niedziela, 2 listopada 2014

Obalamy kłamstwa czcicieli trójcy.


Zwolennicy trójcy nadużywają wypowiedzi Chrystusa, że On "i Ojciec jedno są” Wyrywają ją z kontekstu i twierdzą, że sam Pomazaniec potwierdził trójcę w ten sposób. To jest oczywiście kłamstwo a kto jest ojcem kłamstwa chyba nie muszę wyjaśniać (Jana 8:44). Poniższy werset pokazuje o jaką jedność chodzi.

Jana 17:20-26 "Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich." 

Trzeba być ignorantem by twierdzić, że ta wypowiedź potwierdza fałszywą naukę o trójcy lub trzeba być człowiekiem nikczemnym by mimo znajomości tego wyjaśnienia nadal przekonywać, iż Chrystus potwierdził trójcę twierdząc, że On i Ojciec stanowią jedność. Chrystus wyraźnie odniósł te słowa nie tylko do siebie i Ojca, ale także do swoich uczniów. W późniejszym czasie jedność z Chrystusem i Bogiem stanowiły setki a nawet tysiące wiernych naśladowców Pomazańca. Te wersety obalają także inny cytat, w którym Chrystus mówi, że „Ojciec jest we mnie a ja w Ojcu”. Tu wyraźnie jest powiedziane, że tak samo Chrystus jest w uczniach. Obawiam się, że zdecydowana większość osób, które decydują się użyć tych wersetów by wmówić innym, że trójca ma potwierdzenie w Biblii robi to będąc w pełnej świadomości, że przekręcają Słowo Boże. A świadome oszukiwanie ludzi to nikczemność, dlatego słowa Pawła, że będzie „to człowiek grzechu, syn zatracenia (2 Tesaloniczan 2:3,4) są odpowiednie.

Spotkałem się też z inną manipulacją, która rzekomo ma potwierdzać, że Ojciec i Syn są jednością, i są sobie równi. Ta manipulacja polega na wmówieniu nam, że greckie słowo tłumaczone w NT na jednorodzony znaczy jednego rodzaju. Faktycznie słowo to w języku polskim tłumaczyć się powinno na jedynak lub jedynaczka. Było to słowo powszechnie używane w języku greckim i nigdy nie znaczyło cielesnej jedności. W takich przypadkach należy najpierw sięgnąć do specjalistycznych słowników a później jeszcze sprawdzić, w jakim kontekście dane słowo jest używane w Nowym Testamencie. Najpierw sprawdzamy, w jakim kontekście używa ten sam autor a później, w jakim sensie używa tego słowa inny autor biblijny. Druga metoda jest najlepsza, więc od razu przejdźmy do niej.

Zobaczmy, więc czy słowo jednorodzony (gr. μονογενής) znaczy jedność w jakimkolwiek przypadku. poniżej mamy to słowo w różnych odmianach z podaną liczbą wystąpień w Nowym testamencie.

μονογενῆ — 3 monogene
μονογενὴς — 4 monogenes
μονογενοῦς — 2 monogenus


Łukasza 7:12 "Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową."

Ten pierwszy werset wystarczy by obalić twierdzenie ze słowo to popiera trójcę lub jakąkolwiek jedność. Mamy, bowiem do czynienia z matką i jej synem, który dla niej jest nazwany jednorodnym, czyli jedynakiem.

Łukasza 8:42 "Miał bowiem córkę jedynaczkę, liczącą około dwunastu lat, która była bliska śmierci."

Kolejny dowód. Tym razem mowa jest o ojcu i jego córce. Ona dla niego jest jednorodzona, czyli jedynaczka. Werset ten w żadnym przypadku nie wskazuje na jedność strukturalną (czciciele trójcy lubią używać tego słowa) ani wspólnotę osobową. Są to dwie oddzielne osoby, posiadające dwie oddzielne dusze i oddzielne umysły. Każdy ma własną wolną wolę. Ciekawe że Duch Święty zadbał o to by przykłady użycia tego słowa wyraźnie wskazywały na odmienność tak jakby z góry przewidział że będzie to potrzebne do obalenia fałszywych twierdzeń. Mamy tu ojca i córkę oraz matkę i syna. Duch zadbał o przykład przemienny, co jeszcze lepiej podkreśla odmienność osobową.

Łukasza 9:38 "Naraz ktoś z tłumu zawołał: Nauczycielu, spojrzyj, proszę Cię, na mego syna; to mój jedynak." 
Tym razem relacja ojciec syn i słowo jednorodzony, czyli jedynak. Ciekawe, że w przypadku użycia tego słowa do Chrystusa tłumacze będący czcicielami trójcy używają słowa jednorodzony a w przypadku zwykłych ludzi używają jedynak. Jest to świadomy zabieg mający utrudnić odkrycie prawdy.

Kolejne przykłady użycia tego słowa podaje nam posłaniec Jan, uczeń Pomazańca Bożego.

Jana 1:14 "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy."

Powinno być: "I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jedynak otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy."

Jana 1:18 "Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył." 

Powinno być: "Ten jedynak, Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył." 

Brzmi dziwnie? To zrozumiałe zostaliśmy przyzwyczajeni do innego brzmienia. Dodatkową ciekawostką jest to, że nie wszystkie starożytne manuskrypty posiadają po słowie jedynak słowo „Bóg”. Dla nas to bez znaczenia gdyż nie kwestionujemy boskości Jeszu, bo niby, kim ma być syn Boga, jeśli nie Bogiem.

Jana 3:16 "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."

Powinno być: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynaka dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."

Jana 3:18 "Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego."

Powinno być: "został potępiony, bo nie uwierzył w imię jedynego Syna Bożego."

Hebrajczyków 11:17 "Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę,"

1 Jana 4:9 "W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu."

Powinno być: "W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jedynaka (lub jedynego) na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu." 

Nie mam nic przeciw słowu jednorodzony pod warunkiem, że sens tego słowa pojmujemy zgodnie z intencją użytą w Pismach Nowego Testamentu a więc że chodzi o jedyne dziecko. Nadawanie innego znaczenia jest oszustwem a każdy, kto to robi jest częścią projektu przepowiedzianego przez Pomazańca Bożego Jeszu:

Marka 13:22 "Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych."

Słowo Mesjasz jest tym samym słowem, co Chrystus i Pomazaniec a więc Pan nasz zapowiedział fałszywych proroków, którzy będą popierać fałszywych chrystusów. Później Jan obie te grupy nazwie antychrystami (1Jana 2:18). Paweł zdradza, że ten „człowiek bezprawia”, czyli antychryst będzie dowodził, że jest równy Bogu.

2 Tesaloniczan 2:3,4 "Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem."

Takiego Chrystusa, który miałby dowodzić, że sam jest Bogiem i który wywyższa się nad Boga znajdujemy w dogmacie trójcy. A w jaki sposób miałby on zasiąść w świątyni Boga? To proste i sam Paweł nam wyjaśnia, co on rozumie pod pojęciem „świątynia Boga”.

1 Koryntian 3:16,17 "Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście."

Nie była to tylko opinia Pawła w liście Piotra znajdujemy potwierdzenie tego faktu:

1 Piotra 2:5 "wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jeszuego* Pomazańca."

W tej świątyni, czyli wśród powołanych zasiadł „człowiek bezprawia”, czyli antychryst i dowodzi, że sam jest Bogiem. Dzięki Pawłowi ujawniamy czcicieli trójcy, jako fałszywych nauczycieli głoszących antychrysta.
__________________________
krzysztof pomazańcowy

*Prawie nigdy nie odmieniam imienia Jeszu ale tym razem zrobiłem wyjątek by pokazać, że jest to możliwe choć niekonieczne.

Ps. Zapraszam na nowego bloga: Słowo na dziś. Staram się tam pisać codziennie coś nowego i są to teksty dużo łatwiejsze w odbiorze, niż te niedzielne badania, które publikuje w tym miejscu.