środa, 30 maja 2012

Co znaczy imię Jeszu?


W przeciwieństwie do tego, co twierdzą wrogowie imienia Jeszu imię to ma znaczenie i to bardzo ważne. Kiedy poznasz znaczenie imienia, Jeszu zrozumiesz, że Bóg dał je świadomie swojemu Synowi. Zrozumiesz także, że zamiana tego imienia na inne jest zmianą treści dobrej nowiny. Jedynie szatanowi mogło zależeć na podmianie imienia Chrystusa.

Jednym z kluczowych wersetów podkreślających jak bardzo ważne jest zwracanie się do Pomazańca jego prawdziwym imieniem Jeszu jest list do...

Rzymian 10: (9) Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jeszu jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. (10) Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (11) Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. (12) Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. (13) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.Zwróć uwagę jak często padają słowa powiązane ze zbawieniem. Paweł podkreśla, że głoszenie ma duże znaczenie gdyż prowadzi do wiary...

(14) Jakże, więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? (15) Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani?...

Dalej Paweł cytuje fragment z księgi Izajasza...

Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!

Pewnie znasz ten fragment Pism Świętych, ale czy sprawdziłeś kiedyś jego hebrajską wersję? Ja to zrobiłem i byłem zaskoczony, gdy w tym tekście znalazłem imię naszego Pana Jeszu. O to ten tekst, Izajasza 52:7zbawienie
ישועה
Jeszu
ישוע

Jak widzisz jest różnica tylko jednej literki w dodatku jest to niema głoska. Gdyby, więc to słowo nie tłumaczyć tylko pozostawić w oryginalnym brzmieniu to czytalibyśmy, że “piękne są nogi (...) rozgłaszającego Jeszu”. Słowa te można by odnieść do Jana Chrzciciela lub do wysłanników głoszących, o Jeszu po wylaniu Ducha Świętego. Jednak ta ostatnia głoska he, mimo że niema to jednak informuje nas o tym, że dosłownie chodzi o zbawienie.

Co to oznacza dla nas?

Imię, które Bóg wybrał dla swojego Syna nie jest przypadkowe. Posiada konkretne znaczenie. Możesz odnieść wrażenie, że to znaczenie jest ukryte, ale pamiętaj, że w czasach naszego Pana wszyscy wiedzieli, że słowo Jeszu znaczy Zbawiciel. W tym imieniu jest zawarte przesłanie, które bardzo denerwowało faryzeuszy (Dzieje 4;17,18). Podobnie jak dzisiaj nibychrześcijanie lekceważą ziemskie imię Chrystusa tak samo faryzeusze je lekceważyli. Na swoje usprawiedliwienie mieli to, że było to imię bardzo popularne. W końcu nie każdy, kto je nosił był Zbawicielem. Jednak to imię w połączeniu z naukami a przede wszystkim z niezwykłymi cudami, jakie czynił Jeszu Pomazaniec było bardzo silnym dowodem na posłannictwo z nieba. Jeden z faryzeuszy przyznał:

Jana 3:2 ...Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim.

Gdy część ludzi widziała w Jeszu Zbawiciela inna część tego nie dostrzegała. Nie pomogły nawet cuda. Tym osobom niedane było rozpoznać Mesjasza z powodu, który wyjawił sam Pomazaniec (Łukasza 8:10). 

Jana 6:44 Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał...

Rozpoznanie Zbawiciela w synu Marii nie jest, więc kwestią wiedzy lub inteligencji tylko daru od Boga. Możesz tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie posiadać wielką wiedzę a mimo to nie rozpoznasz Zbawiciela. Dokładnie tak samo jest z imieniem Jeszu w dniach dzisiejszych.

Dzieje 4:12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. 

Bardzo ciekawie ten werset oddaje przekład interlinearny grecko-polski.Nie dano ludziom innego imienia “... w którym trzeba dać się zbawić...”. Zaintrygowało mnie słowo “trzeba”, które przeważnie jest tłumaczone na “moglibyśmy“. Takie tłumaczenie sugeruje możliwość tymczasem oryginalne słowo dei (δει) zawiera informację o konieczności a nawet przymusie. Poniżej zamieszczam opinię Strong’s Concordance i Helps Word-studies.Jak widzisz słowo to oznacza KONIECZNOŚĆ a tymczasem tłumacze z wszystkich możliwości wybrali taką, która w najmniejszym stopniu mówi o obowiązku.

Dzieje 4:12 zawiera, więc informację o konieczności uznania tego jedynego imienia, w którym jest zbawienie. Jeśli ktoś pragnie zbawienia to musi uznać, że człowiek o imieniu Jeszu jest Synem Boga i Pomazańcem. Jeśli ktoś w tym wyznaniu wiary wstawi inne imię np. Jezus lub Dzizas to nie będzie to miało mocy zbawienia. Nie dano innego imienia to nie tylko prosta identyfikacja z konkretną osobą, ale także zaprzeczenie tak zwanym regionalnym imionom. Dodatkowym zaprzeczeniem jakoby Bóg tolerował narodowe odmiany imienia swojego Syna są słowa zanotowane prze Pawła:

Rzymian 10:12  Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest, bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.

...a także informacja o podporządkowaniu różnych języków temu imieniu:

Filipian 2:11 Żeby na to imię zgięło się wszelkie kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i żeby wszelki język wyznał je, gdyż Pan Jeszu Pomazaniec jest dla chwały Boga Ojca

To narodowe języki mają zaakceptować z szacunkiem to imię a nie ustanawiać własne imiona w miejsce oryginalnego doprowadzając przy okazji do jego całkowitego przekręcenia. Po dokładnej analizie pisarzy Nowego Testamentu widzimy, że przenieśli oni wiernie brzmienie hebrajskiego imienia Jeszu do greki stąd wywodzi się podstawa Jesu. Język grecki jest językiem fleksyjnym, czyli takim, w którym odmienia się imiona i ta odmiana ma znaczenie w przekazywaniu myśli. Pisarze biblijni zastosowali, więc odmianę grecką także w stosunku do imienia naszego Pana stąd powstały dwie dodatkowe wersje imienia Jesus i Jesun. Mimo że Jesus jest mianownikiem to jednocześnie jest odmianą tego imienia a nie imieniem w czystej postaci. To jest jedyne utrudnienie, jakie powstaje przy zrozumieniu prawidłowej wymowy imienia Jeszu gdyż większość ludzi nie potrafi zrozumieć, że w grece mianownik nie jest podstawą, lecz odmianą. Każde imię męskie importowane z innego języka do greki będzie musiało w mianowniku otrzymać końcówkę z “s”. Dopiero, kiedy to pojmiemy to zrozumiemy także, że chcąc to imię przenieść do innych języków np. do języka polskiego to musimy pozbyć się końcówki “s”. Tak właśnie uczyniono przenosząc większość biblijnych imion do języka polskiego. Oczywiście w przypadku zwykłych imion możemy się tym nie przejmować. Nic się nie stanie, jeśli źle importujemy imię do języka polskiego, ale w przypadku jedynego imienia, w którym jest zbawienie błąd taki doprowadzi do zniekształcenia prawidłowej wymowy tego imienia i w konsekwencji do powstania zupełnie nowego imienia.

Jest tylko jedno imię, w którym możemy być zbawieni. Należy, więc ustalić, jakie to imię i następnie rozgłosić je po całym świecie. Tymczasem zdecydowana większość nigdy nie uzna tego imienia. Nie jest to kwestia mądrości lub siły argumentów. Tak samo jak 2000 lat temu tak samo i dziś jest to kwestia powołania, niebiańskiego zaproszenia do usługiwania Synowi Boga.

1 Koryntian 12:3 ...Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jeszu. (4) Różne są dary łaski...

Pan nasz Jeszu wybiera osoby, którym daje zrozumienie, którym pozwala się poznać (Łukasza 8:10, Jana 10:3,4,27, 1 Jana 2:20, 1 Koryntian 2:14). Choćbyś znał wszystkie języki świata, i miał wiedzę wszystkich ksiąg, jeśli Pan ci nie pozwoli się poznać to ty go nie poznasz. Możesz, co najwyżej tak jak faryzeusze w pierwszym wieku oburzać się...

Jana 7:47 ...Czyż i wy daliście się zwieść? (48) Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? (49) A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty.

Tymczasem jest odwrotnie...

1 Koryntian 1:26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. (27) Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć

Nie mądrość, nie inteligencja, nie wykształcenie sprawi, że poznasz i uwierzysz w Jeszu pomazańca, lecz Bóg obdarzy cię zrozumieniem. Dwóch będzie słuchać tych samych argumentów i jeden uwierzy ku życiu a drugi wyśmieje na własną zgubę. 

Bóg dał swojemu Synowi imię, które miało konkretne znaczenie. Wskazywało na niego, jako na źródło zbawienia. Kiedy nazywamy Pana Zbawicielem to używamy polskiego tłumaczenia tego imienia, dlatego warto tak zwracać się do Pomazańca. Jednak Zbawiciel to nie jest imię, o którym czytamy, że “dano nam tylko jedno imię, w którym jest zbawienie”. Dla nas jest to tytuł a imię jest niezmiennie to samo od 2000 lat jest nim Jeszu.
____________ Przeczytaj koniecznie „Trzy kroki do zbawienia”.
Krzysztof Król