niedziela, 1 grudnia 2013

Chrystus wyjawia kto jest Wielką Nierządnicą z Objawienia.

Napisałem kilka artykułów na temat Wielkiej Nierządnicy zwanej także Babilonem Wielkim, które jednym otworzyły oczy a innych rozdrażniły gdyż nie pasowały do ich dotychczasowych przekonań. Listę tych najciekawszych umieszczam na dole pod tym dzisiejszym wpisem. Zamieściłem w nich dowody na to, że Wielka Nierządnica to grupa pochodzenia żydowskiego, która uprawia nierząd z władcami świata. Minęło trochę czasu mogłeś, więc czytelniku przemyśleć ten temat. Teraz nadszedł czas by przedstawić kolejny dowód a dokładnie by poznać zeznanie naocznego świadka Pana naszego Jeszu. Okazuje się że Chrystus pomaga nam dowiedzieć się kto jest ta wielka Nierządnicą.

Przypomnijmy najpierw pewne szczegóły, po których poznamy Nierządnicę.

Objawienie 17:6 Ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją zdumiałem się wielce.

Objawienie 18:24 W tobie krew proroków i świętych znaleziono i wszystkich zabitych [w ofierze] na ziemi.

Jan wymienia prześladowanych przez Nierządnicę:

1. Prorocy
2. Święci
3. Świadkowie Jeszu
4. Zabici w ofierze

Pada nawet określenie „wszystkich zabitych”.

Na podstawie tych tylko fragmentów możemy ustalić, że Wielką Nierządnica są przywódcy żydowscy. Najsilniejszym argumentem potwierdzającym to twierdzenie jest świadectwo Chrystusa, który jasno dowodził:

Mateusza 23: 29-37 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych,  i mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków.  Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w Gehennie? Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani…

Pan nasz Jeszu wyraźnie mówi, kto jest odpowiedzialny za mordy popełniane na niewinnych sługach Boga. Oskarża o to faryzeuszy i uczonych w piśmie, czyli duchowych przywódców. Wskazuje na to, że ich działanie to kontynuacja działań zapoczątkowanych przez ich przodków. Zapowiadając naciągającą karę dla tego pokolenia mówi o nich używając nazwy miasta – Jeruzalem. Podobnie jak Jan Wielką Nierządnicę nazywa Babilonem czyli także miastem.

O Panu naszym czytamy:

Objawienie 3:14 Zwiastunowi Powołanych w Laodycei napisz: „To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego”


Jeruzalem już nie ma, ale nadal istnieje Wielka Nierządnica, co dla Jana jest dziwne. Tym razem zwodzi nie tylko Judejczyków, ale wszystkie narody ziemi. Wywołuje wojny, handluje niewolnikami, ale przede wszystkim prześladuje sług pomazańcowych.

Mamy, więc oświadczenie Syna Bożego, że za przelaną krew niewinnych odpowiadają ci, o których czytamy, że:

Mateusza 23:2 Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.

Czyli ci, co zajęli miejsce Mojżesza i prowadzili Izrael do zguby. Obecnie cały świat prowadzą na zgubę.

Zwróć uwagę na podobieństwa z zapowiedzi dotyczących zburzenia Jeruzalem i zburzenia Babilonu Wielkiego. Powód jest ten sam: wymierzenie sprawiedliwości za krew niewinnych. Jeruzalem i jego mieszkańcy ponieśli karę za zabijanie proroków a Babilon Wielki poniesie karę za wszystkich zabitych a więc za proroków, świętych, świadków Jeszu i innych niewinnych ludzi.

Identyczne jest nawoływanie by opuścić miejsce wykonywania kary.

Przed 70 rokiem
Po 70 roku
Mateusza 23:35 Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. (36) Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie. 

(37) Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. (38) Oto wasz dom zostanie wam pusty. 

Łukasza 21: 21 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! 

(22) Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.

Objawienie 18: W tobie krew proroków i świętych znaleziono i wszystkich zabitych [w ofierze] na ziemi.

Objawienie 17:6 Ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją zdumiałem się wielce. 


Objawienie 18:2 I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon - stolica.  I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,

Objawienie 18:4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: 

(5) bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.


Wydarzenia rozgrywają się w takiej kolejności.

Okres minionego przymierza. Bóg posyła proroków. Żydowscy przywódcy ich zabijają. Następne pokolenia uznają zabitych za posłańców Boga, ale jednocześnie zabijają kolejnych.

Około 30-33 rok. Mesjasz zapowiada karę dla tego pokolenia i tego miasta. Za zbrodnie popełnione przez duchowych przywódców. Nawołuje by w odpowiednim momencie uciekać z Jeruzalem i okolic. Duchowi przywódcy doprowadzają do zabicia Mesjasza.

Mateusza 23: 36,37 Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani…

Zaczyna się prześladowanie chrześcijan przez żydowskich przywódców.

1 Tesaloniczan 2:15 Żydzi zabili Pana Jeszu i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom.

Dzieje 7:51,52 Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali.

Po 64 roku. Żydowscy przywódcy oskarżają chrześcijan o spalenie Rzymu.

Łukasz 21:12 Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników.

66 rok. Rzymianie atakują Jeruzalem ale rezygnują a wówczas naśladowcy Mesjasza opuszczają miasto zgodnie z poleceniem.

70 rok. Zburzenie Jeruzalem i wykonanie wyroku.

Około 98 roku. Jan dostaje proroczą wizję Wielkiej Nierządnicy.

Objawienie 17:6 Ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją zdumiałem się wielce.

Obecnie czekamy na zniszczenie tej Nierządnicy i zachęcamy wszystkich by nie sympatyzowali z nią a wręcz przeciwnie by trzymali się od niej z daleka.

Objawienie 18:4,5 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:  bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.

Wiem, że wielu osobom ciężko było przyjąć do wiadomości, że Babilonem Wielkim są duchowi* przywódcy żydowscy posiadający olbrzymie wpływy wśród władców światowych. Jednak sam Chrystus mówi, że to oni są odpowiedzialni za zabijanie sług Bożych. Jeśli więc nie wierzysz mi to uwierz Synowi Bożemu, który ich zdemaskował.
_______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

* Określenie "duchowi przywódcy" nie ma nic wspólnego z prawdziwym wielbieniem. W omawianym przypadku są to przywódcy sekt żydowskich sprowadzający na manowce szczerych Izraelitów. 

Ps. Koniecznie zapoznaj się z:
Kim jest wielka nierządnica?

Jk 4:4 bt "Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga."