niedziela, 6 listopada 2016

Królowie w służbie Króla królów i Pana panów


Co się stanie po wielki dniu Boga wszechmocnego? Dawniej napisałbym co się stanie po Armagedonie, ale wyjaśniliśmy w poprzednim temacie, że Armagedon nie jest wydarzeniem tylko miejscem. W wielkim dniu Boga Wszechmocnego zlikwidowane zostaną wszystkie rządy światowe, a w ich miejsce powstanie nowy rząd, który będzie pod władzą Syna Bożego.

Uważaj! Jeśli głosujesz dziś w wyborach, wybierając jakiś rząd, to wiedz, że TWÓJ RZĄD zostanie zniszczony. Dlaczego masz dawać poparcie rządowi, który Chrystus uzna za godny zniszczenia? Dlaczego chcesz być częścią tego oszukańczego systemu? Proroctwa są ogłoszone i wypełnią się, obojętnie kto dojdzie do władzy, a im szybciej się wypełnią tym lepiej dla Ciebie, jeśli jesteś człowiekiem wyczekującym, powrotu naszego Pana i Zbawiciela. Nie bądź częścią tego, co jest przeznaczone na zniszczenie. Nawet bierna przynależność do skazanego na zagładę systemu jest niebezpieczna, o to przykład:

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
– Wyjdźcie ludu mój z niej, by nie współuczestniczyć w grzechach jej, i od plag jej nie otrzymać.
Objawienie 18:4

Idąc tym samym tokiem rozumowania, czy na pewno chcesz mieć swój dział w budowaniu systemu, o którym czytamy:

I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu. I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba:
– Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich – wolnych i niewolników, małych i wielkich!

Objawienie 19:17,18

Nie tylko przywódcy ze swoim wojskiem, ale także mali, nie wiele znaczący ludzie będą ginąć w tym dniu. Na jakiej podstawie odbędzie się selekcja, kto ma przeżyć, a kto zostać? Są religie, które twierdzą, że tego dnia nikt nie przeżyje i że przez 1000 lat nie będzie życia na Ziemi. Jest to błędne rozumowanie, skoro wcześniejsze proroctwa zapowiadają:

A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.
Objawienie 19:15,16

Widzimy, że narody nie zostaną całkowicie zniszczone, skoro Pan nasz ma sprawować nad nimi władzę. Jeśli Pan nasz jest Królem królów, to znaczy, że będą jacyś podlegli Mu królowie. Zgodnie z logiką, jaką posługiwał się Pomazaniec Boży, „Bóg nie jest bogiem martwych tylko żywych”.Syn Boży nie będzie Królem martwych królów, tylko żywych. Nie będą to jednak dawni władcy, lecz nowi.

Godna zaufania obietnica: jeśli razem z nim umarliśmy, to razem będziemy żyli, a jeśli wytrzymamy, to razem z nim będziemy królowali. Jeśli wyprzemy się Jego, On wyprze się nas.
2 Tymoteusza 2:12

Po wielkim dniu Boga wszechmocnego nastąpią Rządy Pomazańca Bożego, to właśnie moment kiedy jego wierni naśladowcy dostąpią przywileju współkrólowania. To będą ci królowie, dla których Chrystus będzie Królem (Objawienie 3:21). Nie będzie to forma parlamentu, czy sejmu, ale każdy dostanie jakąś część władzy królewskiej i będzie podlegał Chrystusowi.

Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc:
„Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich:
– Zarabiajcie nimi, aż wrócę.
Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem:
– Nie chcemy, żeby ten królował nad nami.
Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł:
– Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min".
Odpowiedział mu:
– Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!
Także drugi przyszedł i rzekł:
– Panie, twoja mina przyniosła pięć min.
Temu też powiedział:
– I ty miej władzę nad pięciu miastami!
Następny przyszedł i rzekł:
– Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał.
Odpowiedział mu:
– Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał.
Do obecnych zaś rzekł:
– Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min.
Odpowiedzieli mu:
– Panie, ma już dziesięć min.
– Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach.”
Łukasza 19:11-27

Przypowieść ta pokazuje, że są ludzie nad którymi ma Pomazaniec panować, którzy niekoniecznie chcą tego panowania. I są ludzie, którzy mają otrzymać władzę królewską. Pierwsza grupa wystarczy jak zaakceptuje Pomazańca, a druga grupa dostępuje większego przywileju, ma do wykonania zadanie. Widzimy, że rezultaty są różne i różna jest nagroda. Choć królowanie jest wspólną nadzieją, to jednak każdy ma to robić na innym obszarze, i jedni mają tej władzy więcej, a inni mniej. Sługa, który nie wywiązał się ze swego zadania zostanie sądzony.

