poniedziałek, 31 października 2016

Czym jest Armagedon?


Powszechnie uważa się że Armagedon to wojna ludzi z Bogiem, po której rozpocznie się rząd Syna Bożego. Ja też w takim sensie często używałem te słowo, bo takie jego pojmowanie jest powszechnie zrozumiałe. Faktycznie jednak dokładna analiza 16 rozdziału księgi Objawienia prowadzi nas do wniosku, że Armagedon to nie wydarzenie tylko miejsce. Wojska zostaną zgromadzone na miejscu nazywanym Armagedon (Har-Magedon), w celu przygotowania do wojny z Bogiem, ale w tym momencie do tej wojny nie dojdzie. Chyba że prześladowanie sług pomazańcowych uznamy za wypowiedzenie wojny. Do tego celu jednak nie potrzeba gromadzić licznej armii z całego świata, czego dowodem są obecnie grasujące bandy Al-Laha. 

Przyjrzyjmy się biblijnej relacji:
Są to duchy czyniące znaki – demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej [ziemi], by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu Boga wszechmogącego . Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano. I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon. Siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: 
– Stało się!
I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.

Objawienie 16:14-18

Widzimy, że w tym momencie doszło do czegoś, co spowodowało wielkie trzęsienie ziemi. Czy mamy traktować to trzęsienie ziemi, jako odpowiedź Boga na zaczepkę? Nawet jeśli tak będzie, to nic nas o tym nie informuje. Wiemy tylko, że coś takiego nastąpi. To co Objawienie wyjawia dalej wskazuje na to, że Bóg uznał ten moment za odpowiedni do ukarania Wielkiego Babilonu. 

niedziela, 23 października 2016

Czy kobiety mogą nauczać?


W Biblii nie ma takiego rozdziału, jak rola kobiet w społeczności powołanych. Nie ma wyraźnych instrukcji, które by pozostawił nasz Pan i Mistrz Jeszu. Dla Izraelitek pokorna postawa była czymś oczywistym. Nie było potrzeby by im to wyjaśniać. Dopiero późniejsze wydarzenia sprawiły, że Paweł udzielił instrukcji, które dziś uważa się za obowiązujące dla nas. Potrzeba udzielenia instrukcji powstała z powodu licznych zgromadzeń powołanych z narodów, które były dla pozycji kobiet bardziej tolerancyjne. Powstały zgromadzenia w których kobiety zaczęły zabierać głos, a nawet przejmować inicjatywę. Paweł napisał:

Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to zakon nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów! Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. Czyż od was wyszło słowo Boże? Albo czy tylko do was przyszło? Jeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam piszę, jest nakazem Pańskim. 
1 Koryntian 14:33-37

Postawa jaką Paweł w tych instrukcjach umieścił, jest skrajna do tego stopnia, że nawet zadać pytania nie mogła kobieta na zgromadzeniu powołanych. Powołuje się przy tym na prawo (zakon). Ten zakaz ma jednak związek z przejmowaniem inicjatywy. Prawo nie zabraniało mówić kobiecie. Nie ma takiego miejsca ani przepisu prawa (jeśli ktoś znajdzie niech mi podeśle). Jedyne miejsce z którym można wywody Pawła skojarzyć dotyczy podporządkowania kobiety mężowi.

niedziela, 16 października 2016

Proroctwa na jutro


Jest bardzo dużo proroctw które muszą się wypełnić zanim nastąpi wojna zwana Armagedonem. Wojna po której nie będzie już rządów ludzi niegodziwych. Nad Ziemią będzie rządził Chrystus wraz ze swoimi powołanymi. Dziś omówimy sporą część tych zapowiedzianych z wyprzedzeniem wydarzeń. Ludzie, którzy nie interesują się proroctwami będą zaskoczeni gdy nastąpią nagłe zmiany na Ziemi (Mateusza 24:37), ale my widząc ich spełnienie, będziemy wiedzieli że dzień światowego rozliczenia jest bardzo bliski (Mateusza 24:37). Dlatego dla nas powrót Pana w mocy z Posłami nie będzie zaskoczeniem. Przyjrzyjmy się więc tym proroctwom.

Śmiertelna rana jednej z głów Bestii została, uleczona w 1948 roku. Wówczas na arenę światową wrócił sztuczny twór państwowy nazywany błędnie Izraelem.

I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią. (…) I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 
Objawienie 13:3,12

Gog z Magog (AntyIzrael) napada na lud spokojny.

Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym - gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram - by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi.
Ezechiela 38:10-12

Fałszywy Izrael czci boga warowni.

niedziela, 9 października 2016

Nie porwał się myśleć, że jest równy Bogu


Dogmat o Bogu w trójcy jedynym nie mógłby zaistnieć bez naciągania wersetów biblijnych, a nawet jawnego ich fałszowania. Dzieje się tak dlatego, że nie istnieje biblijna podstawa dla tego dogmatu, istnieją tylko silne ośrodki nacisku, których zadaniem jest ten dogmat uwiarygodnić, dlatego twierdzę, że wiara w trójcę jest chorobą przenoszona przez kontakt z innym człowiekiem. W Piśmie Świętym jej nie znajdziemy. Oczywiście ewangelia także była tak głoszona w pierwszym wieku, ale dziś mamy ją zapisaną w formie ksiąg biblijnych. I w tych księgach nie ma nic o trójcy, ani o równości Syna z Ojcem. Dlatego tłumacze fałszują wersety biblijne by stworzyć wrażenie, że jakieś tam podstawy są. 

Przykładem takiego fałszerstwa jest słowo monogenes, o którym pisałem "Obalamy kłamstwa czcicieli trójcy". Udowodniłem że słowo to nie znaczy tego co twierdzą zwolennicy trójcy, ponieważ znaczy jedynaka lub jedynaczkę, czyli jedyne dziecko. Jest używane w Nowy Testamencie nie tylko w kontekście Chrystusa, ale także w stosunku do zwykłych ludzi.

Podobnie jest ze słowem harpagmos (ἁρπαγμός). Zwolennicy trójcy twierdzą, że słowo to znaczy „rzecz do pochwycenia lub rzecz której należy się trzymać”. Faktycznie słowo to znaczy przywłaszczyć sobie cudzą własność, dosłownie: porywać, obrabować.W liście do Filipian użyto tego słowa w stosunku do Chrystusa i tego, że nie jest on równy Ojcu. Zaraz przyjrzymy się temu wersetowi dokładniej. Wynika z niego, że Chrystus nie chciał przywłaszczyć sobie równości z Bogiem. Jego postawa jest bardzo ważna ponieważ szatan właśnie to robił. Widzimy więc, jak wielkie jest zwiedzenie zwolenników trójcy. Nie tylko zmieniają treść Pisma Świętego, ale posuwają się znacznie dalej. Katolicki przekład słowo to w liście do Filipian 2:6 oddaje tak:

niedziela, 2 października 2016

Pokłon Bestii - Proroctwa na dziś cz.2


Zanim przejdziemy do omówienia proroctw na jutro. Musimy dopowiedzieć ciekawy szczegół do proroctw na dziś, czyli tych proroctw które spełniają się na naszych oczach. Pisałem o nich tydzień temu. Analizując 13 rozdział księgi Objawienia zauważyłem, że proroctwo zapisane w 4 wersecie, zostało tak opisane, że samo wyjawia nam sposób swego spełnienia. Oczywiście żeby to dostrzec trzeba sięgnąć do tłumaczenia najbardziej dosłownego gdyż tłumacze nierozumiejący tego co tłumaczą mają skłonność parafrazować tak by tekst był poprawny stylistycznie, co często prowadzi do zgubienia sensu. 

Przekład dosłowny tego proroctwa wygląda tak:

I pokłonili się smokowi, bo dał władzę zwierzęciu (Bestii), a pokłonili się zwierzęciu mówiąc: Kto podobny zwierzęciu i kto może zacząć walkę z nim?
Objawienie 13:4

Mamy tu dwie bardzo głębokie myśli.