niedziela, 19 lipca 2015

Upadek Wielkiej Nierządnicy


„Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: ‘Allelu Ja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług’.”  Objawienie 19:1,2

Pierwsza połowa 19 rozdziału księgi Objawienia wychwala Boga za to, że wykonał wyrok na Wielkiej Nierządnicy, zwanej też Matką Nierządnic (Objawienie 17:5), Babilonem Wielkim (Objawienie 14:8; 17:5; 18:2) i Człowiekiem Pysznym (Habakuka 2:5). Jest to niezwykły powód do radości, biorąc pod uwagę, jak wielki nacisk kładzie Księga Objawienia na radowanie się z tego powodu. Jest to powód do jedynego w Nowym Testamencie przywołania imienia Bożego JHWH. Jeśli ktoś spyta, czy istnieje imię Boga w Nowym Testamencie, to właśnie w tym miejscu jest jedyny taki przypadek. Aż cztery razy pojawia się imię Boga zapisane w krótszej wersji. Nie jest to pełna wersja JHWH (יהוה) tylko krótsza JH (יה). Tę krótszą wersję spotykamy kilkadziesiąt razy w Starym Testamencie, więc ta forma w Objawieniu nie jest niczym nowym. Nowością jest jedynie sposób zapisania tego imienia, ponieważ użyto greckich liter JA (ϊά). Dlatego w przekładzie Biblii Jakuba Wujka (1599r.) czytamy:

"Potem  słyszał jakoby głos rzeszy wielkich na niebie mówiących: Allelu-Ja. Zbawienie, i chwała, i moc Bogu naszemu jest; (…) A po wtóre rzekli, Allelu-Ja. A dym jej wstąpił na wieki wieków. I upadli dwadzieścia i czterej starszych, i czworo zwierząt, i pokłonili się Bogu siedzącemu na stolicy, mó­wiąc: Amen, Allelu-Ja. (…)I słyszałem jako głos rzeszy wielkiej, i głos wielu wód, i jako głos wielkich gromów, mówiących: Allelu-Ja: iż królował Pan Bóg nasz wszechmogący." Objawienie 19:1,3,4,6

W niebie nikt nie ma wątpliwości, że zniszczenie Wielkiej Nierządnicy będzie powodem do ogromnej radości. Dowiadujemy się, że „głos donośny wielkiego tłumu” (Objawienie 19:1) wychwalał Boga, a także „dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: ‘Amen! Allelu JA!’” (Objawienie 19:4). Jednak część sług Bożych potrzebuje zachęty, by dostrzec w tym powód do radości, gdyż takie słowa dało się słyszeć od tronu:

„Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!” Objawienie 19:5

Możemy się domyślać, że takiej zachęty będą potrzebowali słudzy Boży żyjący na ziemi, gdyż tutaj poszczególni ludzie, a także całe narody, zostały upite „winem” Wielkiej Nierządnicy (Objawienie 14:8; 17:2; 18:3). Każdy, kto zbyt mocno będzie związany z Nierządnicą, odczuje boleśnie jej upadek. Dlatego „głos z Nieba” nas wzywa:

„Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli.” Objawienie 18:4

Prawdziwy Izrael nie będzie sprawcą jej grzechów, ale jeśli będzie trzymał się zbyt blisko Wielkiej Nierządnicy to może boleśnie odczuć jej upadek. Ta nierządnica jest nazwana miastem Babilon Wielki stąd słowa, by z niego wyjść tak, jak wcześniej słudzy Boży, a zwłaszcza świadkowie Jeszu, mieli opuścić Jeruzalem, by nie mieć udziału w jego plagach (Mateusza 24:16; Marka 13:14; Łukasza 21:21). A jeszcze wcześniej pierwszy Izrael miał opuścić dosłownie miasto i krainę Babilonu (Izajasza 48:20; 52:11; Jeremiasza 50:8; 51:45). 

Miasto jest systemem działającym według pewnego porządku. Ponieważ Wielka Nierządnica upija narody swoim winem to znaczy, że te narody i poszczególni ludzie są w stanie miłego podniecenia. Wszędzie tam, gdzie wielka Nierządnica upija narody, panuje przeświadczenie o niekończącej się przyjemności. Starsze pokolenie Polaków jeszcze dostrzega sens w ograniczaniu się i w szukaniu wyższych wartość niż tu i teraz. Filozofia tu i teraz jest typowa dla ludzi upijających się winem i, niestety, dla ludzi młodych. Nie ważne, co będzie jutro, byleby dziś nie zabrakło alkoholu. Polacy są pod wpływem Wielkiej Nierządnicy od roku, 1989 kiedy to zaczęła ona wprowadzać swój dobrobyt przez system kredytów bankowych. Polacy tak się upili, że odczuwają euforię dobrobytu mimo, że są coraz biedniejsi. Polska powoli traci od tego czasu cały przemysł, z ulic znikają sklepy, a ich miejsce zajmują przedstawicielstwa Wielkiej Nierządnicy, czyli banki. Polacy muszą się zadłużać lub pracować za granicą, a mimo to nadal zachowują się, jakby jeszcze nie wytrzeźwieli. Nie widzą żadnego problemu: jest super, jak pijakowi zanim nadejdzie ranek i zacznie się ból głowy, czyli tak zwany kac. Czy wówczas Polacy się obudzą? Obawiam się, że nie. Zamiast odciąć się od systemu bankowości babilońskiej wezmą kolejny kredyt, czyli będą się upijać tym winem aż do samego końca. Będą wychodzić z długów zaciągając kolejny dług, tak jak pijak leczy kaca ponownie sięgając po kieliszek. 

Wojna na Ukrainie jest po to, by kolejny naród upić „winem” Wielkiej Nierządnicy. Na razie Ukraińcy marzą, by się dostać na „ucztę” do miasta Babilon Wielki. Cała Rosja wydaje się być poza wpływem Matki Nierządnic, choć z pewnością na jej terenie już działają jej „córki” (Objawienie 17:5). Wielka Nierządnica nie jest jedyną nierządnicą. Jak informuje nas księga Objawienia jest ona matką nierządnic, czyli gdzieś jej córki, również nierządnice, muszą działać, choć z pewnością na mniejszą skalę. 

Upadek Wielkiej Nierządnicy będzie nie tylko zapłatą za zbrodnie jakich ona dokonała na sługach Bożych, ale także będzie zapowiedzią zbliżającego się końca tego systemu rzeczy i zaślubin Baranka Bożego (Objawienie 19:7). Dlatego zaraz po wezwaniu do radości z upadku Babilonu Wielkiego znajdujemy opis Armagedonu. Jednak między Zniszczeniem Nierządnicy a Armagedonem rozegrają się jeszcze inne wydarzenia związane z fałszywym Izraelem i antychrystem. To Gog z Magog udając Izrael wypowie wojnę Pomazańcowi Bożemu prześladując jego naśladowców. Ale o tym, jeśli Bóg pozwoli, napiszę innym razem.
__________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz