wtorek, 24 stycznia 2017

10 powodów, dla których powinieneś znać prawdziwe imię Chrystusa


Z kilkuset wersetów biblijnych wybrałem kilkadziesiąt, by w ten sposób choć trochę przybliżyć powagę tego tematu, jakim jest oddawanie czci Chrystusowi przez prawdziwe Jego imię. Przyglądając się tym wersetom, stwierdzam stanowczo, że ludzie nie szanujący jedynego prawdziwego imienia Chrystusa, zupełnie nie rozumieją Nowego Testamentu i Dobrej Nowiny. Poziom zrozumienia Ewangelii jest na tak niskim poziomie, ze jestem przerażony. Jest to jednak poziom ogólnoświatowy, w którym teologowie wyróżniają się tylko pomysłowością, a pastorzy krasomówstwem. 

Ogólnoświatowa teologia chrześcijańska, bez szacunku do prawdziwego imienia Zbawiciela, nie osiąga nawet poziomu najniższego. Teologowie nie pojmują podstaw ewangelii, a to czego nauczają to jedno wielkie zwiedzenie. Oni nawet nie karmią się mlekiem typowym dla okresu niemowlęcego. 

Poniżej prezentuję listę ciekawych wersetów biblijnych wspominających o imieniu Pana naszego Jeszu. Zachęcam też do obejrzenia filmu.

1. Imię pochodzi z nieba

Bóg przez Posła zadbał o to by Chrystus dostał właściwe imię, które znaczy Zbawiciel.

Poseł (anioł) do Mariam: 

Łk 1:31 "Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jeszu."

Poseł do Józefa:

Mt 1:21 "Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jeszu, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów."

Mt 1:25 "lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jeszu."

Łk 2:21 "Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jeszu, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie."

2. Wiara w imię Jeszu

Dz 3:16 "I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie."

Dz 8:12 "Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jeszu Pomazańcy, dawali się zanurzyć, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty."

J 1:12 "Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego"

J 2:23 "Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił."

J 20:31 "Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jeszu jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego."

J 3:18 "Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego."

1J 3:23 "Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jeszu Pomazańca, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał."

1J 5:13 "O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne."


3. Zbawienie w imieniu Jeszu

Mt 12:21 "A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję."

Mt 1:21 "Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jeszu, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów."

Dz 2:21 "Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie."

Rz 10:13 "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie."

Dz 4:12 "I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni."


4. Odpuszczenie grzechów z uwagi na imię Jeszu

Łk 24:47 "w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem."

1J 2:12 "Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię."

1Kor 6:11 "A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jeszu Pomazańcy i w Duchu Boga naszego."

Dz 10:43 "Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów."

Dz 2:38 "Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie zanurzenie w imię Jeszu Pomazańcy na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego."

Dz 22:16 "A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, zanurz się i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego." 

5. Wzywanie imienia Jeszu

1Kor 1:2 "Zgromadzeniu Bożemu, które jest w Koryncie, poświęconemu w Pomazańcu Jeszu, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jeszu Pomazańcy na każdym miejscu, ich i naszym"

2Tm 2:19 "Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego."

Dz 2:21 "Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie."

Dz 9:14 "ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia twego."

Dz 9:21 "Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili: Czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów?"

Dz 22:16 "A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, zanurz się i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego."


J 14:13,14 "A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię."

J 15:16 "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje."

J 16:23,24 "W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna."

Rz 10:13 "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie."

6. Zanurzenie w imię Jeszu

Dz 10:48 "I rozkazał zanurzyć ich w imię Jeszu Pomazańcy. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni."

Dz 19:5 "Gdy to usłyszeli, przyjęli zanurzenie w imię Pana Jeszu."

Dz 2:38 "Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie zanurzenie w imię Jeszu Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego."

Dz 22:16 "A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, zanurz się i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego."

Dz 8:12 "Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jeszu Chrystusa, dawali się zanurzyć, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty."

Dz 8:16 "Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie zanurzeni w imię Pana Jeszu."

Mt 28:19 "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im zanurzenia w imię Moje [Ojca i Syna, i Ducha Świętego]."

7. Służba dla imienia Jeszu

Dz 15:25,26 "Postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jeszu Pomazańcy poświęcili swe życie."

Dz 21:13 "Wtedy Paweł odrzekł: Co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jeszu."

Dz 9:15,16 "Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego."

Mt 18:20 "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich."

Mt 19:29 "I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny."

Mk 9:37 (Łk 9:48) "Kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał."

Rz 1:5 "przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody,"

Hbr 6:10 "Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie."

8. Chwała i uwielbienie imienia Jeszu

2Tes 1:12 "Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jeszu Pomazańcy - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jeszu Chrystusa."

Ap 14:1 "Potem ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach."

Ap 15:4 "któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje."

Hbr 13:15 "Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię."

J 12:28 "Ojcze, wsław imię Twoje! Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię."

Ap 11:18 "i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię."

Flp 2:9,10 "Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych."

Hbr 1:4 "On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię."

9. Prześladowanie z powodu imienia Jeszu

1P 4:14 "Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Pomazańcowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was."

Ap 2:3 "Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś."

Ap 2:13 "Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie."

Ap 3:8 "Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia."

Dz 21:13 "Wtedy Paweł odrzekł: Co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jeszu."

Dz 4:17,18 "Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię! Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jeszu."

Dz 5:28 "Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka."

Dz 5:40 "A przywoławszy Apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jeszu, a potem zwolnili."

Dz 5:41 "A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego."

Dz 9:15,16 "Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego."

J 15:21 "A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał."

Łk 21:12 "Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień, i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego."

Łk 21:17 "i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego"

Mk 13:13 (Mt 10:22) "I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony."

Mt 24:9 "Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego."

10. Antychryst w swoim imieniu

Łk 21:8 "Jeszu odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi!"

Mk 13:6 "Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą."

Mt 24:5 "Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą."

Mt 7:22 "W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?"


11. Imię nie jest zaklęciem, ale ma moc w powiązaniu z Bogiem

Łk 10:17 "Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają."

Mk 9:38,39 (Łk 9:49) "Wtedy rzekł do Niego Jan: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jeszu odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie."

Nieautoryzowana próba użycia imienia Jeszu, skończyła się pobiciem przez demona.
Dz 19:13 "A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jeszu nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam was przez Jeszu, którego głosi Paweł."

Imię posiada moc nie samo z siebie, ale z Boga lub Syna Bożego, którzy czynią to imię potężnym. 
Dz 4:30 "gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jeszu."

Powyższe wersety są powszechnie lekceważone przez chrześcijan. Ci, którzy powinni wielbić imię Pana Jeszu, przekonują, że to bez znaczenia jakie imię używamy. Czy Ty czytelniku docenisz i zrozumiesz przekaz zawarty w tych wersetach? To zależy czy jesteś tego godzien, ponieważ zrozumienie i wiara w imię Jeszu są darem Ducha Świętego, a nie wynikiem zrozumienia lub wrodzonej inteligencji. Po zapoznaniu się z tymi wersetami jedni padną na kolana i podziękują Bogu za zrozumienia i za danie nam imienia, dzięki, któremu zostaniemy zbawieni, a inni wzrusza ramionami, a nawet zaczną zwalczać prawdziwe imię Chrystusa.

Dlaczego tak jest? O to odpowiedź:

Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: 'Jeszu przekleństwem'. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: 'Panem Jeszu'.

1 Koryntian 12:3
Z przyczyn technicznych sporo materiału z początku spotkania zostało wykasowane. Zachęcam do obecności na żywo by nic nie umknęło Ci z treści spotkań.

___________________
krzysztof pomazańcowy

Na 11 kwietnia planowana jest pamiątka śmierci Zbawiciela, a przed pamiątką planowane jest zanurzenie w imię Jeszu. Odbędzie się to w centralnym miejscy Polski, a więc w okolicy Łodzi


4 komentarze:

 1. ale w jakich wersjach Biblii jest napisane Jeszu? Bo ja googluje w róznych i we wszystkich znajduję zapisane imię Jezus?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dysponujesz tylko polskimi przekładami Biblii, w których tłumacze wstawili fałszywe imię Jezus, a czytają je zależnie od kraju Dzizas, Chesus, Żezus itp Ale już w hebrajskiej wersji ewangelii Mateusza jest Jeszu, tak samo Peszicie aramejskiej dlatego w Syrii są kościoły w których do dziś modlą się do Jeszu. Oryginalne imie znajdujemy w hebrajskich manuskryptach jako Jeszu, a w grece Nowego Testamentu jako Jesu plus końcówki n i s.

   Usuń
 2. Dlaczego Jeszu a nie Jeszua? Poza tym jeżeli autorzy nowego testamentu chcieliby, żeby imię to było wymawiane poprawnie, nie użyliby imienia Jezus, albo odnotowaliby to, że my piszemy inaczej, ale czyta się to Jeszu i napisaliby, że wymowa tego imienia jest bardzo istotna. Są też ludzie, którzy upierają się przy imieniu Isus i twierdzą, że tylko ono jest poprawne. Pytanie, czy warto traktować to w kategorii myślenia magicznego? Nie lepiej zainteresować się samą osobą?

  OdpowiedzUsuń
 3. Jeszua to czasownik rodzaju żeńskiego (pisze się jeszuah), a Jeszu to rzeczownik wyprowadzony z tego czasownika. Pisarze Nowego Testamentu przetransliterowali Jeszu do greckiego alfabetu i wyszło im Jesu, ponieważ nie było litery oddającej głoskę SZ. W hebrajskim nie odmieniano imion przez przypadki więc Jeszu był zawsze Jeszu, a w grece odmienia się więc powstały odmiany Jesun i Jesus, ta ostatnia ma związek z podkreśleniem, że jest to imię męskie dlatego dodawano s na końcu. Nikt nie twierdzi ,że trzeba perfekcyjnie wymawiać to imię, czego dowodem jest że uważamy zarówno Jeszu jak i Jesu za poprawne, ale jeśli ktoś potrafi poprawnie wypowiedzieć ale nie chce tego robić to mamy doczynienia z brakiem szacunku do Syna Bożego. Pierwotnie ewangelia była głoszona tylko przez mowę, więc nie było problemu z prawidłowym imieniem, bo mówiono poprawnie. Problem pojawił ponieważ katolicyzm odciął nas od poprawnej wymowy i dziś staramy się wrócić do niej analizując Pisma i okazuje się to proste. Imię to nie ma nic wspólnego z kabała, czy jakimiś czarami, miliony chrześcijan na całym świecie używa tego imienia, robią to zarówno katolicy jak i protestanci w wielu krajach świata.

  OdpowiedzUsuń