niedziela, 3 sierpnia 2014

Jest wielu antychrystów

Antychryst posiada wiele twarzy gdyż szatan nie zrezygnuje z żadnej okazji by odciągnąć szczerych chrześcijan od prawdziwego Pomazańca Bożego Jeszu (1 Jana 2:18). Ostatnio wspomnieliśmy o manipulowaniu w osobowości Syna Bożego. Paweł twierdzi, że będzie to ktoś równający się z Bogiem Ojcem (1 Tesaloniczan 2:4), ale wspomnieliśmy też o tym, że antychryst będzie podmieniał imiona Zamiast tego imienia, które Bóg dal swojemu Synowi antychryst reklamuje inne imiona i dzięki temu odciąga od prawdziwego Chrystusa gdyż jeden z warunków naszego zbawienia to wzywanie imienia Pana (Rzymian 10:13, Dzieje 4:12). Jeśli ludzie wzywają Pana pod innym imieniem to wzywają antychrysta, czyli innego Chrystusa.

Warto jeszcze wspomnieć, że antychrystem jest także ten, co twierdzi, że jest Pomazańcem Bożym, bo słowo Pomazaniec jest polskim tłumaczeniem greckiego Chrystus i hebrajskiego Mesjasz. Każdy, więc kto twierdzi, że jest Pomazańcem Bożym twierdzi, że jest Chrystusem i Mesjaszem (Mateusza 24:5). Do takich antychrystów zaliczamy, więc wszystkich królów, którzy tytułowali się Pomazańcami a także duchownych, kaznodziejów i samego papieża. Także przywódcy świadków Jehowy twierdza, że są Pomazańcami, czyli Chrystusami. Nie są tym jednym prawdziwym Chrystusem tylko innym, czyli anti. Ponieważ greckie słowo anti znaczy coś za coś, w zamian czegoś lub naprzeciw czemuś, więc oznacza takiego pomazańca, który zastępuje tego prawdziwego. Jedną z twarzy antychrysta może być jawna wrogość, ale inną twarzą może być chwilowe zastąpienie Chrystusa na ziemi.

Każdy, kto ma ducha świętego jest pomazany Duchem, ale czy to daje mu prawo do nazywania się Pomazańcem? Zdecydowanie nie wolno mu tego robić. Wszyscy ludzie namaszczeni Duchem świętym przed pojawieniem się na świecie Syna Bożego byli jego proroczą zapowiedzią i dlatego można było ich nazywać Pomazańcami. Pismo nazywa to „cieniem rzeczy przyszłych” (Kolosan 2:17). Kiedy na ziemi pojawia się Mesjasz już nikt nie może nazywać się Pomazańcem, bo w nim spełniły się wszystkie prorocze zapowiedzi. Dowodem na to jest Jan Zanurzyciel (Chrzciciel), który był namaszczony Duchem Świętym jeszcze przed narodzeniem to jednak kategorycznie nie zgadzał się by go nazywać Pomazańcem.

Jana 3:28 Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Pomazańcem, ale zostałem przed Nim posłany.

Wszyscy słudzy pomazańcowi byli namaszczeni Duchem Świętym a mimo to nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziecie informacji, że Paweł, Piotr czy Jan byli Pomazańcami, bo to by oznaczało, że w języku greckim pisano by o nich, jako o Chrystusach. Zamiast „brat nasz Paweł” czytalibyśmy „Chrystus Paweł” (1 Jana 2:20). To było nie do pomyślenia, Chrystus był i jest tylko jeden (1 Koryntian 8:6). Dlaczego więc setki lat później ludzie przywłaszczyli sobie ten tytuł, mimo że uważali się za szczerych naśladowców Pana? Ponieważ zostali zwiedzeni tak samo jak wprowadzono równość Chrystusa z Bogiem czy kult posągów i obrazów (2 Tesaloniczan 2:3). Po prostu ludzie się pogubili a taką tragiczną sytuację zapowiadał już prorok Daniel.

To jest kolejne proroctwo, którego prawie nikt nie rozumie. Prorok Daniel opisuje zadziwiająco dokładnie okres, w którym dojdzie do przejęcia władzy przez antychrysta. Zapowiada prześladowania, po których antychryst przyjdzie jak po spadek, czyli zagarnie i przywłaszczy sobie lud należący do Chrystusa.

Daniela 11:34 A kiedy będą ginąć, niewielkiego tylko doświadczą umocnienia. Wielu natomiast zgromadzi się w mieście przeciw nim i wielu przyjdzie jak do podziału spadku. (Septuaginta)

W taki właśnie sposób antychryst przejmie władze nad powołanymi. Kiedy zginą wierni słudzy zagarnie całe społeczeństwo powołanych i zacznie im wykładać nowego Chrystusa, jakiego wcześniej nie znano. Ten nowy będzie równy swemu Ojcu. Daniel zapowiada jednak, że będę też osoby głębiej myślące. W poniższej tabeli zaprezentowałem cytaty z przekładu Biblii Tysiąclecia (BT) i z Septuaginty (70) a po prawej stronie przypisałem wydarzenia Historyczne, które były spełnieniem proroctw Daniela.

Daniela 11:31-35
BT) Wojsko jego wystąpi, by zbezcześcić świątynię-twierdzę, wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką.

70) Przyjdą od niego oddziały zbrojne i sprofanują święte miejsce bojaźni. Zabronią ofiar i zostawią tam ohydę pustki.
W roku 70 Rzymianie niszczą Jeruzalem wraz ze świątynią.
BT) Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami;

70) grzechami przeciw przymierzu skalają uparte plemię
Jeszcze przed zburzeniem świątyni część żydowskich „nauczycieli” dogaduje się z Rzymianami. Zostają otoczeni ochroną i w tym czasie planują działanie przeciw Nowemu Przymierzu, jakie Chrystus zawarł ze swoimi naśladowcami.
BT) jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali.

70) ale lud uznający je przeważy i będzie je zachowywał
Słudzy pomazańcowi głoszą, że zbawienie jest w Synu Bożym Jeszu i wszędzie zaczynają stanowić większość w porównaniu z żydami odrzucającymi Nowe Przymierze.
BT) Mędrcy spośród ludu pouczą wielu, polegną jednakże od miecza i ognia, w więzieniach i przez łupiestwa - do pewnego czasu.

70) Głębiej myślący w ludzie będą pouczać wielu, ale zginą od miecza albo zestarzeją się albo pójdą na wygnanie, albo się zniechęca przewlekaniem się dni.
Apostołowie i najgorliwsi słudzy pomazańca skutecznie rozgłaszają dobrą nowinę nawracając wielkie rzesze pogan i żydów, ale są jednocześnie okrutnie prześladowani i eliminowani fizycznie. Niektórzy ulęgają zniechęceniu.
BT) Gdy oni będą upadać, nieliczni pospieszą im z pomocą, a wielu przyłączy się do nich podstępnie.

70) A kiedy będą ginąć, niewielkiego tylko doświadczą umocnienia. Wielu natomiast zgromadzi się w mieście przeciw nim i wielu przyjdzie jak do podziału spadku.
Niewielu im pomoże, ale za to wielu dołączy po to by doprowadzić do odstępstwa.

Wielu będzie chciało przejąć i zawładnąć tak wielką liczbą wierzących. Antychryst przywłaszczy sobie własność prawdziwego Pomazańca Bożego Jeszu.
BT) Spośród mędrców niektórzy upadną, by dokonało się wśród nich oczyszczenie, obmycie i wybielenie na czas ostateczny - jest bowiem jeszcze czas do kresu.

70) Część rozumnych pomyśli o oczyszczeniu się, o swym wybraniu i o zachowaniu czystości aż do spełnienia się czasu. Jest bowiem jeszcze chwila do tej godziny.
Nawet najmądrzejsi będą ulegać nowym naukom antychrysta i upadną. Ale nie wszyscy. Niektórzy będą myśleć o powrocie do czystego wielbienia i do prawdziwego Chrystusa. Przez całe wieki będą tacy się pojawiać.

W ten sposób dokona się oczyszczenie gdyż tylko ci, co wytrwają do końca osiągną zabawienie.


Zachęcam Cię czytelniku do dokładnej analizy powyższych wersetów.

Do osób głębiej myślących, o których wspomina Daniel z pewnością należał Hipolit. Prawdopodobnie był uczniem Ireneusza z Lyonu, który był uczniem Polikarpa, który był uczniem Jana, który był posłańcem (apostołem) i uczniem prawdziwego Chrystusa. Działał na przełomie 2 i 3 wieku. Nie akceptował bezkrytycznie nauk ówczesnego kościoła zawsze sprawdzał w Pismach, co jest a co nie jest prawdą. Z tego powodu uważany był za heretyka, ale ostatecznie zginął w wyniku prześladowań na Sardynii razem z biskupem Rzymu (uważanym dziś za papieża) Poncjanem (325 rok). Wspólne męczeństwo uznano za pojednanie się z kościołem powszechnym, dlatego dziś jest uznany za świętego.

Hipolit pozostawił po sobie nadzwyczaj ciekawe dzieło zatytułowane „O antychryście”. Jest ono dostępne w polskim tłumaczeniu i zaskakuje niezwykle przenikliwą i głęboką analizą tematu antychrysta. Nie wyjaśniał on tego, o czym pisałem w tej tabelce, powyżej ale dostrzegł sporo wersetów biblijnych i powiązał je z tematem antychrysta, o których warto wiedzieć i zastanowić się nad nimi. Wspomina nawet, z jakiego pokolenia izraelskiego będzie pochodził antychryst. Bardzo dużo osób pisząc swoje artykuły na temat antychrysta korzysta z tego, o czym pisał Hipolit tylko zapominają wspomnieć skąd to czerpią. Niektórzy pewnie robią to nieświadomie gdyż kopiują jeden od drugiego nie sprawdzając w źródłach.

Ponieważ Daniel pisał o wielu takich, co będą głęboko analizować Pisma (niekoniecznie zawsze wyciągając właściwe wnioski), więc postanowiłem przyjrzeć się czy przypadkiem niektórzy z nich nie doszli do poznania prawdy. Hipolit zadziwiająco dużo rozumiał w temacie antychrysta, dlatego w następnym artykule, jeśli Bóg pozwoli streszczę jego dzieło „O antychryście” a później uzupełnię o aktualne wydarzenia i zrozumienie. Będziesz czytelniku zaskoczony jak precyzyjnie można już dziś przewidzieć nachodzące wydarzenia znając i rozumiejąc te proroctwa.
_____________________
krzysztof sługa pomazańcowy