poniedziałek, 20 marca 2017

Dzień próby dla całej ziemi


Księga Objawienia wspomina o czasie w którym mieszkańcy całej Ziemi zostaną poddani próbie. Niektóre przekłady wspominają o godzinie lub dniu próby stąd nasz tytuł „Dzień próby”. Faktycznie jednak słowo występujące w greckich manuskryptach nie jest dniem ani godziną, tylko czasem bliżej nieokreślonym, coś w rodzaju „sezonu” na próbę. 

Ponieważ zachowałeś słowo, wytrwałości mojej i Ja ustrzegę ciebie w czasie próby, jaka przyjdzie na całą zamieszkaną, by wypróbować mieszkańców Ziemi.
Objawienie 3:10

Objawienie wspomina o próbie z której maja być uwolnieni Filadelfijczycy, ale też o próbie dotyczącej wszystkich mieszkańców Ziemi. Najpierw przyjrzyjmy się próbie sług Bożych.


Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. 
Jakuba 1:2,3

Próby są okazją to pokazania swojej wiernej postawy, są też czymś co nas wzmacnia, czyli „rodzi wytrwałość”.

Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jeszu Pomazaniec jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. 
2 Koryntian 13:5

Niestety nie wszyscy próby przechodzą zwycięsko.

Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. 
2 Tymoteusza 3:8

Próby przesiewają ludzi chwiejnych od wiernych. Zanim mężczyzna otrzymał przywilej usługiwania grupce powołanych do zbawienia musiał najpierw przejść próby. 

Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. 
1 Tymoteusza 3:10

Wszyscy bez wyjątku muszą przejść przez próbę wiary. Nawet Abraham choć cieszył się wyjątkowymi przywilejami, (a może właśnie dlatego), został poddany ciężkiej próbie. 

Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę,
Hebrajczyków 11:17 

Przykład Abrahama pokazuje, że nie ma wyjątków, każdy próbę musi przejść i jest to próba bardzo ciężka. Przywileje jakie nam przeznaczony w nagrodę są tak wielkie, że nie mogą stać się udziałem ludzi chwiejnych. 

Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. 
Jakuba 1:12

Nawet Pan nasz Jeszu przechodził próby i dzięki temu dziś mając boska władzę może nas wspierać. 

A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.
Hebrajczyków 2:18 

W tym momencie warto powrócić do obietnicy danej zgromadzeniu w Filadelfii. Była to społeczność, która już przeszła próbę i została pochwalona za wierność imieniu Jeszu. Dlatego Pan uznał, że z drugiej próby ich uwolni. 

Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. (…) Ponieważ zachowałeś słowo, wytrwałości mojej i Ja ustrzegę ciebie w czasie próby, jaka przyjdzie na całą zamieszkaną, by wypróbować mieszkańców Ziemi.
Objawienie 3:10 

Chrystus więc pokazuje, ze może pomóc w próbie i niektórzy nie muszą umierać by dowieść swej wierności. Zrobili to już raz i drugi raz nie muszą. Mamy więc sług pomazańcowych poddanych próbie wierności, ale o co chodzi z mieszkańcami Ziemi? Jakiej oni mają zostać poddani próbie?

Kiedy święci będą poddani próbie wówczas inni mieszkańcy Ziemi też są poddawani testowi. Zobaczmy to na przykładzie przyszłych wydarzeń. Bestia, która otrzyma władzę od szatana, będzie prześladować świętych:

Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. 
Objawienie 13:7-10 

Kiedy słudzy pomazańcowi są prześladowani inni mieszkańcy Ziemi oddają cześć Bestii. Od razu dostajemy zapewnienie, ze ich imion nie ma w księdze życia, są więc przeznaczeni na śmierć. To jest pierwszy test, któremu podlegają także święci, jeśli się złamią i oddadzą cześć Bestii ich imion także nie znajdziemy w księdze życia. Oni maja przyjąć to co im przeznaczone, komu smierć, tem ma umrzeć, a komu niewola ten będzie pozbawiony wolności. „Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.”

W pierwszym etapie wojny słudzy pomazańcowi przegrają („zwyciężyć ich”) ale w drugim etapie do akcji wkroczy Chrystus.

A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW. I ujrzałem innego Posła stojącego w słońcu: I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: «Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich - wolnych i niewolników, małych i wielkich!» I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta. 
Objawienie 19:16-21 

Kto zostanie zabity? Wszyscy, którzy będą przeciwni Królowie królów. Wśród zabitych będą władcy, ale też zwyczajni ludzie, wielcy i mali, wolni i niewolnicy. 

Jednak nie wszyscy ludzie polegną. Wiemy to z dalszej relacji.

Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.
Objawienie 20:1-3 

Szatan zostanie zamknięty, po to, by nie mógł zwodzić narodów, które będą podlegały władzy Króla królów. To znaczy, że nie wszyscy ludzie zostaną zabici. Dlaczego część przeżyje? Bo przejdzie pomyślnie próbę. Bracia Pomazańca Jeszu będą w niebie, jedni skorzystają z pierwszego zmartwychwstania, a drudzy zostaną przemienieni. Na Ziemi więc zostanie ktoś inny. Pan nasz obiecał i z pewnością słowa dotrzyma:

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 
Mateusza 10:40-42

Gdy święci będą przechodzić próbę wiary, inni będą także testowani. Choć sami nie są uczniami to wspierają uczniów pomazańcowych. Nie są wrogo nastawieni Do Pana naszego Jeszu, ani do nas. 

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Pomazańca, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 
Marka 9:40,41

Ci mieszkańcy Ziemi, którzy przejdą pozytywnie weryfikacje w czasie końca zostaną na Ziemi jako poddani Króla królów. Po tysiącletnich rządach Syna Bożego odbędzie się sąd i wówczas Sędzia będzie nagradzał wszystkich także tych co żyli wcześniej według zasady, która wyjawił wcześniej:

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 
Mateusza 25:31-40

Nowy Testament konsekwentnie głosi zbawienie za wspieranie sług pomazańcowych. Jest to druga szansa na ocalenie życia. Pierwsza i najlepsza polega na uwierzeniu w Jeszu Pomazańca Bożego i zbawieniu z łaski. Druga dużo trudniejsza sprowadza się do czynów miłosierdzia okazanych Braciom Pomazańca. Na tej samej zasadzie będą osądzeni źli ludzie:

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». 
Mateusza 25:41-46

Ten sam sąd jest opisany w księdze Objawienia i tam wyraźnie pisze o księgach, w których są spisane czyny sądzonych.

Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. 
Objawienie 20:11-15

Wszyscy pomazańcowi muszą być wypróbowani, ale w tej próbie jest też szansa dla pozostałych mieszkańców Ziemi. Od ich zachowania zależy ich przyszła weryfikacja, do życia lub na śmierć. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą Ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Mateusza 5:4-7

Wróćmy do naszego głównego wersetu, który teraz powinien byćł łatwiejszy w zrozumieniu.

Ponieważ zachowałeś słowo, wytrwałości mojej i Ja ustrzegę ciebie w czasie próby, jaka przyjdzie na całą zamieszkaną, by wypróbować mieszkańców Ziemi.
Objawienie 3:10

Dużo sług pomazańcowych będzie musiało dochować wierności, aż do śmierci, ale nie wszyscy muszą umrzeć. Niektórzy jeśli wcześniej okazali swoją wierność dostąpią przywileju przemienienia bez śmierci. Wspominał o tym Paweł:

Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. 
1 Koryntian 15:51-53

Pamiętajmy, że wszelkie próby, są niczym wobec nagrody, jaką Bóg przygotował nam za wierność.

____________________
krzysztof pomazańcowy

1 komentarz: