środa, 19 grudnia 2012

Sprawozdanie Mateusza rozdział 2


Rozdział 2
(1) A gdy się Jeszu narodził w Betlejem Judzkim za dnia Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jeruzalem, mówiąc: (2) Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschodzie, i przyjechaliśmy, aby mu się pokłonić. (3) Gdy król Herod to usłyszał, zatrwożył się, i wszyscy w Jeruzalem z nim. (4) Przetoż zebrawszy wszystkie przedniejszych kapłanów i nauczycieli ludu, dowiadywał się od nich, gdzie by się miał Pomazaniec narodzić.


(5) A oni mu rzekli: W Betlejem Judzkim: bo tak napisano przez proroka: (6) I ty Betlejem, ziemio Judzka! żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książętami Judzkimi; albowiem z ciebie wyjdzie wódz, który rządzić będzie lud mój Izraelski. (7) Wtedy Herod wezwawszy potajemnie mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czasie, w którym się gwiazda ukazała. (8) A posławszy ich do Betlejem, rzekł: Jadąc tam, pilnie się wywiadujcie o tym dziecku; a gdy je znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy, pokłonił mu się. (9) Oni tedy, wysłuchawszy króla, poszli; a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dziecko; (10) A gdy ujrzeli gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką; (11) I wszedłszy w dom, znaleźli dzieciątko z Maryją, matką jego, a upadłszy, pokłonili mu się, i otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary: złoto i kadzidło i myrrę. (12) Otrzymawszy nakaz od Boga we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili do swojej krainy. (13) A gdy oni odeszli, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: Wstawszy, weź to dziecko i matkę jego, a uciekaj do Egiptu, a bądź tam, aż ci powiem; albowiem Herod będzie szukał dzieciątka, aby je zabić. (14) On wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i uciekł do Egiptu; (15) I był tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwał syna mego. (16) Tedy Herod widząc, że został oszukany przez mędrców, rozgniewał się bardzo, a posławszy zabił wszystkie dzieci, które były w Betlejem i po wszystkich granicach jego, od dwóch lat i niżej, według czasu, o którym się był pilnie wywiedział od mędrców. (17) Tedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremiasza proroka, mówiącego: (18) Głos w Ramie słyszany jest, lament, i płacz, i narzekanie wielkie: Rachel płacząca synów swoich nie dała się pocieszyć, przeto, że ich nie masz. (19) A gdy umarł Herod, oto Zwiastun Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, (20) Mówiąc: Wstań, weź dziecko i matkę jego, a idź do ziemi Izraelskiej; albowiem pomarli ci, którzy nastawali na duszę dziecka. (21) A on wstawszy, wziął dziecko i matkę jego, i przyszedł do ziemi Izraelskiej. (22) Lecz gdy usłyszał, iż Archelaus królował w Judzkiej ziemi na miejscu Heroda, ojca swego, bał się tam iść; ale napomniany we śnie, udał się w strony Galilejskie; (23) I przyszedłszy zamieszkał w mieście, Nazaret, aby się wypełniło co powiedziano przez proroków: Że Nazarejczykiem nazwany będzie.
___________________
Tłumaczenie Krzysztof Król
Kolejny rozdział w środę o godzinie 20.oo