poniedziałek, 9 kwietnia 2012

Walka o ziemię


Bóg dał ziemię człowiekowi

Zanim Bóg stworzył człowieka podjął plan, że ziemia i wszystko, co znajduje się na niej będzie podlegało władzy człowieka.


Rodzaju 1: (26) I przemówił Bóg: "Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, i niech im będą podporządkowane ryby morskie i latające stworzenia niebios oraz zwierzęta domowe i cała ziemia, jak również wszelkie inne poruszające się zwierzę, które się porusza po ziemi". (27) I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. (28) Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: "Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie ryby morskie i latające stworzenia niebios, i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi".


Bóg stwarzając człowieka dał mu ziemię do dyspozycji i uczynił go władcą nad zwierzętami. Poznajemy zamierzenie Boże, że ziemia ma służyć dla ludzi i że tak Bóg postanowił z pewnym wyprzedzeniem zanim ziemia została zamieszkana przez człowieka.


Późniejsze wydarzenia pokazują, że bunt synów bożych polegał nie tylko na tym, że ludzie przestali postępować dobrze, ale także na tym, że synowie boży przejęli władzę nad ziemią. Ludzie poparli bunt stając po stronie buntowników. W jakimś sensie zaakceptowali ówczesny świat i władzę buntowników. 


Mojżesz opisuje to tak:
Rodzaju 6: (1) A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. (2) Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. (3) Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. (5) Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, (6) żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. (7) Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. (8) [Tylko] Noego Pan darzył życzliwością. (9) Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe. (10) A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. (11) Ziemia została skażona w oczach Boga. (12) Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie,


Jak Bóg postanowił tak uczynił. Ponieważ człowiek był uprzedzony wcześniej, że jeśli będzie źle postępował to umrze, więc potop był sprawiedliwym wyrokiem. Człowiek wybrał swój los dobrowolnie. Jednak zbuntowani synowie boży nie byli ludźmi, więc nie podlegali prawu ludzkiemu. To, co się dzieje w niebie i jakie tam obowiązują prawa nie jest nam wyjawione. Wiemy jednak, że ci buntownicy czekają na swój sąd.


Judy 1: (6) i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia;

1 Piotra 3: (19) W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, (20) niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.


Nieprawdą jest, że duchy, które kojarzymy dziś z demonami nie poniosły żadnej kary. Są uwięzione i czekają na sąd. Prawdopodobnie tego uwięzienia boją się kolejne demony, które jeszcze mają dostęp do ludzi. Muszą być ostrożne by w swoim podszytym nikczemnością postępowaniu nie uczynić czegoś, za co trafiłyby do strażnicy (biblijne określenie więzienia).


Jakuba 2:19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Czynisz bardzo dobrze. Jednakże i demony wierzą, a dygoczą.


Dlatego gdy spotykały Syna Boga Jeszu Pomazańca wpadały w strach. Widać to na przykładzie omówionym w Łukasza 8: (30) A Jezus zapytał go: Jak ci na imię? On odpowiedział: Legion, bo wiele złych duchów weszło w niego. (31) Te prosiły Jeszu, żeby im nie kazał odejść do otchłani. (32) A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze. Prosiły Go więc [złe duchy], żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im.

Człowiek dostąpił niezwykłego przywileju, który był niedostępny dla zwiastunów (aniołów).


To niezwykły przywilej

Psalm 8: (5) czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? (6) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. (7) Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: (8) owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, (9) ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Paweł powołał się na ten psalm, kiedy wyjaśniał Żydom (Hebrajczykom) nadzieję związaną z Pomazańcem.

Nie dla zwiastunów

Hebrajczyków 2:  (5) Gdyż nie aniołom podporządkował przyszłą zamieszkaną ziemię, o której mówimy. (6) Lecz pewien świadek dał gdzieś dowód, mówiąc: "Czymże jest człowiek, Że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że się o niego troszczysz? (7) Uczyniłeś go niewiele niższym od aniołów; ukoronowałeś go chwałą i szacunkiem oraz ustanowiłeś go nad dziełami twoich rąk. (8) Wszystko podporządkowałeś pod jego stopy". A podporządkowując mu wszystko, Bóg nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu podporządkowane. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, żeby mu wszystko Było podporządkowane,


Paweł przyznaje, że człowiek jest trochę niższy od zwiastunów (aniołów) a mimo to dostał przywilej władzy na ziemi. Zwiastunowie nie tylko, że nie dostali takiego przywileju to jeszcze musieli usługiwać ludziom (Mt 4:11, Łk 1:19, Łk 22:43). Niektórzy z synów bożych uznali to za zniewagę i podjęli starania o przejęcie władzy na ziemi. Byli bliscy osiągnięcia swojego celu, lecz Noe zachował wierność Stwórcy i dlatego Bóg po zniszczeniu niegodziwców mógł oddać władzę Noemu i jego potomstwu.


Żeby sytuacja, z czasów przedpotopowych, się nie powtórzyła ograniczył długość życia ludzi i pozwolił im polować na zwierzęta, dzięki czemu ludzie stali się wojownikami. Gdy kolejni zbuntowani synowie boży (Rodzaju 6:3-6) postanowili ożywić ród olbrzymów by przejąć władzę nad ziemią spotkali się z siłowym oporem wojowników, którzy wytępili wszystkich olbrzymów (Pwt 2:21). Demony musiały, więc znaleźć inny sposób na przejęcie władzy nad ziemią. Skoro nie mogło tego dokonać ich ludzkie potomstwo musieli w jakiś sposób doprowadzić do tego, że człowiek uzna ich władzę. Mogło do tego dojść tylko podstępem. Należało zwieść ludzi by nawet nieświadomie, ale jednak służyli demonom i tak się stało (Jana 8:44).


Z woli Boga (Rz 13:1, Jer 27:5-7) na ziemi władzę przejęli ludzie jednak oni sami rzadko byli posłuszni Bogu. Przeważnie ulegali złemu duchowi przez pragnienie ciał, oczu i pychę (1 Jana 2:16). Oddając hołd fałszywym bogom oddawali hołd demonom i szatanowi i w ten sposób zły otrzymywał władzę nad wszystkimi królestwami, jakie były na świecie (Pwt 32:17, 1Kor 10:20, Ap 16:14).


Nawet gdyby pominąć bezpośrednie oddawanie czci demonom to już sam sposób myślenia sprawiał, że ludzie byli pod władzą złego. Wyzwolenie z grzechu polega nie tylko na oczyszczeniu nas, ale także na tym, że odwracamy się od ducha tego świata (Ef 2:1-3). Świat jest w mocy złego i on jest władcą świata w tym właśnie znaczeniu, że przez swego ducha (postawę, wartości, pragnienia i pychę) ma pod swoją władzą miliony ludzi żyjących na ziemi (J 12:31, J 14:30, J 16:11).


W Pismach Świętych znajdujemy wzmianki o tym, że zły jest władcą królestw, narodów i świata, ale nie znajdziemy informacji by był władcą ziemi w takim sensie, w jakim Bóg dał władzę ludziom. Paweł w liście do Hebrajczyków (Żydów) powołuje się na władzę, jaką człowiek dostał nad ziemia i przyznaje, że obecnie nie widzimy by taka władza miała miejsce. Zwraca jednak uwagę, że widzimy Jeszu, który będąc człowiekiem został uczyniony nieco mniejszym od zwiastunów (aniołów).

Hebr. 2: (9) Widzimy natomiast, Jeszu, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. (10) Przystało, bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. (11) Tak, bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego /są/ wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi,


Paweł wykazuje, że Jeszu Pomazaniec, który także jest człowiekiem, staje na czele ludzi i prowadzi ich do chwały. Do tej chwały, którą powinni mieć sprawując władzę nad ziemią a której chwilowo nie mają. Nie tylko z racji bycia człowiekiem, ale także z uwagi na męczeńską śmierć za innych ludzi godzien jest odebrać chwałę i stanąć na czele rodzaju ludzkiego doprowadzając wszystkich do czystości (świętość) i chwały.


Szatan posiada władzę tylko, dlatego że ludzie zgrzeszyli. Pomazaniec z woli Ojca Niebiańskiego otrzymał prawdziwą władzę w niebie i na ziemi.


Mt 28:18 Wtedy Jeszu podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.


Jeszu ma prawo do ziemi z racji urodzenia się w postaci człowieka i z racji przekazania mu tej władzy przez prawowitego właściciela ziemi Ojca Niebiańskiego. Zły posiada władzę tylko, dlatego że spora część ludzi wybiera jego ducha, czyli decyduje się zło traktować, jako normalny sposób życia. Nic, więc dziwnego, że niemoralność, zachłanność czy kłamstwo są dziś uważane za coś normalnego. Ludzkie prawo nie przewiduje kary za te czyny. Przeciwnie staje w obronie takich nikczemnych postępków twierdząc, że człowiek ma do nich prawo.


Byliście kiedyś...

Efezjan 2: (1) I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, (2) w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. (3) Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.

Kol 1: (21) I was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, (22) teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych, (23) bylebyście tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie chwiejący się w nadziei /właściwej dla/ Ewangelii.

Pomazaniec zapewnia nam możliwość wyrwania się z władzy złego i pojednanie z Bogiem.


Będziecie w przyszłości...

Mateusza 5:5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Objawienie 5:10 ...i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i mają królować nad ziemią.


Ps 37:9  Albowiem złośnicy będą wykorzenieni: lecz którzy oczekują Pana, ci odziedziczą ziemię.Ps 37:11 Lecz pokorni odziedziczą ziemię, i rozkochają się w wielkości pokoju.Ps 37:22 Albowiem błogosławieni od Pana odziedziczą ziemię; ale przeklęci od niego będą wykorzenieni.Ps 37:29 Sprawiedliwi odziedziczą ziemię, i będą w niej mieszkali na wieki.Iz 60:21 Lud także twój, którzybykolwiek byli sprawiedliwi, na wieki odziedziczą ziemię; będą latoroślą szczepienia mego, dziełem rąk moich, abym w nim był uwielbiony.
 ___________
Krzysztof Król - napisz do mnie