piątek, 23 listopada 2012

Sprawozdanie Mateusza rozdział 1

Prezentuje własne tłumaczenie sprawozdania Mateusza (ewangelii Mateusza) rozdział pierwszy. Dołożyłem starań by przywrócić prawidłowe znaczenie słowom, które były w dotychczasowych tłumaczeniach oddawane stereotypowo. Jestem przekonany, że takie tłumaczenie jest niezbędne do prawidłowego zrozumienia Pisma Świętego.

Zastąpiłem słowa: Chrystus – Pomazaniec, anioł – zwiastun, Jezus – Jeszu, apostoł - posłaniec lub wysłannik, i wiele innych.

Zmianie uległy także niektóre imiona. Kierowałem się przy ustalaniu ich prawidłowej wymowy transliteracją i tym, co wiemy o wymawianiu hebrajskich i greckich imion. Imiona będą jeszcze wymagały dalszych badań i poprawek.

Tłumaczenia dokonałem na bazie Biblii Gdańskiej, sprawdzając słowa w oryginałach greckich (biblesuite.com, blueletterbible.org) a także sprawdzając słowniki dostępne w Internecie.

Sprawozdanie Mateusza rozdział 1

(1) Księga rodowa Jeszu Pomazańca, syna Dauida, syna Abwraama. (2) Abwraam* spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakoba, a Jakob spłodził Judę, i braci jego. (3) A Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesroma, a Hesrom spłodził Arama. (4) A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naassona, a Naasson spłodził Salmona. (5) A Salmon spłodził Boesa z Rachaby, a Boes spłodził Jobeda z Rut, a Jobed spłodził Jessego. (6) A Jesse spłodził Dauida króla, a Dauid król spłodził Salmona z tej, która była żoną Urjasza. (7) A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abijasza, a Abijasz spłodził Azę. (8) A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza. (9) A Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechijasza. (10) A Ezechijasz spłodził Manasesa, a Manases spłodził Amona, a Amon spłodził Jozjasza. (11) A Jozjasz spłodził Jechonijasza i braci jego podczas zaprowadzenia do Babilonu. (12) A po zaprowadzeniu do Babilonu Jechonijasz spłodził Salatjela, a Salatjel spłodził Zorobabela. (13) A Zorobabel spłodził Abijuda, a Abijud spłodził Elijakima, a Elijakim spłodził Azora. (14) A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda. (15) A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakoba. (16) A Jakob spłodził Jozefa, męża Marii, z której się narodził Jeszu, zwany Pomazańcem. (17) A tak wszystkich pokoleń od Abwraama aż do Dauida jest pokoleń czternaście, a od Dauida aż do zaprowadzenia do Babilonu, pokoleń czternaście, a od zaprowadzenia do Babilonu aż do Pomazańca, pokoleń czternaście. (18) A narodzenie Jeszu Pomazańca takie było: Albowiem gdy Maria, matka jego, poślubiona była Jozefowi, wcześniej niż się zeszli, znaleziona była brzemienną z Ducha Świętego. (19) Ale Jozef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie opuścić. (20) A gdy on o to postanowił, oto mu się Zwiastun Pański we śnie ukazał, mówiąc: Jozefie, synu Dauida! nie bój się przyjąć Marii, żony twojej; albowiem, co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest. (21) A urodzi syna, i nazwiesz imię jego Jeszu**; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. (22) A to się wszystko stało, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego: (23) Oto panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazwą imię jego Emmanuel, co się wykłada: Bóg z nami. (24) Tedy Jozef obudziwszy się ze snu, uczynił, jak mu rozkazał Zwiastun Pański, i przyjął żonę swoją; (25) Ale jej nie zgłębił***, aż porodziła syna swego pierworodnego, i dał mu imię Jeszu.
_____________________
* Staram się możliwie jak najdokładniej oddać prawdziwe brzmienie imion.
** Hebrajskie słowo Jeszu znaczy Zbawiciel.
*** Zgłębić, wniknąć, poznać.