niedziela, 22 lutego 2015

Kim jest Gog z Magog?


Według księgi 1 Kronik 5:4 Gog jest potomkiem Rubena. Jest to szczegół przemilczany w większości analiz biblijnych.

"Synowie Joela: jego synem Szemajasz, jego synem Gog, jego synem Szimei,"
1 Kronik 5:4


Większość badaczy Biblii skłania się do szukania wzorca dla Goga wśród władców istniejących w momencie wypowiedzenia tego proroctwa po raz pierwszy. Osobiście skłaniam się do szukania odpowiedzi w samej Biblii a tam znajdujemy potomka Jakuba nazywanego też Izraelem. Jego pierworodny syn Ruben powinien być najważniejszym dziedzicem z uwagi na swoje pierwszeństwo, ale ponieważ dopuścił się czynu niegodnego został od tego zaszczytu odsunięty. 

“Ruben zbliżył się do Bilhy, drugorzędnej żony ojca swego, i obcował z nią”
Rodzaju 35:22

„Rubenie, synu mój pierworodny, tyś moją mocą i pierwszym płodem mojej męskiej siły, górujący dumą i górujący siłą. Kipiałeś jak woda: nie będziesz już górował, bo wszedłeś do łoża twego ojca, wchodząc zbezcześciłeś moje łoże!”
Rodzaju 49:3,4

W tym momencie skojarzenie z sytuacją Izraela z czasów Pana naszego Jeszu jest automatyczne. Izrael, jako całość przypomina, Rubena który powinien ale nie zasłużył i dlatego komuś innemu przypada zaszczyt nazywania siebie ludem Bożym, czyli Izraelem prawdziwym. 

“Mówi o tym u Ozeasza: Nazwę lud nie mój - ludem moim, i nie umiłowaną - umiłowaną. I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam nazywać ich będą synami Boga żywego. O Izraelu zaś głosi Izajasz: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko Reszta będzie zbawiona. Bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki.”
Rzymian 9:25-28

Mamy, więc Goga z tracącej przywileje linii Rubena i mamy Izrael tracący swoją uprzywilejowaną pozycję przed Bogiem. Gog nie jest, Rubenem lecz jego późnym potomkiem. Tak samo dzisiejszy Gog może być dalekim potomkiem Izraela roszczącym sobie prawo do dziedzictwa. To jest bardzo ważny szczegół i jak się zaraz przekonasz nie jedyny, który pomaga rozpoznać, kim jest Gog z Magog

Wiedząc o tym, że przez odrzucenie Syna Bożego dawny Izrael przestał być Izraelem prawdziwym a jego miejsce zajęli słudzy pomazańcowi i resztka tych Izraelitów, która uwierzyła w niego wszystkie wersety mówiące o tym, co się stanie w Izraelu lub z Izraelem będziemy odnosili do sług chrystusowych. Proroctwa z czasów końca mówiące o zmaganiach Goga z Magog przeciwko Izraelowi dotyczą sług pomazańcowych a nie tych ludzi którzy fałszywie dziś nazywają siebie Izraelitami. 

Wcześniej, wyjaśniłem, że Bestia z księgi Objawienia, która w dniach ostatnich staje się 8królem to dzisiejsze państwo żydowskie okupujące tereny dawnego Izraela. Nie będę teraz wracał do tych dowodów, jeśli ich nie pamiętasz to proszę poszukaj takie tematy jak: Biblia przepowiada koniec Izraela, Antychryst w służbie Izraela?, Sanhedryn czyli jeszcze jedno imię Babilonu Wielkiego, Prawdziwe oblicze Babilonu Wielkiego, czyli Nierządnicy z księgi Objawienia, Krótka historia Babilonu Wielkiego czyli czego nie wiesz o Wielkiej Nierządnicy, Chrystus wyjawia kto jest Wielką Nierządnicą z Objawienia.

Teraz połączymy to co Objawienie mówi o Bestii czyli państwie żydowskim z tym co Pisma mówią o Gogu z Magog okazuje się że mają ze sobą dużo wspólnego. Otóż Bestia i Gog z Magog kończą swoją egzystencję dokładnie w taki sam sposób i w tym samym czasie.

“I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje (Rzym), inny jeszcze nie przyszedł (USA), a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A Bestia (państwo żydowskie), która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów (koalicja), które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni (słudzy pomazańcowi, prawdziwy Izrael).
Objawienie 17:10-14

Objawienie mówi o tym, że Bestia będzie miała poparcie wielu państw i że wspólnie wystąpią przeciw Bogu i rządzącemu w imieniu Boga Panu naszemu. Podobnie jest zapowiedziany Gog z Magog.

“Mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą.”
Ezechiela 38:3-6

“Przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko? I nadciągniesz przeciwko memu ludowi”
Ezechiela 38:15,16

Będzie to koalicja państw sprzymierzonych przeciw Bogu, ale oczywiście samego Boga nie są wstanie zaatakować, dlatego skierują się przeciw sługom pomazańcowym. Oba wydarzenia, czyli to z Objawienia i to z Ezechiela mają rozegrać się w tym samym czasie, czyli w czasach końca. Samo zakończenie także jest bardzo podobne a właściwie to takie same tylko zapisane nieco inaczej.

“Ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby zjeść trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich - wolnych i niewolników, małych i wielkich! I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.”
Objawienie 19:17-21

“Ty zaś, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto obracam się przeciwko tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Wywiodę cię i sprowadzę, i przywiodę z najdalszej północy, i wprowadzę cię na góry Izraela. Złamię ci łuk w lewej ręce, a wytrącę strzały z prawej. Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy, i ludy, które są z tobą: drapieżnym ptakom wszelkiego rodzaju oraz dzikim zwierzętom polnym oddam cię na żer. Padniesz na otwartym polu, albowiem Ja tak powiedziałem - wyrocznia Pana Boga. (...) A ty, synu człowieczy - mówi Pan Bóg - mów do ptaków wszelkiego rodzaju i do wszystkich dzikich zwierząt: Zbierzcie się i przyjdźcie tu; zgromadźcie się ze wszystkich stron nad moją ofiarą, którą chcę wam zgotować, wielką ofiarą na górach Izraela: jedzcie ciało i pijcie krew! Ciało bohaterów jeść będziecie i krew możnowładców ziemi będziecie piły - wszystkie barany, jagnięta, kozły, cielce, bydło tuczne z Baszanu. I spożywać będziecie tłuszcz do sytości, i krew będziecie pić, aż będziecie pijane od mojej ofiary, którą wam przygotuję. Przy stole moim nasycicie się rumakiem i jeźdźcem, bohaterem i wszelkim wojownikiem - wyrocznia Pana Boga.”
Ezechiela 39:1-5,17-20

Wygląda, więc na to, że Gog i Bestia to jest to samo. Tylko, że państwo żydowskie, jako Bestia to bardzo długi okres historii. Tymczasem Gog z Magog pojawia się na koniec wydarzeń jest to nieco inna pozycja tej samej organizacji. Bestia nosi na swym grzbiecie innych królów, co znaczy, że jest państwem zależnym od potęg światowych. Pewien czas Bestii nie było a pojawiła się niedawno i napadła na spokojny kraj zabierając mu ziemię i od tej pory państwo żydowskie zaczęło czcić boga warowni. Jego obecna pozycja, mimo że propagandowo wsparta na rzekomym pochodzeniu od starożytnego Izraela i równie rzekomym poparciem Boga faktycznie opiera się na sile militarnej. Ciągle jeszcze państwo żydowskie ma poparcie 7potęgi (USA), ale proroctwo zapowiada, że samo stanie się 8potęgą wspartą koalicją państw sprzymierzonych. Właśnie będąc u szczytu swojej potęgi jest tym Gogiem, który sprzeciwi się Bogu. Kiedy Państwo żydowskie pojawia się w dniach ostatnich już przechodzi do roli Goga, czyli państwa zaborczego, które wspólnie z innymi władcami nienawidzi sług pomazańcowych. Obecnie jest etap przerażających mordów dokonywanych na każdym, kto przyznaje się do wiary w Pomazańca Bożego. 

Jest to proces potwornych prześladowań, które na pewno możemy uznać za wielki ucisk dla tych, których dosięgają. Wygląda na to, że jest to początek tego ucisku, choć wcześniej też nie było lekko naśladowcom Chrystusa, którzy nawet w krajach chrześcijańskich byli paleni na stosach. Obecnie prześladowania te są prowadzone rękami rzekomych islamistów, ale wszystkie dowody zdają się wskazywać, że za nimi stoi USA i państwo żydowskie nazywane błędnie Izraelem. 

Prawie 1500 lat historii pokazuje, że w państwach islamskich chrześcijanie byli dyskryminowani, ale żyli dość spokojnie. Największe problemy wyznawcy Chrystusa mają tam gdzie duże wpływy ma USA np. w Iraku za czasów Husajna wyznawcom Pomazańca żyło się bezpiecznie, ale wszystko się zmieniło, gdy USA obaliły tego „złego dyktatora” i zaprowadziły demokrację. Teraz wyznawcy Chrystusa muszą stamtąd uciekać i to nie od wczoraj, ale tak się stało nawet, gdy stacjonowały tam wojska amerykańskie. Każde państwo, w którym USA obaliło legalne władze stawało się piekłem dla wyznawców Chrystusa. Tak samo teraz jest w Syrii. Do tej pory chrześcijanie żyli spokojnie a odkąd Stany Zjednoczone popierają opozycje legalnego prezydenta, wyznawcy Chrystusa są prześladowani. 

Nie dajmy się zwieść, jeśli coś powtarza się wielokrotnie to nie jest to przypadek tylko reguła a tak jest wszędzie gdzie USA zaprowadza swoje marionetkowe rządy. Obecnie w Syrii działa ISIS, ale jednocześnie USA na terenie Turcji szkoli bandy, których celem jest obalenie legalnego rządu w Damaszku. Te bandy później dołączają do ISIS i mordują chrześcijan. Stany Zjednoczone milczą na ten temat, po czym szkolą kolejnych najemników w ten sposób podsycają konflikt, który dawno powinien wygasnąć.

Są obecnie dwie brutalne organizacje, które mordują na wielką skalę w sposób tak okrutny, że nawet Hitler przy nich wychodzi na bardzo kulturalnego dyktatora przestrzegającego przepisów prawa. Boko Haram i ISIS to organizacje słabe, ale dzięki wsparciu USA są trudni do pokonania.


Sama Syria prawdopodobnie dałaby im radę gdyby nie fakt, że koalicja skupiona wokół Izraela i USA przeszkadza temu państwu. Ponieważ faktycznym pierwszym celem tej koalicji jest wyeliminowanie Syrii a przynajmniej zmiana władzy na uległą Bestii, ponieważ Syria podobnie jak Iran nie dołączyły do koalicji i stawiają opór Bestii. 

Co my możemy w tej sytuacji zrobić? Musimy być świadomi, że nie powstrzymamy wydarzeń one są z góry przewidziane i proroctwa spełnią się na pewno. Bóg zadbał o to by koniec był dobry, ale póki, co musimy uzbroić się w cierpliwość i pomagać innym zrozumieć, w jakich czasach żyjemy i dokąd zmierza ten szatański świat. Sami też musimy zadbać by Pan nasz Jeszu uznał nas za swoich sług a nie tylko czytelników czy pisarzy. 

W razie konfliktu lokalnego i prześladowań należy uciekać z miejsca niebezpiecznego (Mateusza 10:23) a gdy Pan nasz zacznie rozprawiać się z Gogiem i innymi narodami to nie pozostaje nic innego jak posłuchać rady z Izajasza.

„Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie: bo oto Pan wychodzi ze swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi, a ziemia ukaże krew, którą nasiąkła, i pomordowanych kryć dłużej nie będzie.”
Izajasza 26:20,21
_________________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Ps. Gog i Magog pojawi się jeszcze raz w buncie pod koniec 1000 letnich rządów Pomazańca.
Dalsza część tekstu o Gogu: Gog aszkenazyjski

1 komentarz:

  1. Witaj,też myślę ,że za mało robię dla mojego Pana Jeszu,mam pewne pomysły ale może masz jakąś podpowiedz dla młodszego w wierze,pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń