poniedziałek, 15 sierpnia 2022

Jak uniknąć najgorszego?


Nie bądźcie więc ospali, zachowajcie czujność przez cały czas. Proście w modlitwach, żebyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym.
Łukasza 21:36

Nasz Władca Syn Boga Jeszu pouczył swoich uczniów, że Jego słudzy mogą uniknąć tego, co najgorsze, jeśli spełnią pewne warunki.

Sprawdźmy najpierw, czym jest to, czego możemy uniknąć, by upewnić się, czy warto się wysilać.

I będą znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi ucisk narodów w bezradności szumu morza i nawałnicy. Omdlewać będą ludzie ze strachu, czekając na to, co ma nadejść na zamieszkałą ziemię, ponieważ moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. Gdy zacznie to się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy wasze w górę, ponieważ nadchodzi odkupienie wasze. I podał im przykład: "Zwróćcie uwagę na figowiec i wszystkie inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest władztwo Boga. Amen, zapewniam was, że nie przeminie to pokolenie, aż w pewnym sensie wszystko się wypełni. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą".
Łukasza 21:25-33

To są sprawy dla tego świata przerażające, ale nie o to chodzi, kiedy Pan mówi, że możemy tego uniknąć, bo to powinno nas budować, sprawiać, że jesteśmy pewni i silni. Czego więc możemy uniknąć?

Wówczas będzie dwóch w polu: jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony. Dwie będą mieliły ziarno, jedna zostanie zabrana, a druga zostawiona.
Mateusza 24:40-41

Bójcie się tego, że zostaniecie zostawieni. Módlcie się o to, byście zostali zabrani na spotkanie z Panem Jeszu.

I wyśle On swoich Posłów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech wiatrów, od krańców niebios, aż do ich krańców.
Mateusza 24:31

Apostoł Paweł opisuje moment pochwycenia w ten sposób:

Bo to wam powiadamy w nauce Pana, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan pośród rozkazu, głosu dowódcy Posłów i pośród trąby Boga zstąpi z nieba, a zmarli w Pomazańcu powstaną pierwsi. Następnie my, którzy przetrwamy i nadal będziemy żywi, w tym samym czasie zostaniemy pochwyceni w chmury na spotkanie Pana w powietrzu i już zawsze z Panem będziemy.
1 Tesaloniczan 4:15-17

Co się stanie po pochwyceniu?

Zobaczyłem niebo otwarte i konia białego, a siedzący na nim nazywany jest Wiernym i Prawdziwym i sprawiedliwie sądzi oraz walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a na głowie liczne diademy. Ma imię napisane, które zna tylko On. Okryty płaszczem, zamoczonym we krwi, a nazywają Go imieniem — Słowo Boga. A wojska, w niebie, towarzyszyły Mu na koniach białych, przyodzianych bisiorem białym i czystym. A z ust Jego wychodzi miecz ostry, by nim uderzyć w narody. Będzie ich pasł, prowadząc kijem żelaznym. On też podepcze tłocznię wina wzburzonego gniewu Boga Wszechwładnego. A ma na płaszczu [szacie] i na biodrze swoim imię wypisane: Władca władców i Pan panów. I ujrzałem jednego Posła stojącego w słońcu, który krzyknął głosem donośnym, do wszystkich ptaków fruwających na niebie: "Chodźcie, zbierzcie się na ucztę Wielkiego Boga. Aby pożreć ciała władców, ciała wodzów i ciała mocarzy, ciała koni i tych, co ich dosiadają, ciała wszystkich — wolnych i niewolników, małych i wielkich!" I ujrzałem zwierzę i władców ziemi, i wojska ich zebrane, by stoczyć walkę z Siedzącym na koniu i z wojskiem Jego. I pochwycono zwierzę, a po nim fałszywego proroka, czyniącego przed nim cuda, którymi zwiódł tych, co, wzięli znamię zwierzęcia i czczą wizerunek jego. Obaj zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, rozpalonego siarką. Pozostali zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, który wychodził z ust Jego. A wszystkie ptaki najadły się ich ciałami.
Objawienie 19:11-21

Chcemy więc uniknąć tej rzezi, jaka będzie na ziemi w wielkim dniu, kiedy to Chrystus odbierze należną mu władzę, zabijając wszystkich swoich wrogów, zarówno tych, którzy aktywnie Go zwalczali, jak i tych, co ich popierali lub z nimi współpracowali. Jest to konieczne nie z uwagi na władzę Pomazańca, ale z uwagi na to, by na ziemi i w niebie działa się wola Boga i by ludzie wreszcie mogli poczuć radość życia.

Żeby więc uniknąć tej strasznej tragedii, powinniśmy spełnić pewne warunki. Oczywiście powinniśmy być zadeklarowanymi sługami Pomazańca Jeszu! Takimi Jego sługami, którzy czuwają i Mu służą, a nie służą swoim zachciankom czy przyjemnościom życiowym. Nie urządzamy się wygodnie na tym świecie, który jest skazany na zagładę.

Pierwszy warunek to nie śpij, czyli zachowaj czujność przez cały czas. Świat potrafi tak bardzo angażować naszą uwagę, że możemy stracić czujność i nie być gotowymi na przyjście pewnych wydarzeń.

Co takiego może odwrócić naszą uwagę?

Byłoby niefajnie, znając wolę Boga nie spełnić jej i nie zostać pochwyconym. To byłaby tragedia, a może się zdarzyć, dlatego jesteśmy zachęcani do czujności i do tego, by stale być zajętymi służbą dla Pana Jeszu.

A tak, bracia moi umiłowani. Bądźcie utwierdzeni, mocni i nie dajcie się zachwiać, obfitujcie zawsze w dziele Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
1 Koryntian 15:58

Niestety mamy wiele okazji, by zapomnieć o służbie dla Pana Jeszu.

Jak było w czasach Noego tak samo będzie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. Ponieważ jak w czasach przed potopem ludzie jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do momentu, gdy Noe wszedł do drewnianej skrzyni, i nie zorientowali się w sytuacji, aż przyszedł kataklizm i zabił wszystkich, tak będzie również z przyjściem Syna Człowieczego. Wówczas będzie dwóch w polu: jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony. Dwie będą mieliły ziarno, jedna zostanie zabrana, a druga zostawiona. Nie śpijcie więc i zachowajcie czujność, ponieważ nie wiecie, w którym momencie Pan wasz przyjdzie.
Mateusza 24:37-42

Uważajcie na siebie, byście czasem nie obciążyli swojego serca kacem, odurzaniem się i kłopotami życiowymi — i aby ten dzień nagle nie zaskoczył was. Ponieważ jak potrzask spadnie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Nie bądźcie więc ospali, zachowajcie czujność przez cały czas. Proście w modlitwach, żebyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym.
Łukasza 21:34-36

Żeby zostać sługą Pana Jeszu, trzeba dostać dar ducha świętego, ale żeby wytrwać w służbie, trzeba wykazać się czujnością i pracowitością.

Rozrzucający ziarno sieje wiedzę. Tymi zaś przy drodze, gdzie zasiane zostało ziarno nauki, są ci, co gdy usłyszą, natychmiast przychodzi szatan i pozbawia ich nauki, która została w nich zasiana. A tymi na glebie kamienistej są ci, którzy poznawszy naukę, natychmiast z radością przyjmują ją, lecz nie mają korzenia, są więc nie ugruntowani, gdy tylko napotkają jakiś problem lub prześladowanie z powodu tej nauki, natychmiast upadają. Ci, co są posiani w kłujące chwasty, wprawdzie pojmują naukę, ale troski tego eonu, zwodniczy materializm i inne pragnienia zduszają wiedzę, tak że nie wydają owocu. A ci, którzy zostali zasiani na żyznej glebie, nie tylko poznają wiedzę, ale też ją przyjmują, ci wydadzą plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, a nawet stokrotny.
Marka 4:14-20

Nagroda dla tych, co umrą, jest powstanie do ponownego życia z Chrystusem, a dla tych, co dożyją, przyjścia Pana jest pochwycenie i spotkanie z panem naszym Jeszu w górze.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz