poniedziałek, 30 kwietnia 2012

"miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego"


Pan nasz Jeszu Pomazaniec kładł duży nacisk na przejawianie miłości.

Jana 13:34 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.


Jego wysłannicy działając w jego imieniu ciągle przypominali, że bez przejawiania miłości nie można podobać się Bogu. Jednak sprawozdanie z ich zachęt spisano w języku greckim, który rozróżnia kilka rodzajów miłości, podczas gdy nasz język polski większość z nich określa tylko jednym słowem - miłość.

_________________________________________________________________

Miłość definiuje się, jako pragnienie szczęścia dla drugiej osoby.
_________________________________________________________________

Przeciwieństwem tej definicji jest - eros.

- eros - zmysłowa miłość oparta na pożądaniu cielesnym. Słowo to nie występuje w Nowym Testamencie, co znaczy, że nie jest to rodzaj miłości wart polecenia mimo to świat, który błędnie uważamy dziś za chrześcijański promuje właśnie ten rodzaj miłości, jako główny a nawet jedyny.


W języku greckim występują 3 określenia miłości, które zasługują na uwagę:


- agape - Miłość agape jest miłością ofiarną, pełną poświęcenia i troski o drugą osobę. Jest to moralny ideał miłości chrześcijańskiej. Oznacza troskę o osobę kochaną bez oczekiwania czegokolwiek w zamian.Świadkowie Jehowy mówią, że jest to miłość oparta na zasadach tymczasem jest to miłość oparta na duchu (Rz 5:5). Miłość agape jest owocem ducha, czyli jest jego darem (Gal 5:22). Żeby przejawiać prawdziwą miłość agape (na wyższym poziomie) trzeba posiadać Ducha Świętego. Inne rodzaje miłości nawet silniejsze od agape nie wypływają z Ducha Świętego, lecz wynikają z osobistych kontaktów. Bóg, jako źródło ducha jest też źródłem miłości w tak wielkim stopniu, że jest wręcz nazwany miłością. Kiedy przejawiamy ten rodzaj miłości agape to upodobniamy się do Boga. Stajemy się tacy jak on i sprawiamy mu radość.


- filia - jako rzeczownik w sensie dosłownym tłumaczy się to słowo na przyjaźń, ale w takim sensie spotykamy to słowo tylko jeden raz w NT
Jakuba 4:4 
(4) Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń (filia) ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem (filos) świata, staje się wrogiem Boga.


Jest to szczególny rodzaj umiłowania, przywiązania mającego charakter osobistej więzi. Słowo często tłumaczone na przyjaźń jednak może odnosić się także do więzi rodzinnej lub do martwych przedmiotów albo do idei np. filologia (filologos - umiłowanie słowa), filozofia (umiłowanie mądrości) itp.


- storge - Miłość związana z więziami rodzinnymi często towarzyszy jej okazywanie czułości,  Są to naturalne uczucia żywione do najbliższych członków rodziny. .


Te trzy rodzaje miłości nie zaprzeczają sobie, przeciwnie uzupełniają się i wzmacniają.
np.:
filostorgos - czuła miłość
filadelfia - miłość braterska


Rzymian 12: (9) Miłość (agape) niech będzie nieobłudna. Brzydząc się niegodziwością połączcie się wspaniałą  (10) miłością braterską (filadelfia) dla wzajemnego czułego przywiązania (filostorgos) w uhonorowaniu się wzajemnym wyprzedzajcie się.


Miłość agape jest podstawą, na której swoje życie zaczyna budować naśladowca Pomazańca. Przejawianie tej miłości jest absolutnym warunkiem podobania się niebiańskiemu Ojcu.


1 Jana 3: (10) Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. (11) Taka, bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali (...) (14) My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. (15) Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. (16) Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. (17) Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? (18) Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!Skąd się bierze miłość?

Gal 5:22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,

Rzym 5:5 ... miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

1Kor 14:1Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe...

Kol 1:8 on też nam ukazał waszą miłość w Duchu.Czy agape jest najwyższym poziomem  miłości?
I tak i nie
Tak ponieważ trudno jest przebić ofiarę z własnego życia złożoną w imię tej miłości a nie ponieważ istnieje miłość dająca bliższą więź niż agape.

Jednak, kiedy Pan pyta Piotra czy go miłuje a Piotr go zapewnia, że nawet kocha to zaczynamy dostrzegać, że istnieje coś takiego jak stopniowanie miłości.

Jana 21: (15) A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jeszu do Szymona Piotra: Szymonie Jana, czy miłujesz (agapas) Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham (filo). Rzekł do niego: Karm owieczki moje. (16) I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie Jana, czy miłujesz (agapas) Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham (filo). Rzekł do niego: Paś owce moje. (17) Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz (fileis) Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz (fileis) Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (filo). Rzekł do niego Jeszu: Karm owce moje.

Pan nasz przychodząc na ziemię bez wątpienia żywił do wszystkich ludzi miłość agape, ale po pewnym czasie powiedział do swoich uczniów

Jana 15:14 Wy jesteście moimi przyjaciółmi, (filoi), jeśli czynicie to, co wam przykazuję.

Historia biblijna zna już takie przypadki, gdy człowiek staje się przyjacielem nawet Boga.

Jakuba 2:23 I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył, przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem (filos) Boga.


Wiemy, że mamy się miłować agape wiemy, że mamy się miłować filos
W tym miejscy nasuwa się pytanie czy kolejna miłość  storge jest jeszcze większa i jeszcze cenniejsza?


Hebr. 2: 11 Tak, bowiem Ten, który uświęca, jak i ci, którzy są uświęcani, z jednego (są) wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi,

Kolejnym etapem rozwijania miłości jest więź tak bliska, że aż rodzinna.

Dlatego pierwsi chrześcijanie nazywali siebie braćmi.

Podsumowując.

Podstawowym poziomem miłości jest agape. Gdy rozwijamy tą miłość przeradza się w filia a nadal pielęgnowana prowadzi do storge a dokładnie filadelfia.

Zanim, więc nazwiesz kogoś bratem lub siostrą zastanów się czy już osiągnąłeś ten poziom miłości i wzajemnej zażyłości.

Jana 3: (18) Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!


Krzysztof król