niedziela, 30 czerwca 2013

Armagedon i co dalej?

Wstrząsający jest opis skutków wojny, jaką przedstawiciel Boga stoczy z szatanem i jego ludzkimi zwolennikami.

Objawienie 19:19 I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. (20) I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. (21) A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.

Nie potrafimy ze szczegółami opisać tej bitwy, ale wiemy, jaki będzie jej koniec. Jeszu Pomazaniec zwycięży światowe potęgi zabijając wszystkich przeciwników. Nas interesuje, co będzie później po tej bitwie…

Pismo Święte podaje bardzo mało szczegółów na temat życia po Armagedonie. Świadkowie Jehowy twierdzą, że po tym wydarzeniu nastanie raj na ziemi i wszystkie wersety związane z przyszłymi błogosławieństwami umieszczają ich spełnienie w tym czasie. Na przykład ulubiony przez nich cytat:

Objawienie 21:4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

Ten werset dotyczy wydarzeń, jakie będą miały miejsce po 1000 letnim okresie panowania Pomazańca i jego wybrańców.

Adwentyści dnia siódmego wpadają w drugą skrajność i uważają, że 1000 lat po wspomnianej wyżej wojnie nie będzie życia na ziemi. Ich zdaniem ziemia będzie pustkowiem, ale jest to niezgodne z tym, co czytamy w księdze Objawienia. Pismo podaje powód, dla którego szatan zostanie zamknięty na 1000 lat i z niego wynika, że nie tylko będą ludzie na ziemi, ale nawet będą podzieleni na narody.

Objawienie 20:1 Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Otchłani i wielki łańcuch w ręce. (2) I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wtrącił go do Otchłani, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.

Szatan będzie uwięziony po to by nie zwodził narodów przez 1000 lat. To znaczy, że przez ten bardzo długi okres na ziemi będą istniały narody. Nic nam też nie wiadomo by w tym czasie ludzie mieli życie wieczne. Takie obietnice mają się spełnić po ostatnim wypróbowaniu, gdy szatan zostanie wypuszczony i ludzie ponownie odwrócą się od Boga i jego przedstawicieli.

Ludzie mają skłonność do skrócania czasu i wszystkie proroctwa chcieliby żeby spełniły się za ich życia, ale historia biblijna uczy nas zupełnie, czego innego. Nie wiemy, czego spodziewał się Noe z rodziną i jakie nadzieje wiązał z potopem. Naturalne mogło być pragnienie by po zniszczeniu złych ludzi na ziemi nastał czas dobrobytu, czyli by wrócił raj, ale tak nie było. Sam fakt zniszczenia złych ludzi nie oznacza, że Bóg natychmiast ustanowi raj.

Ingerencja Boga w to, co się dzieje na ziemi wynikała ze skażenia ludzi (Rodzaju 6:1-7). Władzę nad ziemią objęli synowie aniołów, którzy porzucili swoje przeznaczenie i zamiast służyć Stwórcy zorganizowali swoją władzę nad ludźmi a ci niestety ją zaakceptowali. Cały świat uległ złu a władza, jaką zdobyły olbrzymy nad ludźmi nie dawała nadziei na poprawę. Bóg wyzerował wówczas system i zadbał by po potopie olbrzymy nie zdołały przejąć władzy. Demony (zbuntowane anioły) nie miały od tej pory swojego potomstwa, które mogłoby rządzić według ich woli.

Potop był potrzebny po to by wyeliminować ród olbrzymów.

Zmiany na ziemi nie oznaczały jednak zaprowadzenia raju. Ludzie nadal chorowali i umierali. Bóg nawet sprawił, że ich życie stało się krótsze, dzięki czemu nikt nie mógł już przejąć władzy na dostatecznie długo by doprowadzić do podobnych zmian jak przed potopem. Władza ludzka stała się bardziej zmienna i mniej trwała.

Kolejnym proroctwem, z którym wiązano nadzieję na spełnienie się rajskich zapowiedzi dobrobytu była zapowiedź przyjścia Mesjasza. Naród żydowski tak bardzo pragnął wywyższenia i chwały, że swoje pragnienia zaczął dostrzegać w proroctwach dotyczących Mesjasza. Kiedy Pomazaniec przyszedł odrzucili go, bo nie spełniał ich oczekiwań. Nie tego się spodziewali. Miało być tak wspaniale a było jak było. Osobiście zadbali, by ich Mesjasz został zabity. Niektórzy Żydzi nadal czekają na Mesjasza i nadal mają skłonność do szukania chwały dla samych siebie. Tak tłumaczą proroctwa biblijne, także te z Nowego Testamentu, że nadal im wychodzi wywyższenie ich narodu.

Chrystus zapowiedział, że przyjdzie w chwale z aniołami i teraz prawie od 2000 lat ludzie czekają na kolejne zmiany i liczą, że od razu nastanie coś w rodzaju raju. Tymczasem Jan w Objawieniu zapowiada dwa wydarzenia związane z interwencją z nieba. Oba są od siebie oddalone o 1000 lat. Pierwsze nazywamy Armagedonem i wyżej już cytowaliśmy opis jego a o drugim czytamy:

Objawienie 20:7 A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. (8) I wyjdzie, by zwieść narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. (9) Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.

Jak widzisz czytelniku 1000 letnie rządy Chrystusa nad ziemią zaczną się od usunięcia tych, którzy są pod wpływem szatana i zakończą się identycznie. Jednak przez cały okres 1000 lat ludzie będą wolni od zwodziciela. Jak będzie wyglądało życie w tym czasie? Jak już wspomniałem wcześniej nie wiele wiemy na ten temat. Jan pisze, że będzie zaatakowany obóz świętych, co znaczy, że na ziemi będą przedstawiciele niebiańskiego rządu. Będzie skupisko świętych nazwane obozem, co raczej sugeruje mały rozmiar, ale będzie też miasto umiłowane. To miasto i ten obóz mają zostać zaatakowane (otoczone) i wówczas ostatecznie ludzie źli zostaną zniszczeni a szatan wrzucony do jeziora ognia.

Co będzie dalej?

Objawienie 20:11 Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. (12) I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. (13) I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. (14) A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. (15) Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

Teraz następuje drugie zmartwychwstanie, po którym następuje ostateczny rozrachunek ze wszystkimi. Źli ludzie są osądzani za całe swoje życie i ci, którzy nie są zapisani w księdze życia dostępują drugiej śmierci. Wówczas zniszczona zostanie śmierć i otchłań i dlatego dopiero po tych wydarzeniach będzie można powiedzieć:

Objawienie 21:4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

Teraz zaczyna spełniać się to, co Paweł opisał słowami:

1 Koryntian 2:9 właśnie głosimy, (…), to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

Wyobrażenia o raju, jakie przedstawiają na swoich rysunkach świadkowie Jehowy są niczym w porównaniu z tym, co naprawdę Bóg przygotował w nagrodę tym, którzy stają po jego stronie. Objawienie opisuje, że z nieba zstąpi na ziemię nowe miasto, Jeruzalem Nowe (Górne, Niebiańskie) i w nim będą ci, co przejdą sąd pomyślnie a z nimi będzie Bóg.

Objawienie 21:1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. (3) I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi.(4) I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe.

Jest to połączenie tego, co w niebie z tym, co na ziemi. 

Efezjan 1:9 przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął (10) dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Kiedy ktoś mnie pyta, co jest naszym celem i nagrodą, życie na ziemi czy w niebie? Odpowiadam zgodnie z księga Objawienia i tym, co pisze Paweł w liście do Efezjan, że naszym celem jest Nowe Jeruzalem, w którym dzięki Chrystusowi zostanie zjednoczone to, co w niebie z tym, co na ziemi (Galatów 4:26; Hebrajczyków 12:22). To jest nagroda, która przewyższa ludzką wyobraźnię, ale co jest ciekawe takiej nagrody wyczekiwali także patriarchowie (Hebrajczyków 11:10).

Hebrajczyków 13:14 Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. (15) Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.  

Paweł pisze, że do tego zjednoczenia dojdzie, gdy się wypełnią czasy, czyli na końcu i opis Jana z Objawienia to potwierdza. Ale zanim do tego dojdzie to będzie jeszcze powołanie do nieba dla tych, co przyjęli zanurzenie w imieniu Jeszu, co wzywają imienia Pana, spożywają jego ciało i krew a także wytrwają w wierności do końca. Oni dostąpią pierwszego zmartwychwstania lub pochwycenia (1Kor 15:51,52).

Objawienia 20:6 Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.
_____________________
krzysztof sługa pomazańcowy
Ps. Ponieważ jest już ciepło więc zapraszam osoby chętne do zanurzenia w imieniu Pana naszego Jeszu. Pasuje mi dowolny termin między 10 a 22 lipca oczywiście jeśli w tym czasie będzie odpowiednia pogoda.