czwartek, 15 października 2020

Immanuel - Bóg z nami

Bóg Ojciec odbiera chwałę przez swojego Syna.

1 Jana 2:23
Każdy, co się zapiera Syna, i Ojca nie ma; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca.

Jaka jest wola Boga Ojca?

Jana 5:23

aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.

Jana 14:1

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie!

Bóg Ojciec jest Bogiem Najwyższym, przy nim nikt inny nie jest Bogiem, bo nawet nie zbliża się do Jego potęgi (dotyczy to także Syna, który swoją boską moc czerpie od Ojca, a nie sam z siebie). On jest poza czasem i przestrzenią, która otacza Jego stworzenie. Wszystko stworzył dla swojego Syna, więc nie powinno nas dziwić, że ustanawia go Bogiem dla ludzi.

Żyjemy w siódmym dniu tego eonu (czasu, świata, systemu rzeczy). W tym czasie Bóg odpoczął od stwarzania. Narody podzielił między Synów Bożych. Mieli doprowadzić ludzi do Boga Ojca. Z początku szło nie najgorzej, Hiob i Melchizedek (kapłan Boga Najwyższego) pokazują, że ludzie znali Boga Prawdziwego zanim powstał naród „wybrany”, niestety nie wszyscy znali Boga więc Najwyższy opracował plan ze Swoim Synem, by dać szanse innym narodom na zbawienie mimo grzechów. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, którego skutkiem miał być powrót narodów do Boga przez ich wykupienie. Pan nasz Jeszu wywiązał się z tego zadani, mimo że musiał umrzeć w tym celu.

Objawienie tak opisuje co się później stało:

Objawienie 5:9-14

I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi». I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu posłańców (aniołów) dokoła tronu i Zwierząt, i Starszych, a liczba ich była tysiąc tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, po eony eonów!» A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». Starsi zaś upadli i oddali pokłon.

Chrystus po tysiącletnich rządach i po dokończeniu sądu ostatniego zda sprawę Ojcu. Pismo tak to opisuje:

1 Koryntian 15:24, 28

 Następnie — koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy położy kres wszystkim Pierwszym (naczelnym), wszelkiej Władzy i Mocy. (…) Gdy mu wszystko poddane będzie, wówczas i sam Syn będzie poddany Temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.

Pismo jednak zapowiada, że Syn Człowieczy nie straci władzy.

Księga Daniela 7:14

I dał mu władzę i cześć i królestwo, aby mu wszyscy ludzie, narody i języki służyli; władza jego władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo jego, które nie będzie skażone.

Czas wyznaczony na ten świat (eon) zakończy się wypełnieniem zadania i oddaniem czci Ojcu, jest to opisane jako oddanie władzy. Eon się kończy i zaczyna się nowy dzień. Dzień siódmy dobiegł końca i zaczyna się nowy dzień PIERWSZY, Bóg wraca do stwarzania i dlatego czytamy:

Objawienie 21:1-7

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruszalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły». I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe». I mówi: «Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe». I rzekł mi: «Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.

Ta władza naszego Pana Jeszu będzie bez końca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz