poniedziałek, 31 stycznia 2011

"Stańcie się jedni dla drugich życzliwi, tkliwie współczujący"

Izraelici mieli swoje prawo wypisane na tablicach kamiennych a my naśladowcy Jeszu mamy swoje prawa wypisane na naszych sercach. Nie znaczy to jednak, że nie wiemy lub nie potrafimy słownie lub na piśmie wyrazić naszych zasad, którymi kierujemy się w życiu. Syn Boga Jeszu nie wypisał nam listy praw, ale wyraźnie dal do zrozumienia, że jego naśladowcom stawia większe wymagania niż miał naród żydowski.

Mateusza 5:
(20) Bo mówię wam, że jeśli wasza prawość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, to na pewno nie wejdziecie do królestwa niebios. 

Ważne jednak by zauważyć że większej prawości nasz Pan wymagał w sprawach wzajemnych stosunków a nie w kwestiach ceremonialnych.

(21) "Słyszeliście, że tym w czasach starożytnych powiedziano: 'Nie wolno ci mordować; a kto popełni morderstwo, będzie odpowiadał przed sądem'. (22) Ja jednak wam mówię, że każdy, kto trwa w srogim gniewie na swego brata, będzie odpowiadał przed sądem; a kto by skierował do swego brata niegodne wymówienia słowo pogardy, będzie odpowiadał przed Sądem Najwyższym; kto zaś powie: 'Podły głupcze!', będzie podlegał ognistej Gehennie.

Więcej światła na kwestię prawa rzuca rozmowa Pana z pewnym faryzeuszem.Mateusza 22:
(36) Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? (37) On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. (40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Biorąc pod uwagę wypowiedzi Pana oczywistym jest że prawo wypisane na sercach góruje nad kamiennym.

Jakuba 2:
(8) Jeżeli więc spełniacie prawo królewskie według słów Pisma: "Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie", to czynicie bardzo dobrze.

Rzymian 13:
(8) Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości; bo kto miłuje Bliźniego, wypełnił prawo. (9) Gdyż kodeks prawny: "Nie wolno ci cudzołożyć. Nie wolno ci mordować. Nie wolno ci kraść. Nie wolno ci pożądać" - i jakiekolwiek Jest inne przykazanie - streszcza się w tym słowie, mianowicie: "Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie". (10) Miłość nie wyrządza bliźniemu zła: dlatego wypełnieniem prawa jest miłość.

Galatów 5:
(22) Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, Życzliwość, dobroć, wiara, (23) łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim Rzeczom nie istnieje żadne prawo.

W liście do Galatów jest bardzo ważne zdanie: „Przeciwko takim Rzeczom nie istnieje żadne prawo”. Naśladowcy Pana, jeśli przejawiają miłość to nie podlegają osądowi prawa.

Jednak przejawiać owoce ducha mogą ludzie posiadający Ducha Świętego.

Rzymian 8:
(1) A zatem ci, co są w jedności z Chrystusem Jezusem, nie podlegają potępieniu. (2) Gdyż prawo tego ducha, który daje życie w jedności z Chrystusem Jezusem, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci.

Zastanów się czy przejawiasz owoce ducha? Głównym dowodem posiadania Ducha Świętego jest przejawianie, na co dzień miłości. Przejawianie miłości nie polega tylko na byciu miłym. Trzeba też pamiętać o innych przykazaniach, które podlegają pod przykazanie miłości dotyczące np. gniewu, kłamstwa, obmawiania, kradzieży, cudzołóstwa itp.

Ktokolwiek dopuszcza się tych przewinień nie ma w sobie miłości i nie ma Ducha Świętego.

Efezjan 4:
(23) a macie się odnowić w sile pobudzającej wasz umysł (24) i przyoblec się w nową osobowość, stworzoną według woli Bożej w rzeczywistej prawości i lojalności. (25) Przeto, odrzuciwszy fałsz, mówcie prawdę każdy ze swym bliźnim, ponieważ Jesteśmy członkami należącymi do siebie nawzajem. (26) Bądźcie srodze zagniewani, a jednak nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad waszym rozdrażnieniem (27) ani nie zostawiajcie miejsca Diabłu. (28) Kto kradł, niech już nie kradnie, ale niech raczej ciężko pracuje, wykonując swymi rękami dobrą pracę; aby mieć z Czego udzielić będącemu w potrzebie. (29) Niech z waszych ust nie wychodzi żadna zgniła wypowiedź, lecz wszelka wypowiedź dobra ku zbudowaniu, stosownie do Potrzeby, aby słuchającym udzielić czegoś korzystnego. (30) I nie zasmucajcie świętego ducha Bożego, którym zostaliście opieczętowani na dzień uwolnienia na Podstawie okupu. (31) Wszelka złośliwa gorycz i gniew, i srogie zagniewanie, i krzyk, i obelżywa mowa niech będą spośród was usunięte wraz z wszelkim złem. (32) Natomiast stańcie się jedni dla drugich życzliwi, tkliwie współczujący, wspaniałomyślnie Przebaczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg przez Chrystusa wspaniałomyślnie Przebaczył.
________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz