czwartek, 7 czerwca 2012

Moc imienia JeszuPonieważ moja wierność oryginalnemu imieniu Jeszu jest zdecydowana, więc bywam oskarżany za kult imienia. Zarzut zupełnie pozbawiony sensu, gdy się dokładnie przeanalizuje to, co głoszę o tym imieniu. Raczej można by mnie skarżyć o kult Słowa Bożego, ale to z uwagi na pragnienie trzymania się dokładnie tego, co Stwórca nam przekazuje przez swoich zwiastunów. W opozycji do mojej postawy są ludzie traktujący Słowo Boże na tyle lekko by pozwalać sobie na interpretacje prostych słów a nawet na lekceważenie treści zawartej w Biblii (Mateusza 15:6, Marka 4:15, Jana 8:55). Tacy ludzie zwykli mówić, że coś jest bez znaczenia, ponieważ tylko w ten sposób mogą przeforsować swoje spekulacje. 

Jana 17:10 Wszystko, bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. (11) Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. (12) Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo, (13) Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. (14) Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. (15) Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.(16) Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. (17) Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.

Imię przyniesione przez zwiastuna Gabriela bez wątpienia jest także słowem Bożym. Zwiastun nie powiedział, że Maria z Józefem mogą nazwać dziecko dowolnie byle na literę J. Przeciwnie powiedział jak dokładnie ma nazywać się Chrystus. Bóg dał imię swojemu Synowi a ten błagał Ojca by w tym imieniu zachował Ojciec jego uczniów i naśladowców. Powstaje, więc pytanie czy wola Boga wyrażona przez zwiastuna obowiązywała tylko rodziców dziecka? Czy nie jest oczywistym, że także my powinniśmy ją respektować? Czy pragniesz być zachowany w tym imieniu, które Bóg dał swojemu Synowi czy wolisz jakieś inne imię?Objawienie 3:8 ...bo ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia.

Idąc tym tokiem rozumowania będziemy starali się ustalić jak brzmiało to imię czy raczej zlekceważymy to i ustanowimy własne imiona? A każdego, kto będzie trzymał się oryginalnego imienia oskarżymy o kult imienia? Każdy ma wolną wolę i niech robi jak uważa ja jednak będę trzymał się Słowa Bożego możliwie jak najdokładniej (Dzieje 17:11, 2 Tesaloniczan 2:13, 2 Tymoteusza 2:15). Ci, którzy mnie oskarżają o kult imienia sami głoszą kult języka greckiego. Z tego języka wyprowadzają imię naszego Pana. Niektórzy posuwają się do tak absurdalnych teorii, że nawet głoszą, że Bóg dał swemu Synowi greckie imię, ponieważ ich zdaniem Żydzi w tym okresie już nie znali innego języka po za greckim. W kolejnych artykułach udowodnię, że to nieprawda. 

Imię, jakie głoszę jest imieniem, w którym Zbawiciel przyszedł na świat. Jest to część dobrej nowiny, która uczy, że człowiek o imieniu Jeszu jest Synem Boga i Pomazańcem

Jana 20:31 Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jeszu jest Pomazańcem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. 

Jednak samo imię nie jest słowem magicznym. Samo w sobie ani same z siebie nie czyni cudów. Najlepszym tego przykładem jest poniższa historia.

Dzieje 19:13 Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jeszu nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jeszu, którego głosi Paweł - mówili. (14) Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. (15) Zły duch odpowiedział im: Znam Jeszu i wiem o Pawle, a wy coście za jedni? (16) I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. (17) Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy, mieszkający w Efezie, i strach padł na wszystkich, i wysławiano imię Pana Jeszu. 

Wiemy, że po zakończeniu pewnego okresu czasów Pan nasz otrzyma nowe imię (Objawienie 3:12). Imię nie ma mocy magicznej ono zwyczajnie reprezentuje osobę. Skąd, więc bierze się moc uzdrawiania i innych cudów? O to fragment modlitwy skierowanej do Boga przez osoby, które czyniły cuda wypowiadając imię Jeszu...

