niedziela, 27 kwietnia 2014

"Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd"

Kara odpowiednia do przewinienia jest sprawiedliwa.

2 Tesaloniczan 1:6
Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,

Stopniowanie kary jest czymś oczywistym. Nie można tak samo karać kogoś, kto mordował i znęcał się nad ludźmi i kogoś, kto ukradł bochenek chleba. W obu przypadkach mamy do czynienia ze złem, ale stopień szkodliwości tego zła jest różny i nawet my ludzie niesprawiedliwi (grzeszni) nie potraktowalibyśmy na równi tych przestępstw.

Jeśli ktoś w tym miejscu zacytuje list do Rzymian 6:23
Albowiem zapłatą, którą płaci grzech, jest śmierć…

To ja zwrócę mu uwagę na kontekst tego wersetu. Z całości wywodu autora tego listu widać, że mówi on o dziedziczeniu grzechu po Adamie. Wszyscy bez względu na to czy służymy Bogu czy go obrażamy podlegamy karze za grzech adamowy. To jest kara dziedziczna po Adamie. W niczym to nie umniejsza kary za nasze grzechy popełnione w tym krótkim czasie, który oddziela narodziny od śmierci.

W liście do Hebrajczyków 9: 27 czytamy:
postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd

Te słowa całkowicie zaprzeczają twierdzeniu, że śmierć jest jedyna karą. Gdyby tak było to zmartwychwstanie na sąd byłoby pozbawione sensu gdyż złoczyńca byłby już po odbyciu kary. Tymczasem kara dopiero przednim i to tak straszna, że jak Paweł głosił o tym to Feliksowi to ten się wystraszył.

Dzieje 24:25
Lecz kiedy Paweł mówił o sprawiedliwości i o wstrzemięźliwości, i o przyszłym sądzie, Feliks przestraszony odpowiedział: Teraz możesz odejść. Gdy znajdę czas, wezwę cię znowu.

Stopniowanie kary w zależności od przewinienia jest czymś oczywistym.

Hebrajczyków 12:25
Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia.

Hebrajczyków 10:29
Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski.

Jedna z bardziej znanych przypowieści informuje nas o tym, że zły sługa może podlegać różnym stopniom kary w zależności od tego jak wielkiego dopuścił się przewinienia. Najpierw dowiadujemy się o słudze dobrym i jego nagrodzie:

NAGRODA

Łukasza 12:42-44
Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.

KARA surowa

Łukasza 12:45,46
Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go szlachtować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.

KARA średnia

Łukasza 12:47
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę.

KARA łagodna

Łukasza 12:48
Ten zaś, który nie zna jego woli a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę.

REGUŁA SPRAWIEDLIWOŚCI:

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.

Z tego też powodu Jakub ostrzegał:

Jakuba 1:1
Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd.

Również nagroda będzie stopniowana. Poniżej jest dowód na to, że w jakimś stopniu sługa Boży poniesie szkodę, jeśli jego działania będą nieudolne.

1 Kor 3:14,15
Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.

Tak jak śmierć nie jest jedyną karą za grzech, bo trzeba zmartwychwstać by ponieść odpowiednią karę do przewinienia tak też ocalenie nie jest jedyną nagrodą. Paweł mówi, że można ocaleć, ale bez zapłaty. Jeden, bowiem dostanie zapłatę a drugi tylko ocaleje tak jakby przez ogień, czyli mówiąc inaczej „tak jak stoi”. To porównanie przypomina sytuację człowieka, który uciekł z kataklizmu i stwierdził, że „przepadł cały jego majątek (dorobek życia) ocalił tylko to, co ma na sobie”. Dlatego tak ważne jest byśmy innym pomagali dostąpić zbawienia. Bo oni będą naszą chlubą, chwałą i radością, będą dorobkiem naszego życia.

1 Tesaloniczan 2:19,20
Ale jakaż jest nasza nadzieja albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym, Jeszu Pomazańcem, w chwili Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście dla nas chwałą i radością.

Paweł w liście do Koryntian stopniuje, więc:

Nagroda dla…
14) Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę;

Ocalenie ale bez nagrody dla…

15) ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.

Kara dla…

17) Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

Mamy, więc tych, którzy budują znakomicie tych, którzy robią to nieudolnie i tych, którzy burzą społeczność powołanych. Trzy różne sposoby działania i trzy różne sposoby wynagrodzenia.

Kolejna obietnica Pana naszego Jeszu zapowiada wyjątkowa nagrodę dla wybranych.

Mateusza 19: 28
Jeszu zaś rzekł do nich: Amen, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

Powyższa nagroda wydaje się być limitowana gdyż dotyczy tronów ale w dalszej części Zbawiciel ustanawia regułę według której każdy kto poświęci coś dla Niego otrzyma 100 razy więcej.

29,30) A każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Stosując terminologię biznesową, powiedzielibyśmy, że Syn Boży zaproponował nam interes życia z olbrzymią dźwignią inwestycyjną gdyż inwestycja 1000 zł daje nam 100 000 zł. Plus do tego bonus w postaci życia wiecznego. Coś niezwykłego z punktu widzenia korzyści. Dlatego Paweł nie dbał o to czy będzie żył czy umrze gdyż, jeśli miałby umrzeć dla Chrystusa to uważał to za swoją wielką korzyć. Dosłownie nazwał to zyskiem.

Filipian 1:21 
Dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem.

Rzymian 8:18 
Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić.

Kolejny przykład stopniowania nagrody znajdujemy w księdze Objawienia. Czytamy tam o pierwszym i drugim zmartwychwstaniu. Pierwsze jest do chwały a drugie na sąd, po którym cześć osób dostąpi nagrody, ale nie będzie to tak wspaniała nagroda jak ta, której dostąpili uczestnicy pierwszego zmartwychwstania. Co nie zmienia faktu, że każda forma ocalenia będzie powodem do radości i przeciwnie każda forma odrzucenia będzie okropną, choć w pełni zasłużoną karą. Dzisiaj dużo osób dało się zwieść propagandzie typu „Hulaj dusza piekła nie ma”. Możliwe, że takiego piekła jak przedstawia błądzące chrześcijaństwo, którego fundamentem jest antychryst nie ma, ale nie zmienia to faktu, że kara i tak będzie bardzo przykra.

Większa chwała.
Objawienie 20: 4-6 
I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jeszu i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Pomazańcem przez tysiąc lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

Zagłada lub ocalenie ale mniejsza nagroda.
 (12-15) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Rzymian 12:19
Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy