wspomnieć, że antychrystem jest także ten, co twierdzi, że jest Pomazańcem Bożym, bo słowo Pomazaniec jest polskim tłumaczeniem greckiego Chrystus i hebrajskiego Mesjasz. Każdy, więc kto twierdzi, że jest Pomazańcem Bożym twierdzi, że jest Chrystusem i Mesjaszem (Mateusza 24:5). Do takich antychrystów zaliczamy, więc wszystkich królów, którzy tytułowali się Pomazańcami a także duchownych, kaznodziejów i samego papieża. Także przywódcy świadków Jehowy twierdza, że są Pomazańcami, czyli Chrystusami. Nie są tym jednym prawdziwym Chrystusem tylko innym, czyli anti. Ponieważ greckie słowo anti znaczy coś za coś, w zamian czegoś lub naprzeciw czemuś, więc oznacza takiego pomazańca, który zastępuje tego prawdziwego. Jedną z twarzy antychrysta może być jawna wrogość, ale inną twarzą może być chwilowe zastąpienie Chrystusa na ziemi.