Pewnie myślisz sobie, jak to możliwe, że ktoś nie chce panowania Sprawiedliwego władcy, Syna Bożego, ale już poprzednio mówiliśmy, że w okolicy HarMagedon zbierają się siły przeciw Bogu. Kiedy Syn Boży przyszedł na świat pewni ludzie go odrzucili i skazali na śmierć. Potomkowie tych ludzi dążyli do zdobycia wielkiej władzy na świecie i kiedy już ją zdobyli, organizują narody przeciw Bogu. Odmówili posłuszeństwa Bogu i jego Królowi, a w to miejsce oddali się na służbę szatanowi. Ponieważ pierwotnie był to naród wybrany przez Boga, więc ich postawa została przyrównana do żony, która się prostytuuje za plecami męża. Stąd nazwa Wielka Nierządnica.

Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec
Łukasza 22:28,29

Oczywiście do jednego z zadań będzie sądzenie, ale też codzienne sprawowanie władzy. Dodatkowym dowodem, że po wielkim dniu Boga wszechmocnego będą żyli na Ziemi ludzie jest informacja w jakim celu na okres 1000 lat zostanie uwięziony szatan.

Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.
Objawienie 20:1-3

W ciągu tego 1000 lat, gdy Chrystus ze swoimi naśladowcami będzie rządził, szatan będzie uwięziony. Po tym czasie zostanie wypuszczony w celu wypróbowania narodów, które do tej pory miały przywilej żyć pod władzą Mesjasza.

Pierwszy sąd odbywa się nad domem Bożym czyli na tych, którzy dostali miny by je pomnażać.

Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik?
1 Piotra 4:17,18

O tym pierwszym sądzie czytamy także w księdze Objawienia, przy okazji uwięzienia szatana na 1000 lat.

I ujrzałem trony – a na nich zasiedli, i dano im władzę sądzenia – i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jeszu i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Pomazańcem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Pomazańca i będą z Nim królować tysiąc lat.
Objawienie 20:4-6


Czyli współkrólowie Pana naszego Jeszu pojawią się, przez zmartwychwstanie. Będą wśród nich, także ci co zginą w dniach końca z powodu Bestii, jej obrazu i znamienia. To znaczy, że przymierze zawarte co do królestwa z apostołami nie dotyczyło tylko tych Posłańców, ale także my dziś żyjący możemy z niego skorzystać, by także stać się królami rządzącymi w imieniu pana naszego Jeszu, dla Jego chwały i dla chwały Boga Ojca. Niestety nie wszyscy Powołani podejmą się tego zadania, co wyraźnie zostało przepowiedziane w cytowanej wyżej przypowieści o minach (Łukasza 19:11-27).

W podobnej przypowieści, tylko że zamiast min były talenty, czytamy słudze uchylającym się od pracy:
Sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Mateusza 25:30

Mamy obowiązek pomnażać powierzone nam dobro Króla królów i Pana panów.

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!
1 Koryntian 9:16

Oczywiście każdy może mieć nieco inne powołanie (1 Koryntian 12:1-11):
I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
1 Koryntian 12:28-31

Obojętnie jaki dar dostałeś zostaniesz z niego rozliczony. Z przykłady jaki dał nam Pomazaniec można wnioskować, że ci mający mniejsze dary mogą mieć skłonność do lekceważenia ich znaczenia. Nie ulegajmy temu złemu złudzeniu, dbajmy o to co dostaliśmy w pełni okazując za to wdzięczność a także zabiegajmy o większe dary. Okażmy się gorliwi w służbie dla zwycięskiego Króla królów, żeby w dniu gniewu Bożego przyjął nas na dalsza służbę.


A kto będzie poddanym tysiącletniemu królestwu Chrystusa? Jeśli Bóg pozwoli, a ja dożyję, postaram się następnym razem omówić to pytanie.

___________________
krzysztof pomazańcowy

1 komentarz:

  1. Fajny artykuł, lekceważenie talentów to poważna sprawa, trzeba pielęgnować każdy dar od Pana Boga i Pana Jeszu.

    OdpowiedzUsuń