Dzieje 4:30 gdy Ty [Boże] wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jeszu.

Z kontekstu wiemy, że Bóg robi to by “wsławić Sługę swego Jeszu” (Dzieje 3:13). Bóg Obdarza swego Syna imieniem, które ma wzbudzać wielki szacunek. Oczywiście żadne imię samo w sobie takiej mocy nie posiada, ale poparcie, jakie Stwórca udziela wszystkim powołującym się na to imię jest tak wielkie, że wynosi to imię na wyjątkowo wysoką pozycję. W czasie obecnym, gdy nad światem sprawuje władzę antychryst (podmieniony Pomazaniec) wielkości tego imienia nie widać, ale to tylko kwestia czasy, gdy spełnią się słowa:

Objawienie 1:7 Oto przychodzi z obłokami, a ujrzy go wszelkie oko oraz ci, którzy go przebili; i wszystkie plemiona ziemi będą z jego powodu uderzać się ze smutku. tak: Amen.

Okazywanie szacunku osobie  odbywa się przez imię, które ją reprezentuje i odwrotnie, jeśli ktoś kimś gardzi to również może swoją postawę zamanifestować pogardzając imieniem tej osoby (Dzieje 26:9, Objawienie 13:6). Jedna grupa będzie dbała o dobre imię druga przeciwnie będzie dążyć do splugawienia tego imienia. Imię reprezentuje osobę, która jest niewidoczna lub nieosiągalna. Wrogowie nie mogą zaszkodzić cieleśnie Pomazańcowi, ale mogą oczernić jego imię (i to robią) podobnie my nie możemy paść do stóp naszemu Panu gdyż fizycznie go nie widzimy, ale możemy okazywać mu szacunek przez imię, które nam pozostawił. Możemy rozsławić je i zachęcać innych do okazywania mu szacunku. 

Bóg zabronił tworzenia wizerunków i oddawania im czci. Taki obraz lub rzeźba mogłyby reprezentować Boga lub jego Syna jednak Stwórca zabronił tego a jednocześnie nakazał okazywać cześć jego imieniu. 

2 Mojżeszowa 20:2 Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (7) Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. 

Bóg nie ma nic przeciw by ludzie okazywali mu szacunek przez szanowanie jego Imienia. Obecnie Boga reprezentuje jego Syn i szacunek okazywany jego imieniu oznacza okazanie szacunku jego Ojcu, który go posłał. Zrozum czytelniku, że tak obraz jak też słowo mogą reprezentować kogoś. Bóg zabronił tworzenia wizerunków, ale jednocześnie zażądał szacunku imieniu, które go reprezentuje. 

Filipian 2:11 Żeby na to imię zgięło się wszelkie kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i żeby wszelki język wyznał je, gdyż Pan Jeszu Pomazaniec jest dla chwały Boga Ojca

Dzięki takiej postawie Stwórca przekazał ludziom skłonność do dbania o tak zwane dobre imię, czyli o to by ludzie szanowali osobę o określonym  imieniu. Dbając o swoje dobre imię dbamy także o imię tego, któremu służymy. 

1 Piotra 2:11 Umiłowani! Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. (12) Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was, jako złoczyńców. 

Jednak zawsze ważniejsze dla nas będzie dobre imię naszego Pana niż nasze własne. Wierzymy, bowiem że za taką postawę Pan nasz wywyższy nasze imię w królestwie Bożym na oczach wszystkich, którzy dziś nas oczerniają. 

Łukasza 6:22 Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię, jako niecne: (23) cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie...

Objawienie 3:5 Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.

Pan nasz wcześniej jednak ostrzegł...
Mateusza 10:33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

A Paweł potwierdził....

2 Tymoteusza 2:12 Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze.

Zaprzeć się naszego Pana można na wiele sposobów, ale jednym z najprostszych jest wyparcie się imienia, które nadał mu Bóg i zastąpienie go innym. Na tym polega główny podstęp antychrysta, na podmianie Pomazańca.

_______________
Krzysztof Król napisz do mnie