poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Wielkanoc, wielkie zwiedzenie chrześcijan


Wielkanoc, współczesny termin odnoszący się do trzydniowego święta, mającego objąć pamiątkę śmierci Chrystusa i dzień Jego zmartwychwstania. Jest to najstarsze święto chrześcijańskie, dlatego, że faktycznie zostało zapoczątkowane przez Chrystusa słowami „Czyńcie to na moją pamiątką”.

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: 
- To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! - Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: - Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.
Łukasza 22:19,20

Pierwotnie był to posiłek składający się z chleba (ciało) i wina (krew). Było to spotkanie przypominające o wielkim poświęceniu Syna Bożego dla naszego dobra i chwały Boga Ojca. W tej prostej postaci możemy mówić o najstarszym chrześcijańskim święcie. Później odstępcze kościoły zaczęło rozbudowywać proste upamiętnienie do rangi skomplikowanego święta, przenosząc główny nacisk ze śmierci Chrystusa na jego zmartwychwstanie.

Zrobiono z tego wesołe święto, a dla urozmaicenia rozbudowano je o pogańskie zwyczaje. Symbolem Wielkanocy stały się kolorowe jajka i palmy, a także zajączki. W Polsce śmigus dyngus, czyli wesołe polewanie się wodą, kończy kilka dni świątecznych.


Cała ta pogańska otoczka sprawia, że dzieci zupełnie nie kojarzą Wielkanocy ze śmiercią Chrystusa, a raczej z tymi jajkami, zajączkami i polewaniem się wodą. Trzeba nie lada wysiłku by dostrzec pierwotny powód powołania tego święta i udaje się to przeważnie nielicznym dorosłym. Gdyby telewizja nie puszczała w tym okresie filmów przedstawiających śmierć Pomazańca Bożego to prawie nikt by nie kojarzył tych świąt z Jego śmiercią.

Nasza uwaga, która powinna skupiać się wokół śmierci Syna Bożego jest skutecznie rozpraszana przez dodatkowe upiększenia. W ten sposób pozornie chrześcijaństwo upamiętnia śmierć Chrystusa, a faktycznie umniejsza jego znaczeniu. Zwłaszcza że większy nacisk kładzie się na zmartwychwstanie, a nie na śmierć Pana panów i Króla królów.

Jednak największym przestępstwem współczesnego chrześcijaństwa jest oddawanie czci innemu chrystusowi. Szatan doprowadził do tego, podmieniając tożsamość Chrystusa. Nie oddają czci Panu naszemu Jeszu tylko Jezusowi, Dzizasowi, Chesusowi, Żeżusowi, Isusowi itp. Pan nasz Jeszu umarł wykupując nas z niewoli grzechu, a oni tą zasługę przypisują Chrystusowi o zupełnie innym imieniu. Nie dziękują Jeszu tylko Jezusowi, nie wychwalają Jeszu tylko Jezusa, nie pokładają nadziei w Jeszu tylko w Jezusie.

Przypisują wszystkie zasługi Pana naszego Jeszu komuś identycznemu, ale o innym imieniu. Twierdzą, że to jest ta sama osoba, podobnie jak czciciele innych Bogów twierdzą, że nie ma innych Bogów, że oni także czczą tego samego co chrześcijanie.

Na przykład islamiści czczą al-Laha i twierdzą, że to jest ten sam Bóg co chrześcijan, tylko, że oni mają dokładniejsze wytyczne i czczą go lepiej. Każdy kto logicznie myśli przyzna, ze okrutny bóg islamu nie może być tym samym Bogiem którego poznajemy z nauk Pomazańca Bożego Jeszu.

Upieranie się że to jest ten sam Bóg nie sprawi, że tak będzie, tak samo upieranie się że chrystus rożnych odłamów chrześcijańskich jest tym samym który przyszedł z woli Ojca na Ziemię i umarł za nas nie sprawi, że tak będzie naprawdę.

Odpowiedział im:
– Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: 'Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi'. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. – I mówił do nich: – Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.
Marka 7:6-9

Słowo antychryst nie oznacza kogoś zwalczającego jawnie Chrystusa, ale raczej kogoś kto podstępnie zechce zając Jego miejsce. Greckie słowo anti znaczy naprzeciw czegoś ale też znaczy podmianę, coś za coś, równowartość czegoś. Antychryst to fałszywy chrystus, udający prawdziwego, odbierający cześć należną prawdziwemu. Tak właśnie chrześcijanie czczący chrystusa pod zmienionym imieniem czczą antychrysta, czyli podstawionego w miejsce prawdziwego Pana naszego Jeszu. Kto zna Pismo święte ten wie, że miało dojść do wielkiego odstępstwa, którego skutkiem będzie wielkie rozczarowania chrześcijan podczas dnia sądy.

Wielu powie Mi w owym dniu:
– Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?
Wtedy oświadczę im:
– Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!
Mateusza 7:22,23

Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!
Mateusza 7:13,14

Raz ktoś Go zapytał:
– Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?
On rzekł do nich:
– Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: "Panie, otwórz nam!"; lecz On wam odpowie: "Nie wiem, skąd jesteście". Wtedy zaczniecie mówić: "Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś". Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!" Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
Łukasza 13:23-30

Uczestnicy świąt zmieszanych z pogańskimi ceremoniami z całą pewnością dostąpią wielkiego rozczarowania w dniu sądu. Przypisywanie zasług, Pana naszego Jeszu, antychrystowi i oddawanie mu czci za te rzekome jego zasługi jest jawną NIESPRAWIEDLIWOŚCIĄ, o której mówił Chrystus:
– Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!
Łukasza 13:27

Objawi się gniew Boga z nieba przeciw każdej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy prawdę pętają.
Rzymian 1:18


Krzysztof pomazańcowy

Nie jest tajemnica pochodzenie jajek i zajączka wielkanocnego > Jajka i zając

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz