poniedziałek, 9 stycznia 2017

Czy sanhedryn jest Wielką Nierządnicą?


Około roku 1250 przed Chrystusem, Bóg postanawia powołać pomocników dla Mojżesza, miało być ich 70. 

Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zgromadź dla Mnie siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do Namiotu Spotkania; niech tam staną razem z tobą.
Liczb 11:16 

I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. 
Liczb 11:24 

A Pan zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.
Liczb 11:25 

W okresie między 740 - 700 przed Chrystusem, prorok Micheasz odnotowuje, fałszywe działanie przywódców Izraela.

Książęta jego sądzą za podarunki, rozstrzygają kapłani jego za zapłatę, prorocy jego wieszczą za pieniądze, powołują się jednak na Pana, mówiąc:
- Czyż Pan nie jest wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście.
Micheasza 3:11

Około 592-587 roku przed Chrystusem, prorok Ezechiel ma wizję, tego co dzieje się w Jeruzalem.

Zaprowadził mnie potem ku wejściu do dziedzińca, i popatrzyłem, a oto był tam otwór w murze. On rzekł do mnie: 
- Synu człowieczy, przebij ten mur! 
I przebiłem mur, a oto było tam przejście. A On rzekł do mnie: 
- Wejdź, a przyjrzyj się tym ohydnym czynom, którym się oni tu oddają. 
Wszedłem i patrzyłem, a oto były tam wszelkiego rodzaju postacie tego, co pełza po ziemi, i bydląt, ohydnych istot, i wszystkie bożki domu Izraela, wyrysowane wszędzie na ścianie dokoła. Siedemdziesięciu mężów spośród starszyzny izraelskiej stało przed nimi - a wśród nich stał Jaazaniasz, syn Szafana - w ręku każdego była kadzielnica, a woń unosiła się z obłoków kadzidła. I rzekł do mnie: 
- Czy widzisz, synu człowieczy, czemu się oddaje w ukryciu każdy ze starszyzny domu Izraela w tajemnej komnacie? Mówią oni bowiem: "Pan nas nie widzi. Pan opuścił ten kraj". 
I rzekł do mnie: 
- Zobaczysz jeszcze gorsze obrzydliwości popełniane przez nich.
Ezechiela 8:7-13

Wzmianka o siedemdziesięciu starszych Izraela pokazuje nam, że oni nadal chcieli mieć przywilej kierowania Izraelem. Nie byli to jednak ludzie z powołania Bożego, ale samozwańczy uzurpatorzy. Ich zachowanie pokazuje, że byli zepsuci i całkowicie niewierni Bogu. Zdradzali Go z fałszywymi bogami. Z tego powodu świątynia została całkowici9e zburzona a ludność ponownie porwana do Babilonu. Bóg wolał zburzyć świątynię niż pozwolić im bezcześcić ją. 

Po powrocie z niewoli babilońskiej rada siedemdziesięciu reaktywowała się prowadzając na terenie Israela terror religijny. Zaostrzono kary prawie za wszystko wymierzając karę śmierci. Szczególnie pilnowano własnej władzy. Nie można było kwestionować jej, ani podważać praw które ustanowili. Nawet proroctwo zapowiadające zburzenie świątyni traktowano jako przestępstwo za które skazywano na śmierć. 

Chrystus nasz Pan i Zbawiciel, musiał wykazać się dużą ostrożnością, by przedwcześnie nie ściągnąć na siebie śmierci. Sanhedryn działał na terenie Jerusalem, skutecznie eliminując wszystkich proroków i niszcząc ich księgi. Od powrotu z niewoli babilońskiej aż do Jana Zanurzyciela mamy pustynie prorocką. 

Jerusalem, Jerusalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. 
Łukasza 13:34 (Mateusza 23:37)

Dramatyczne wydarzenia jakie spotkały Pana naszego Jeszu i Jego naśladowców, są dowodem, tego co mówił.

Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali sanhedryn i rzekli: 
- Cóż my zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród (...) 
Tego więc dnia postanowili Go zabić. 
Jana 11:47,48, 53

Tymczasem arcykapłani i cały sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jeszu, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli. 
Marka 14:55

Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swój sanhedryn
Łukasza 22:66

Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jeszu związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. 
Marka 15:1

Zabijali wcześniej proroków, zabili obecnie Mesjasza, a po nim nadal zabijali sług pomazańcowych.

A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali sanhedrynu i naradzili się: 
- Co mamy zrobić z tymi ludźmi? - mówili jeden do drugiego - bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię!
Dzieje 4:14-17


Gdy Poseł uwolnił ich w nocy, nakazał, by głosili w świątyni.
Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Israela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. (…) A przywoławszy Posłańców kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jeszu, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia. 
Dzieje 5:21,40,41

Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Tchnieniu Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. 
Dzieje 7:51,52

Do kogo mówił Szczepan?

W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: 
- Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu.
Dzieje 6:12,13

Staną Szczepan przed sanhedrynem, a następnie poniósł wyrok śmierci z woli tego sądu. Pan nasz Jeszu wyjaśnił, jak doszło do takiego zła, że ludzie udający gorliwych dla Boga przejęli władzę, powiedział:

Na miejscu Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. 
Mateusza 23:2

W ten sposób nawiązał do władzy jaką z woli Boga miał Mojżesz i siedemdziesięciu starszych. Po tą władzę sięgnęli nieuprawnieni przez Boga ludzie upierając się, że mają do tego prawo. Metody szatana się nie zmieniają i w następnych wiekach będą kolejni naśladowcy sanhedrynu. 

 • Mojżesz i starsi – sanhedryn
 • Piotr – papież 
 • Starsi Jerusalem – ciało kierownicze świadków Jehowy

We wszystkich powyższych przykładach widzimy, że nie tylko zasiedli na miejscu poprzedników, ale także rościli sobie prawo do ustanawiania nowych zasad wiary i przepisów prawa. Dotyczy to zarówno sanhedrynu jak i sukcesji apostolskiej i także ciała kierowniczego świadków Jehowy. 

Jest rok 68, ostatnie dni Jerusalem, zbliża się dzień wymierzenia kary. Uczeni, faryzeusze i inni judejscy cwaniacy uciekają z Jerusalem. Wchodzą w układ (duchowo cudzołożą) z dowódcą wojsk rzymskich i chronią się w Jawne. Tam ponownie powołują do życia sanhedryn i opracowują strategię zwalczania sług pomazańcowych. Nazwą Sanhedryn posługują się oficjalnie do roku 358, później chrześcijańskie cesarstwo zakazuje im działalności i przechodzą do działania w ukryciu. Przenoszą swoją główną siedzibę na teren Babilonu. Dokładnie do miejscowości Sura i Pumbedita tam też dokończono pisać Talmud znany jako babiloński. 

Sanhedryn działał w Babilonie, a prawa tam ustanawiane nazywano prawem babilońskim lub odpowiedzią Gaonitów. Wszyscy niewierni Judejczycy rozproszeni po świecie, tworzący sieć wzajemnych powiązań, a także ci skupieni z własnej woli w gettach, musieli absolutnie podporządkować się tym rozporządzeniom pod groźbą wykluczenia. 

P 614 roku Persowie wojujący z Bizancjum weszli do Palestyny, Judejczycy ‘garnęli się do ich armii ze wszystkich stron’ i przyłączyli się ‘do masowej masakry chrześcijan z zapałem zrozumiałym u narodu prześladowanego przez trzy stulecia’ (tak pisze żydowski historyk dr Kastein - który uznał zakaz posiadania chrześcijańskich niewolników za 300-letnie prześladowanie). 

Po rzezi chrześcijan ich wierność Persom dobiegła końca. Czternaście lat później 'bardzo chętnie porozumieli się z bizantyjskim cesarzem Heraklitusem’ i pomogli mu odzyskać Jerozolimę.

W pewnym momencie islam przeją tereny, na których przebywał sanhedryn. Jak przystało na Wielką Nierządnicę Gaonici uwiedli Arabów i stali się siatką szpiegowską dla ich przyszłych podbojów. Jest to usługa, którą Judejczycy, a także późniejsi Żydzi chętnie świadczyli flirtując z władcami. Głównym celem była walka z chrześcijanami, a ich najemnymi żołnierzami okazali się muzułmanie. Kalifowie nie tylko walczyli za ich pieniądze, ale także otaczali się judejskimi doradcami. 

Pomogli im zdobyć Hiszpanię ale w zamian sami nią rządzili. Prze kilkaset lat stali się w Hiszpanii niezwykle bogaci, Zdradzili jednak muzułmanów by od chrześcijan uzyskać jeszcze większe bogactwo. Ci jednak szybko poznali się na ich podłych praktykach i zażądali nawrócenia na chrześcijaństwo. Kiedy zorientowano się, że to nawrócenie jest nieszczere, zażądano, by opuścili Hiszpanię, pod karą śmierci jeśli tego nie zrobią. Do dziś Judejczycy nie wybaczyli Hiszpanom wyrzucenia ich z ziem hiszpańskich. 

Po wypędzeniu z Hiszpanii sanhedryn przywędrował do Polski i tu Judejczycy zmieszali się z Żydami chazarskimi. Ci drudzy przeważyli liczebnie i od tej pory nazwa Żyd będzie wspólna choć czasem mówimy o Żydach sefardyjskich i chazarskich lub aszkenazyjskich. Od tej pory tylko Żydzi potrafią się odróżnić, ale nie są zainteresowani by to ujawniać gojom. 

Na terenie Polski Żydzi przyczynili się do upadku Królestwo Polski i w ten sposób dostali się na teren Rosji. Wcześniej Rosja była wolna od wpływów żydowskich. Możemy o tym przeczytać w książce Sołżenicyna "dwieście lat razem". Te 200 lat wystarczyło, żeby doprowadzić Wielką Rosję do całkowitej ruiny. Rosja zagarniając część Polski automatycznie przejęła mieszkających tam Żydów. To był początek końca wielkiej Rosji. Od rozbiorów Polski siedziba sanhedrynu stała się nieznana, a wszelkie informacje tajne. Możliwe, że w Rosji już go nie było.

Gdy Napoleon zwołał sanhedryn do Paryża w roku 1807. Przybyli Żydzi w większości z z Francji i północnych Włoch, ale byli też wśród nich wysłannicy gmin z Holandii i zachodnich Niemiec. Napoleon widział, że Żydzi działają na czyjeś rozkazy, i chciał móc prowadzić otwartą dyskusję z tą władzą, nawet gdyby sam miał ją utworzyć. Trudno dziś powiedzieć na ile ten sanhedryn był prawdziwy. Wszystko wskazuje raczej na to, że sanhedryn przeniósł się do nowej ziemi gdzie mógł mieć większy wpływ na politykę. 

Od 2004 roku próbuje się powołać sanhedryn na terenie Państwa Żydowskiego położonego w Palestynie. Byłby on konkurencyjny do tego, który już istnieje. Z całą pewnością taka tajna RADA istnieje i cały czas działa, ponieważ księga Objawienia zapowiada jej zniszczenie przy końcu dni tego politycznego systemu. Nie ma w proroctwach wzmianki o przerwie w jej działaniu i jest powiązana z prześladowaniem proroków i naśladowców pomazańcowych.

I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją bardzo się zdumiałem. 
Objawienie 17:6

Sanhedryn może dziś mieć całkowicie inną nazwę, ale to nadal jest tak samo zakłamany układ władzy, jak w świątyni Jerosolimskiej w czasach proroka Ezechiela. Obecna nazwa, z której znamy tą władzę najlepiej, to Wielka Nierządnica, bowiem przez wieki jej sposób działanie nie uległ zmianie. 

W niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi 
Objawienie 18:24

Czy sanhedryn jest wielką Nierządnicą? Oczywiście, że tak, jest w samym centym jej działań, ale nie tylko on ponosi odpowiedzialność. Prorocy mówili, że miasto Jerusalem jest Nierządnica zdradzającą Boga. Pan nasz Jeszu także zapowiadał karę na całym mieście Jeruzalem za zabijanie proroków. Posłaniem Jan pisząc księgę Objawienia także podkreśla, że Wielka Nierządnica jest wielkim miastem. A miasto to nie tylko władza centralny (sanhedryn), ale także służby pomocnicze, strażnicy, urzędnicy a nawet mieszkańcy i niewolnicy. Dlatego głos z nieba nawołuje:

I głosem potężnym tak zawołał: 
- Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu.

Pamiętajmy, że cały czas głos mówi o mieście, czyli systemie naczyń powiązanych, czytamy dalej:

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli; bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
Objawienie 18:2-5

Nie wolno nam więc w jakikolwiek sposób być częścią tego miasta-systemu. Powinniśmy trzymać się od niego z daleka. Tak jak naśladowcy pomazańcowi uciekając z Jerusalem porzucili wszystko, nie bacząc na ewentualne trudności, tak też my powinniśmy zrezygnować z dzisiejszych okazji i mimo utrudnień stronić od Wielkiej Nierządnicy.
___________________
krzysztof pomazańcowy

3 komentarze:

 1. 1 Tes.2:15"Żydzi zabili Pana Jeszu i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. 16 Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży."

  OdpowiedzUsuń
 2. Cieeekawe . Badam te sprawy intensywnie od ok. 3 lat , sprawa jest meeega trudna , i doszedłem do wstrząsających wniosków ale to bardzo długi temat .
  Sanhedryn jest tu jakby kontynuacją jakieś dziwnej ,,mocy,, już od Mojżesza a wzmianka,, już więcej się to nie powtórzyło,, sugeruje jakby na brak kontynuacji po tych 70 ciu , choć może to być niezła ,,zmyłka,,
  Jedno wiem , jak wyjdzie prawda to WSZYSTKIM nam szczęki opadną .Temat rzeka .Pozdrawiam .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawda jest znana. Sanhedryn przywłaszczył sobie prawo do osądzania by robić czystki. Skutek był taki, że zabijali proroków i samego Syna Bożego także zabili.

   Usuń