poniedziałek, 26 grudnia 2016

Kto rządzi Światem i Polską?Pytanie o to kto rządzi światem i poszczególnymi państwami jest zasadne biorąc pod uwagę, że rządy państwowe zachowują się kompletnie nieodpowiedzialnie. Trzeba by uznać ich działanie za wyjątkowo głupie, ale to nie pasuje do ludzi, którzy wydają się inteligentni. Ponieważ Pismo Święte nakazuje posłuszeństwo władzy zwierzchniej, więc chcemy wiedzieć dlaczego tak jest i czy aby na pewno we wszystkim mamy być posłuszni i każdej władzy.
Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.
Rzymian 13:1,2

Jednak z Pisma Świętego dowiadujemy się, że nie jest to ślepe posłuszeństwo, a raczej warunkowe. Sami uczniowie pomazańcowi dali przykład gdy im zabraniano głosić w imieniu Jeszu.
- Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?
- Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i apostołowie.

Dzieje 5:28,29
13 rozdział księgi Objawienia zapowiada istnienie państwa, którego władza będzie pochodziła od szatana i kto jej posłucha zostanie przez Boga ukarany. Więc nawet jeśli wcześniej władza pochodziła od Boga to obecnie może pochodzić także od szatana, który taka władzę obiecywał też Synowi Bożemu jeśliby ten złożył mu pokłon. O dzisiejszych czasach czytamy w księdze Objawienia: 
A Kobieta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. 
Objawienie 17:18

Istnieje więc ośrodek władzy niepochodzący od Boga i mający władzę nad królami, czyli obecnymi rządami światowymi. Kobieta ta za to co robi zostanie skazana na zniszczenie.

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Święta są pułapką szatana


Nie chciałbym, bracia, żebyście nie byli świadomi, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, i wszyscy byli z Mojżeszem, zanurzeni w obłoku i morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Pomazaniec. 

Wszyscy dostąpili takiego samego przywileju i zaszczytu, ale...

Ale w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. 
1 Koryntian 10:1-6

Nie ten co dobrze zaczął, lecz ten co wytrwał do końca będzie mógł spożywać owoce swojej wiary. Paweł potępił Israelitów, za pożądanie zła. Dalej Paweł nam wyjaśnia:

Nie bądźcie też bałwochwalcami jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstali, by się bawić. 
1 Koryntian 10:7

Paweł cytuje z księgi Wyjścia. Zobaczmy jak doszło do tego grzechu. 

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Biblijny pogrzeb


Do innego rzekł: 
- Pójdź za Mną! 
Ten zaś odpowiedział: 
- Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! 
Odparł mu: 
- Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!
Łukasza 9:59,60 

Powyższy werset bywa rozumiany jako lekceważenie rodziny i samej ceremonii pogrzebowej, ale to błąd. Ten przykład pokazuje jedynie, że są ważniejsze sprawy niż pogrzeb. Młody człowiek miał przywilej uczyć się od Mistrza osobiście i współpracować z nim. Czas był krótki, bo ograniczony śmiercią Mesjasza. W tym momencie czekanie aż tata ucznia umrze, by móc go pogrzebać byłoby stratą czasu. Mogli to zrobić inni członkowie rodziny. 

Nie ma w Piśmie świętym czegoś takiego jak instrukcja pogrzebowa, scenariusz lub szczegółowy opis. Skoro Bóg i Jego Syn nie zostawili szczegółowych instrukcji, to widocznie nie były one potrzebne. 

Bóg powiedział:
W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz! 
Rodzaju 3:19

To jest cała instrukcja. Skąd więc słudzy Boży wiedzieli jak postępować?