poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Księga Mądrości o Synach Boga


Poniższe słowa w pierwszej kolejności możemy odnieść do Pana naszego Jeszu, który mimo prześladowań ostatecznie zostanie wyniesiony do chwały ku zaskoczeniu jego wrogów. W drugiej kolejności możemy jednak odnieść je do każdego, kto przyjął zanurzenie w imię Jeszu i krocząc Jego śladami, dochowa wierności Bogu Najwyższemu aż do śmierci. 

Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością przed tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia. 
Mądrości 5:1,2

Słowa te mają powiązanie z zapowiedzią, z Nowego Testamentu:

Oto nadchodzi z chmurami, i ujrzy Go każde oko i każdy, kto Go przebił. I będą uderzać się przez Niego wszystkie szczepy ziemi. Tak: Amen. 
Objawienie 1:7

...a także:

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. 
Łukasza 13:28,29

Proroctwa zdradzają, że przeciwnicy Pana naszego Jeszu zobaczą Jego tryumf, ale także z relacji Łukasza dowiadujemy się, że uprzywilejowani pierwszeństwem będą odrzuceni, a ich miejsce przy prorokach zajmą ludzie z narodów. 

Nie ci, którym się wydaje, że są narodem wybranym, dostąpią zbawienia, ale ci, którzy będą pełnili wolę Boga Najwyższego. To jest to, co nazywamy zamianą miejsc. Zobaczmy, jak to dalej opisuje księga Mądrości:

Powiedzą pełni żalu do samych siebie, będą jęczeli w utrapieniu ducha: 
– To ten, co dla nas głupich niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa. Jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego za hańbę. Jakże więc policzono go między Synów Bożych i ze świętymi ma udział?
Mądrości 5:3-5

Będą jęczeli w utrapieniu ducha” (Mąd 5:3), to odpowiednik słów z Nowego Testamentu „będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Łuk 13:28).

Osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia” (Mąd 5:2), czy potrafisz sobie wyobrazić minę tych, którzy brali udział w zabijaniu Syna Bożego, gdy zobaczą, kim On jest? Słowo „osłupieją”, z pewnością dobrze wyraża to, co będzie się działo, gdy słowa te się spełnią. Księga Objawienia mówi, że „będą uderzać się” (Obj 1:7). „Uderzać się” to synonim „bić się w pierś” lub „w głowę” albo bardziej współcześnie „rwać sobie włosy z głowy”. W ten sposób mówiono o ludziach przerażonych sytuacją, w jakiej się znaleźli. Niektórzy tłumacze wiedząc, co to sformułowanie znaczy, tłumaczą je na „biadać” lub „lamentować”. Jest to reakcja wynikła z zaskoczenia. 

Zwrot „to ten, co dla nas głupich” pokazuje, że ludzie ci uzmysłowią sobie, że byli głupcami, szydząc z Pana Jeszu, bo dalej czytamy „niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa”. Kapłani, uczeni w piśmie i faryzeusza drwili sobie z Pomazańca tak samo nadal robią dzisiejsi wyznawcy judaizmu. 

Jeszu mu odpowiedział: 
– Tyś powiedział. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocy, i nadchodzącego z chmurami nieba. 
Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: 
– Bluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? 
Oni odpowiedzieli: 
– Winien jest śmierci. 
Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili:
– Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył? 
Mateusza 26:64-68

Wyraźnie widzimy, że słowa Pomazańca „ujrzycie (...) nadchodzącego z chmurami nieba” (Mat 26:64) łączą się ze słowami zapisanymi w Objawieniu „nadchodzi z chmurami, i ujrzy Go każde oko i każdy, kto Go przebił” (Obj 1:7). Wszyscy ci, którym wydawało się, że pokonali Pana Jeszu, zobaczą, że byli głupcami. W swej głupocie posunęli się nawet do tego, że szydzili z Mesjasza. Pluli, bili i wyśmiewali jego posłannictwo od Boga. Oczywiście tych, którzy śmiali się z Chrystusa, było więcej (Mat 27:29,39; Łuk 22:63, 23:36), ale niektórym osobom Pan nasz wybaczył i prosił, by Najwyższy także im wybaczył, „bo nie wiedzą, co czynią” (Łuk 23:34). Przywódcom religijnym zapowiedział ponowne spotkanie, gdy wróci w chwale (Mar 14:62). 

Kiedy Pan nasz Jeszu mówi przywódcom religijnym, że zobaczą Go, jak przychodzi po prawicy Wszechmocy, to mówi im więcej, niż znajdujemy w sprawozdaniu z ewangelii. Mówi to do ludzi znających Pisma Święte i oni wiedzą, że w ten sposób przedstawił się im jako ten, o którym czytamy w psalmie 110.

Rzekł JHWH do Pana mego:
– Siądź po mojej prawicy, aż Twoich wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.
Psalm 110:1

Pan Jeszu uprzedził ich, w jakiej sytuacji się znajdą, gdy on wróci, będąc po prawicy Wszechmocnego. Zostali uprzedzeni, a mimo to skalkulowali sobie, że to oni będą zwycięzcami. Chrześcijanie nie wiedzą, że większość dzisiejszych rabinów nie wierzy w Boga JHWH, i nie traktują poważnie Starego testamentu. Mają swoje, nowe księgi i z nich dowiadują się, że będą zwycięzcami, a goje będą ich niewolnikami. Kiedy więc Pan nasz Jeszu przyjdzie z mocą i w chwale będą bardzo zdziwieni.

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. 
Daniela 7:13,14

Jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego za hańbę. Jakże więc policzono go między Synów Bożych i ze świętymi ma udział?
Mądrości 5:4,5

Już dawno ci religijni odstępcy powinni uderzyć się w pierś i przeprosić Najwyższego za zło, które wyrządzali. Problem w tym, że zło jest im bliskie, podoba im się i wiedzą w nim korzyści. Nie potrafią odwrócić się od zła, więc wybrali drogę alternatywną i służą szatanowi. W czasach prześladowań Chrystusa mogli jeszcze oszukiwać sami siebie, że nie są źli i służą prawdziwemu Bogu, ale już wówczas Pan nasz widział w nich sług szatana i im to wyjawił:

Rzekł do nich Jeszu: 
– Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 
Jana 8:42-44

Kiedy okaże się, że szatan ich zwiódł zareagują z wielkim zdziwieniem: Jak to, przecież miało być inaczej. Wówczas zrozumieją, że popełnili życiowy błąd.

To myśmy zboczyli z drogi prawdziwej, nie oświeciło nas światło sprawiedliwości i słońce dla nas nie wzeszło. 
Mądrości 5:6

Wówczas dojdą do przekonania, że wszystko, czemu się poświęcili było pozbawione wartości.

Nasyciliśmy się na drogach bezprawia i zguby, błądziliśmy po bezdrożnych pustyniach, a drogi Pańskiej nie poznaliśmy. Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo, co dało chełpliwe bogactwo? To wszystko jak cień przeminęło i jak goniec przebiegło.
Mądrości 5:6-9

Zrozumieją, że ich krótkotrwała przyjemność jest niczym wobec wieczności, którą mogliby posiąść, gdyby dali odpór złemu i służyli Bogu Najwyższemu.

A sprawiedliwi żyją na wieki; zapłata ich w Panu i staranie o nich u Najwyższego. Dlatego otrzymają wspaniałe królestwo i piękny diadem z rąk Pana; osłoni ich bowiem prawicą, ochraniać ich będzie ramieniem. 
Mądrości 5:15,16 

Księga Mądrości mówi zarówno o Sprawiedliwym, jak też sprawiedliwych, czyli o Panu naszym Jeszu i jego naśladowcach, do których On sam powiedział:

Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. 

Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego. Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu. 
Jana 15:20-25

Żołnierze nie widzieli tych wszystkich cudów, które czynił Jeszu, więc nie wiedzieli, co czynią uczestnicząc w zabijaniu Mesjasza, ale przywódcy religijni dobrze wiedzieli, co robią (Jana 3:2), choć ich zachowanie można by uznać za pozbawione sensu. 

Z powyższych wersetów dowiadujemy się, że jedni będą nas słuchać, a inni nas prześladować. Czeka nas dokładnie to samo, co spotkało naszego Pana Jeszu. 

I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 
Marka 13:13

My także spodziewamy się dostąpić zaszczytu objawienia się Synów Boga.

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeże zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. 
Rzymian 8:14-17

Wszyscy, którzy przyjęli zanurzenie w imię Jeszu, mają nadzieję być Królami, Kapłanami i Synami Boga. Idziemy śladami Chrystusa, dostępując podobnych prześladowań i podobnej chwały. Dlatego czytając księgę Mądrości, możemy odnieść jej słowa także do siebie, jeśli tylko zachowamy wierność do końca. Czytając poniższy fragment księgi Mądrości, pomyśl, że Ty też możesz być tym sprawiedliwym, który stanie z wielką śmiałością, gdy jego dawni prześladowcy dostąpią zawstydzenia i przerażenia.

Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością przed tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia. Powiedzą pełni żalu do samych siebie, będą jęczeli w utrapieniu ducha: 

– To ten, co dla nas głupich niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa. Jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego za hańbę. Jakże więc policzono go między Synów Bożych i ze świętymi ma udział?
Mądrości 5:1-5

____________________
Krzysztof pomazańcowy

6 komentarzy:

 1. To kolejna piekna obietnica dana przez Boga Jego wiernym slugom. Daje nam udreczonym chorobami, wasniami rodzinnymi czy jakimkolwiek przesladowaniem , nadzieje i sile, pewnosc ze nasze zycie ma sens , ze wiemy dokad idziemy i wiemy dla kogo zyjemy. Musimy tylko wytrawc do konca !

  OdpowiedzUsuń
 2. Wielu przywódców religijnych rozumiało, że Chrystus to Syn Boga. Działali z pełną świadomością.

  Inni zostali omamieni czarami:

  „I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody.” Objawienie 18:23

  To też ciekawy temat, jak można ich odczarować?

  OdpowiedzUsuń
 3. Skoro wszyscy mowia, ze Jezus to jedyny pierworodny, Niech tak bedzie.
  Ale ja nawet jako dziecko nie widzialem w Nim Boga.
  pogadaj_ze_mna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. przepraszam a ilu pierworodnych moze byc ? Czyli urodzonych jako pierwszych ? Logiczne jest ze moze byc tylko jeden , prawda ? Nastepni urodzeni nie moga byc pierwsi . To tak samo jak z pytaniem ile jajek mozesz zjesc na czczo ?

   Usuń
 4. Pozwol o sprostowanie, wiesz o co mi chodzi a dziury szukasz.
  W starym testamencie Synem Boga jest nazwany ten kto miluje blizniego ale jednoczesnie jest sprawiedliwy.
  A dzisiaj okazuje sie, ze jest Nim tylko Jezus.
  Moze i to prawda skoro wierzy w to tylu ludzi i ciesza sie tym jakby byla za to jakas nagroda.
  Teraz odniose sie do nowego postu, pytam sie gdzie w takim razie byl przez 2000lat? Acha mial pilna sprawe do zalatwienia.
  ... riposta...
  ... Nie neguj i nie spieraj sie z tym co bylo... bo by nas k... nie bylo.
  Jedno jest pewne i sprawiedliwe... Że wszystkich czeka śmierć.

  OdpowiedzUsuń