niedziela, 17 sierpnia 2014

Antychryst w służbie Izraela?

Wykazałem już na podstawie Pism, że antychrystów jest wielu i pojawiają się pod różnymi imionami. Czasem głoszą innego Chrystusa innym razem twierdzą, że działają w imieniu tego prawdziwego a więc są chrystusami (pomazańcami) małą literą. Takich antychrystów rozpoznajemy już do pierwszego wieku ery chrześcijańskiej. Jan pisał o nich w 2 i 3 liście. Jednak większość ludzi czeka na pojawienie się jednego jedynego antychrysta i zupełnie nie dostrzegają, że już są pod wpływem takiego fałszywego pomazańca. Już sam fakt, że takie oczekiwanie jest powszechne każe mieć wątpliwości w jego słuszność. Ponieważ cały świat jest zwodzony przez szatana należy, więc się spodziewać, że to co powszechne jest błędne. Taka też jest taktyka działania wroga Bożego. W jego interesie jest przedstawić antychrysta, jako gorliwego sługę Bożego. Metodę tę stosuje także w swoim przypadku. W jego interesie nie jest jawna wiara w szatana, ale brak wiary w to ze w ogóle istnieje gdyż wówczas ludzie tracą czujność i nie zabiegają o swoje bezpieczeństwo. Tak samo w interesie myśliwego jest by ofiara nie wiedziała o istniejącym zagrożeniu, dlatego myśliwy zachowuje się cicho jakby go w ogóle nie było.

Szatan jest, więc zainteresowany tym by antychryst nie był rozpoznany, ale przeciwnie by ludzie ciągle wypatrywali jego pojawienia się. Czy to jednak oznacza ze taki antychryst nigdy nie pojawi się, jako rzeczywista osoba? Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Jest, bowiem bardzo prawdopodobne pojawienie się takiej jednostki. W Piśmie Świętym znajdujemy tylko jedną wypowiedź, która daje nam podstawy że tak może być. Nie pada tam w ogóle określenie antychryst, ale opis pasuje do kogoś kto mógłby nim być.

2 Tesaloniczan 2:3-10 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jeszu zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.

Takie określenia jak „Człowiek grzechu, syn zatracenia” sugerują, że może to być człowiek, ale już stwierdzenie, że mógłby się on pojawić już w tamtych czasach gdyby coś go nie powstrzymywało i miałby dotrwać aż do ponownego powrotu prawdziwego Chrystusa zdaje się wykluczać pojedynczą osobę, ponieważ nikt nie żyje tak długo. Prędzej w grę wchodziłaby jakaś organizacja lub instytucja. Załóżmy jednak, że chodzi o konkretną osobę i że pojawi się na krótko przed końcem wyznaczonych czasów. Jakie wówczas proroctwa mogłyby opisywać pojawienie się takiego antychrysta?

Posąg z księgi Daniela kończy się stopami, które są zmieszane po części z gliny a po części z żelaza. Najlepiej tłumaczy to sam Daniel:

Daniela 2:41,42 To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi; będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche.

Królestwo wywodzące się z Rzymskiej potęgi ulegnie podziałowi. Choć nie pisze o tym wprost to możemy założyć, że tych palców u nogi jest dziesięć. W tym proroctwie nie ma jednak wzmianki o antychryście a co najwyżej o czasach, kiedy może on się pojawić. Daniel w 7 rozdziale jeszcze raz opisuje czasy końca, ale za pomocą innej wizji i wówczas pojawia się ktoś wypowiadający się przeciw Bogu a więc ktoś, kto kojarzy nam się z antychrystem.

Daniela 7:8 Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. (...)

24-26) Dziesięć zaś rogów - z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie.

W kolejnym ósmym rozdziale znajdujemy inny opis tych samych wydarzeń i tych samych czasów.

Daniela 8:23-25 A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodziane zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony.

Kto da mu siłę skoro proroctwo zapowiada, że nie dzięki własnej sile będzie potężny? Odpowiada na to księga Objawienia 13 rozdział.

Objawienie 13:1-19 I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.  Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Wszystkie te proroctwa mówią o czasach końca i o kimś, kto będzie mówił zuchwale przeciw Bogu. Może to być nasz ostatni i największy antychryst. Ułóżmy, więc te proroctwa w jeną całość.

Objawienie 13:1 I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.

Bestia wychodząca z morza to nic innego jak utworzenie państwa Izrael przez zebranie ludzi z różnych krańców świata. Może i woda często symbolizuje ludzi i narody. Jak widzimy liczba 10 ciągle się powtarza w tych proroctwach, co może oznaczać, że jest 10 niezależnych państw lub raczej może oznaczać wszystkie państwa gdyż liczba 10 czasem symbolizuje pełnię czyli wszystko. W posągu palce to były rozproszone państwa mające każdy częściową władzę nad ziemią.

Daniela 2:41 To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi.

Z tych dziesięciu palców wyłoni się na przywództwo jedno państwo, które zostanie poparte przez wszystkie pozostałe państwa/rogi.

Daniela 7:7,8 ... Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.

Pojawienie się nowego rogu, pośród 10 jakie już były to nic innego jak pojawienie się państwa Izrael. Proroctwo zapowiada, że ten róg pokona/usunie/zajmie miejsce 3 rogów. To oznacza, że będzie torował sobie drogę siłą. W najgorszym razie siła, czyli za pomocą wojny Izrael zdobędzie władzę i urośnie w potęgę tak, że będzie robił wrażenie większego i silniejszego niż pozostałe rogi/państwa. W najlepszym razie już to zrobił przez tajne działania, wywroty rewolucyjne w sąsiednich państwach. Wynikiem zdecydowanych działań Izraela będzie podporządkowanie się innych rogów/państw Izraelowi.

Objawienie 13:2 Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.

Władza tej bestii, czyli Izraela nie pochodzi od Boga tylko od smoka, czyli szatana. Czy dobrze rozszyfrowałem Bestię, jako Izrael przekonamy się niebawem gdyż kraj ten coraz mocniej zaczyna siłą militarną rozpychać się na świecie. Wskazuje też na to wiele innych proroctw i dowodów, które znaleźć można nawet w prasie izraelskiej.

(3) I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią;

Głowy bestii nie, kto inny jak opiekunowie Izraela. W historii tego państwa jest taki okres, w którym państwo to istniało tylko, dlatego że jego przedstawiciele układali się politycznie z większymi graczami. Ci więksi i silniejsi władcy byli faktycznymi królami Izraela aż do momentu, kiedy jeden z nich (Rzym) postanowił zakończyć swoja opiekę. W roku 70 ery chrześcijańskiej zburzył świątynie a w późniejszym czasie nawet zabronił wstępu do Jeruzalem jakiemukolwiek Żydowi. To była śmiertelna rana nie dla głowy tylko dla bestii. Uleczenie nastąpiło dopiero w 1948 roku i wówczas Izrael ponownie zaistniał pod opieka angloamerykańskiej potęgi.

To jest ta sama bestia, na której siedzi Wielka Nierządnica a o której Jan pisał, że była, już jej nie ma, ale znowu będzie.

(4) i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?

Raczej niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Izrael istnieje dzięki szatanowi, ale co ciekawe nawet ortodoksyjni żydzi tak uważają. Jest to przemilczane przez media, ale tysiące religijnych żydów, mimo że nie uznaje proroctw Jana to jednak zdecydowanie twierdzą, że Izrael jest narzędziem szatana. Czy z tego powodu niektórzy godzą się z tym faktem i oddają cześć szatanowi? Na pewno znajdzie się taka grupka, ale z pewności nie przyznają się do tego publicznie, bo stawiałoby to ich w złym świetle, ale każdy, kto pochwala działanie Izraela pośrednio składa hołd szatanowi.

(5,6) A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba.

Te wydarzenia z pewnością są przed nami. Już dziś Izrael spełnia uczynki swego ojca szatana, ale jeszcze udają owieczki, które nie chcą ale muszą zabijać złe wilki czyli Palestyńczyków.

(7-10) Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy!  Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

To są zapowiedzi strasznych prześladowań chrześcijan. Właściwie takie prześladowania nigdy się nie skończyły. Dziś także przyznający się do Chrystusa są zabijani a świat na ten temat milczy. Gdyby nie internet nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. Jest zmowa milczenia a kto ma władzę nad mediami? Obecnie islamiści ISIS ogłosili kalifat i słyną z tego, że wyjątkowo okrutnie zabijają chrześcijan. Czy ktoś słyszał, by tak samo zabijali żydów? Przecież żydzi są wszędzie a mimo to jest na ten temat cisza. Nawet nie chce im się podać z fałszowanych wiadomości na ten temat. Wiadomo za to, że lotnictwo Izraela czasem pomaga tym islamistom w walce przeciw Syrii. Są też finansowani przez Anglię i USA.

(11-13) Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.

O ile pierwszej bestii rozpoznanie nie nastręcza trudności to z drugą bestią jest trudniej. Ponieważ jest to bestia, więc nie jest to naturalne państwo powstałe z narodu. Tak jak Izrael jest sztucznym tworem państwowym i dlatego jest bestią a nie królem to podobnie jest z drugą bestią. Może to być coś takiego jak USA, które to państwo nie powstało naturalnie, lecz całkowicie sztucznie zostało zaprojektowane przez masonerię. A może to być jakaś grupa religijna. Na obecną chwilę trudno zdecydowanie to stwierdzić Z cała pewnością ta bestia także działa z inspiracji smoka a jej celem jest uwiarygodnić pierwszą bestię, czyli Izrael, dlatego bywa nazywana prorokiem bestii. Jeśli jest to grupa religijna to dopiero się ujawni a jeśli USA to spuszczanie ognia z nieba może oznaczać ochronę militarną. Takie cuda uwiarygodniające Izrael mogą też robić media ze swoja wszechmocną propagandą.

(14,15) I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

Mamy, więc bestię, proroka bestię i teraz obraz bestii. Obraz to twór jeszcze bardziej sztuczny. Nie ma w nim życia dopóki nie otrzyma go z zewnątrz, o czym świadczy konieczność ożywienia go przez danie mu ducha. Czy obraz bestii jest antychrystem? Na to może wyglądać, ponieważ z dalszych słów wynika, że zostanie włożone dużo wysiłku w to by ludzie oddali cześć temu obrazowi. Ma, więc powstać obraz, który będzie wizytówka lub czymś reprezentującym Izrael czy może być nim Mesjasz? Kto nie uzna tego czegoś ten będzie pozbawiony praw wolnego człowieka. Najwidoczniej prorok będzie bardzo skuteczny, ponieważ dalej czytamy:

(16-18) I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Wcześniejsze proroctwo Daniela mniej dokładnie mówi o Izraelu:

Daniela 7:8) Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.

Ten róg rozpychając się w końcu staje się najsilniejszy i podporządkowuje sobie inne rogi. Z tego by wynikało, że siłą Izrael przekona do współpracy pozostałe państwa na świecie. Księga Objawienia wręcz twierdzi, że ta bestia (Izrael) sama stanie się ósma potęga światową.

Objawienie 17:11-13 A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.

Żaden kraj na ziemi tak łatwo nie podporządkowuje sobie inne kraje jak robi to Izrael. Polska należy do krajów, które całkowicie jest uległa wobec woli Izraela nie, dlatego że tego chcą Polacy, ale dlatego że tylko tacy politycy mogą w tym kraju dojść do władzy. Zdąża się, że na wezwanie rządu Izraela wszyscy polscy ministrowie jadą tam na dywanik a polska prasa milczy na ten temat. Dowiadujemy się o tym tylko, dlatego że prasa izraelska chełpi się tym Podobną uległość przejawia Ukraina i widzimy, że nie wychodzi jej to na dobre. Jeśli polska zostanie wciągnięta do wojny z Rosją to nie, dlatego że zażądają tego sojusznicze USA, (choć tak to mogą przedstawiać media), lecz dlatego że będzie to w interesie Izraela. Większość rządów na świcie już jest posłuszna Izraelowi a pozostałe ulegną po kilku militarnych sukcesach tej nowej pitego światowej.

Jeśli te proroctwa, o których teraz rozmawiamy mają coś wspólnego z antychrystem to znaczy, że ten fałszywy mesjasz będzie służył interesom Izraela. Objawienie twierdzi, że kto nie uzna obrazu bestii, czyli prawdopodobnie, kto nie uzna antychrysta ten będzie prześladowany a to oznacza kontrole ludzi na wielką skalę. Ponieważ proroctwa zapowiadają, że początkowo bestia skutecznie będzie działać, więc nic dziwnego, że dużo osób a zwłaszcza żydzi mogą uznać ze wreszcie przyszedł ich Mesjasz, bo przecież uczyni na pewien czas Izrael potęgą światową i rzeczywiście cały świat będzie im usługiwał niczym niewolnicy Prawdopodobnie uwierzy w to także wielu chrześcijan gdyż już dziś jest wielu takich, co czekają na wielką chwalę Izraela jakoby było to pragnieniem Boga. Czeka nas, więc wielkie zwiedzenie a ci, którzy rozpoznają, że mesjasz jest fałszywy będą tępieni fizycznie i ekonomicznie jednak ostateczne zwycięstwo należy tylko do tych, którzy nie przyjmą znamienia bestii.

Objawienie 16:1,2 Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię! I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.

Objawienie 17:14 Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni.
___________________
krzysztof sługa pomazańcowy