środa, 9 sierpnia 2017

Sąd Synów Bożych, czyli o Eloim cz. 3


Pismo Święte wykazuje, że prawo mojżeszowe dali aniołowie (Wyjścia 3:1-4; Dzieje 7:30,31,35,38,53; Galatów 3:19), a nie Bóg osobiście, Posłańcy ci działali na chwałę Boga Najwyższego dlatego sami zostają anonimowi, w przeciwieństwie do innych książąt nieba (Daniela 10:13,20), którzy rywalizując ze sobą stworzyli panteon bogów (Elohim). Przywództwo nad zbuntowanymi Synami Boga przejął przeciwnik czyli szatan. Na czele Posłów oddających cześć Najwyższemu stanął Jego Syn Pierworodny, którego obecnie znamy pod imieniem Jeszu.

Samego Boga nikt nigdy nie widział, ani nie słyszał Jego głosu, mimo że czasem Pismo Święte pisze jakby Bóg się ukazywał lub przemawiał. Faktycznie zawsze robili to Posłowie w imieniu Boga. 

Nikt nigdy Boga nie widział. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 
1 Jana 4:12

Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza 
Jana 5:37

Jeśli więc czytamy, że Bóg powiedział to znaczy, że mówił Poseł (anioł) w imieniu Boga. Kiedy dzieło stwórcze zostało ukończone wówczas opiekę nad Ziemią i ludźmi otrzymali Synowie Boży. W praktyce to wyglądało tak, że mieli otaczać opieką ludzi stojących teoretycznie na niższym poziomie. Część Synów Bożych postanowiła wykorzystać daną im władzę, dla swoich celów, a nawet swojej przyjemności. O niektórych czytamy:

Kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. 
Rodzaju 6:1,2 BT

Aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia; jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie miasta – w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała – stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia. Podobnie więc ci "prorocy ze snów": ciała plugawią, Panowanie odrzucają i wypowiadają bluźnierstwa na "Chwały". Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem (oszczercą) spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: "Pan niech cię skarci!". 
Judy 1:6-9

Juda przeciwstawia aniołów, którzy porzucili swoje zadania, by szukać uciech cielesnych Michałowi, który nawet w skrajnych okolicznościach panuje nad sobą. Tenże Michał jest nazwany opiekunem ludu Bożego (Daniela 12:1). Mamy więc dwie grupy aniołów. Obie mają wolną wolę. Jedni gonią za własnymi przyjemnościami, a drudzy wiernie służą Najwyższemu. Dokładnie tak samo jak wśród ludzie, którzy także gonią za przyjemnościami, podczas gdy inni są gotowi z przyjemności zrezygnować po to by swoją postawą oddać cześć Bogu Najwyższemu. 

Zastępy nieba wykorzystując swoją wyższość nad człowiekiem zaczęły odbierać cześć, która należała się Najwyższemu. Bóg tego zabronił:

Jeśli się znajdzie u ciebie w jednym z miast twoich, danych ci przez Pana, Boga twego, mężczyzna lub kobieta, ktoś, kto czynić będzie to, co jest złe w oczach Pana, Boga twego, przestępując Jego przymierze, przechodząc do bogów obcych, by służyć im i oddawać pokłon, jak słońcu, księżycowi lub całemu wojsku niebieskiemu, czego nie nakazałem 
Prawa 17:2,3

Mimo to Iszrael błądził, więc Szczepan powiedział:

Wówczas to zrobili sobie cielca i złożyli ofiarę bałwanowi, i cieszyli się dziełem swoich rąk. Ale Bóg odwrócił się od nich i dopuścił, że czcili wojsko nieba, jak napisano w księdze proroków: 
Czy składaliście Mi ofiary i dary na pustyni przez lat czterdzieści, domu Iszraela? Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon. 
Dzieje 7:41-43

Dzisiejsze państwo żydowskie, które twierdzi, że jest Izraelem nadal nie uznaje Pomazańca Bożego za swojego Króla i nadal czci fałszywych bogów, co widać po gwieździe bożka Refana na fladze tego państwa. Wszystko to dzieje się nie tylko dlatego, ze ludzie odrzucają Najwyższego, ale także dlatego, że Elohim zapragnęli boskiej czci i władzy. 

Dlatego czytamy zapowiedź:

Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. 
Izajasza 65:17

Nie tylko Ziemia wymaga oczyszczenia, ale także niebo, ponieważ w obu miejscach istoty żywe wybrały drogę przeciw Bogu Najwyższemu. 

Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby was zastał bez plamy i skazy - w pokoju 
2 Piotra 3:10-14

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (...) I rzekł Zasiadający na tronie: 
 Oto czynię wszystko nowe. 
I mówi: 
– Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. 
Objawienie 21:1, 5

Kiedy Bóg ogłosi, że wszystko NOWYM czyni, to już nie będzie miejsca dla tych, którzy wybrali drogę egoizmu i buntu. Zostaną tylko wierni Bogu zarówno ludzie jak i duchy. 

OCZEKIWANA ZAMIANA

Nastąpi wówczas zamiana. Miejsce Synów Bożych, którzy nie dochowali wierności Najwyższemu zajmą ludzie wykupieni z wszystkich narodów, którzy zostaną usynowieni. Zajmą miejsce zbuntowanych i teraz oni będą Synami Najwyższego. 

Nastąpi w ów dzień to, iż Pan skarze wojsko niebieskie tam, w górze i królów ziemskich tu - na dole. Zostaną zgromadzeni, uwięzieni w lochu; będą zamknięci w strażnicy, a po wielu latach będą ukarani. 
Izajasza 24:21,22

On upokorzy ducha wodzów; lękiem napawa królów ziemi.
Psalm 76:12

Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? 
1 Koryntian 6:3

Ci którzy dawniej byli nazywani Synami Bożymi utracą swoją pozycję, a ich miejsce zajmą ludzie wykupieni z Ziemi. O tych którzy zabili Pomazańca Bożego czytamy:

Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością przed tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia. Powiedzą pełni żalu do samych siebie, będą jęczeli w utrapieniu ducha: 
– To ten, co dla nas, głupich, niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa: jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego za hańbę. Jakże więc policzono go między synów Bożych i ze świętymi ma udział? 
Mądrości 5:1-5

Usynowienie nastąpi na wielką skalę.

Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności  nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał  w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. 
Rzymian 8:19-21

Pan nasz Jeszu, który jest pierwszym z Synów Bożych, pomaga nam poznać Najwyższego i oddać mu cześć.

Boga nikt nigdy nie widział; Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam Go objawił. 
Jana 1:18

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. 
Rzymian 8:14-19

Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego 
Jana 1:12

Odpowiedział mu Jeszu: 
– Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 
Jana 14:6

Z naszego punktu widzenia Pomazaniec Jeszu jest naszym przewodnikiem do Boga Ojca. Z punktu widzenia nieba wygląda to tak:

I taką nową pieśń śpiewają: 

Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi.
Objawienie 5:9,10

To znaczy, że Najwyższy odbierze władzę swoim buntowniczym Synom i przekaże ją nowym Synom, których przyprowadzi Mu Jego Syn Pierworodny Jeszu. 

Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
1 Koryntian 15:24

Będziemy kapłanami, ponieważ naszym zadaniem będzie pomóc ludziom na Ziemi poznać Boga i będziemy królami ponieważ każdy dostanie władzę królewską, jak wcześniej dostali taka władzę anielscy Synowie Boży. 

Stawił się więc pierwszy i rzekł: 
– Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min. 
Odpowiedział mu: 
– Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami! Także drugi przyszedł i rzekł:
– Panie, twoja mina przyniosła pięć min.
Temu też powiedział: 
– I ty miej władzę nad pięciu miastami! 
Łukasza 19:16-19

W sensie dosłownym obejmiemy władzę, którą wcześniej mieli anielscy Synowie Boży.

A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici  jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca  
i dam mu gwiazdę poranną.
Objawienie 2:26-28
____________________
Krzysztof pomazańcowy


3 komentarze:

 1. Dzięki Krzysztof,wiele pracy i w efekcie zwięźle-zrozumiale wyłożony temat, nurtujący wielu zainteresowanych tą kwestią. Niech Cię duch naszego Pana Jeszu prowadzi. >Franciszek<

  OdpowiedzUsuń
 2. 8: 1 Psalm. Asafowy.
  Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów,
  pośrodku bogów sąd odbywa:
  2 «Dokądże będziecie sądzić niegodziwie
  i trzymać stronę występnych?
  3 Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
  wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!
  4 Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
  wyrwijcie go z ręki występnych!
  5 Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,
  błąkają się w ciemnościach:
  cała ziemia chwieje się w posadach.
  6 Ja rzekłem: Jesteście bogami
  i wszyscy - synami Najwyższego.
  7 Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
  jak jeden mąż, książęta, poupadacie».
  8 O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią,
  Bo wszelkie narody są Twoją własnością. BT

  Cały ten Psalm 82 zdaje się odnosić do Chrystusa Jeszu, jako od Boga Ojca pomazanego Wybawcę i Sędziego. Do Pana Jeszu stosujemy słowo Elohim (אֱלֹהִים) - Chrystus Bóg pomazany przez Boga Ojca by sądził i stoi w zgromadzeniu Bogów, a pośród Bogów(elohim) sądzi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Stanisław, dobry podałeś argument:

   8 "O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią,
   Bo wszelkie narody są Twoją własnością"

   Jest spora grupa w internecie, którzy uważają JHWH, a przy tym i Chrystusa za małych Bogów.
   Tutaj jest odpowiedź do kogo należą narody.

   Usuń