poniedziałek, 20 lutego 2017

Fałszywy Izrael


A ty, niegodny, nikczemny władco Israela, którego dzień nadchodzi, w czasie końca nieprawości, tak mówi Pan JHWH: Zdejm zawój [z głowy], podnieś koronę! To nie będzie takie same: uniżone wywyższę, poniżę wyniosłe. Ruiną, ruiną, ruiną ustanowię go podobną, taką będzie, aż przyjdzie ten który z wyroku ją dostanie. 
Ezechiela 21:25-27 (inne przekłady 21:30-32)

Prorok Ezechiel prawie 600 lat przed Chrystusem zapowiedział upadek królestwa Israela. Do upadku doszło wskutek niegodziwości Israelitów ale także królów. Israel miał przymierze z Bogiem, na mocy, którego był jego własnością, a król israelski zasiadał na tronie z woli Boga. Z dynastii królewskiej Dawida miał zostać wyprowadzony Mesjasz, który zbawi Israel. Ezechiel zapowiada, strącenie królów i przerwanie legalnej władzy, aż do momentu, gdy przyjdzie Ten, który na mocy prawa zasiądzie ponownie na tronie. 

Kiedy Poseł Gabriel zwiastował Mariam narodziny Syna, powiedział:


Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jeszu. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. 
Łukasza 1:31-33

Ewangelista Jan relacjonuje przyjście prawowitego władcy, opisując Go jako Logos, czyli mądrość wyrażoną Słowem:

Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 
Jana 1:10-13

Problem odrzucenia opisał też sam Zbawiciel:
Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerusalem, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: 
„Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich:
– Zarabiajcie nimi, aż wrócę.
Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: 
– Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. 
(..) 
– Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach.” 
Łukasza 19:11-14,27

Także w inny momencie Chrystus opisał bunt narodu wybranego, a nawet zabicie Mesjasza:

Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom (Israel) i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, ukochanego syna (Mesjasz). Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: "Uszanują mojego syna". Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: "To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze". I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym (poganom)
Marka 12:1-9

Obecnie czekamy na powrót Chrystusa, by zaprowadził wolę Ojca na Ziemi i wziął w obronę swoich wiernych sług. Tymczasem jednak szatan nie próżnował i nie próżnuje. Zorganizował alternatywną władzę królewską w Izraelu. Po siedemdziesięciu latach niewoli babilońskiej Israelici zorganizowali się w celu powołania rządu alternatywnego. Z Babilonu ściągnięto w tym celu potomka króla Dawida, by jako marionetkowy król zadbał o pozory legalności władzy. Był to Zorobabel, ale próżno szukać go na liście królów Izraelskich, ponieważ od samego początku była to kpina z władzy. Nawet portale żydowskie przyznają „Faktyczną władzę świecką w kraju sprawował jednakże zawsze namiestnik przysyłany przez właściwego władcę - Persa, a później Egipcjanina lub Syryjczyka.” Warto dodać, że później byli Grecy i Rzymianie. 

Faktycznym władca Izraela był naczelnik syryjski Nehemiasz. On wszystko organizował z pomocą kapłana i pisarza Ezdrasza. Zaprowadzili całkowicie nowe rządy, utworzyli judaizm, który od samego początku był odstępczy od prawdziwego wielbienia JHWH. Przeredagowano księgi starego testamentu i zaprowadzono prawdziwy zamordyzm, czyli zaczęto zabijać niepokornych proroków ogłaszając ich fałszywymi prorokami. W tym celu utworzono sąd najwyższy znany pod nazwa sanhedryn.

Utworzenie fikcyjnego państwa w miejsce prawdziwego królestwa Israela zostało odnotowane w proroctwach biblijnych jako BESTIA z siedmioma głowami. Te głowy to faktyczni władcy czyli przedstawiciele: Babilonu, Persji, Egiptu, Syrii, Grecji, Rzymu i dziś USA. Za czasów Chrystusa królem Izraela był edomitą Herod, a sprawował władzę z woli Rzymu, który był 6 potęgą światową zezwalającą na sztuczny byt zwany Izraelem. O tej szóstej potędze czytamy w księdze Objawienia, że spowodowała śmiertelną ranę:

I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią, 
Objawienie 13:3

Jan spisywał swoje proroctwa około 100 roku ery chrześcijańskiej i zauważył, że:
Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. 
Objawienie 17:8

W chwili gdy Jan to pisze bestii tej już nie ma z powodu śmiertelnej rany. Stało się to w roku 70 gdy Rzymianie zburzyli Jerusalem, a później zabronili Izraelita wstępować do tego miasta. Nielegalne, z punktu widzenia Boga, państwo Izrael przestało istnieć, aż do wyleczenia śmiertelnej rany czyli do roku 1948 

Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. "I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.
Objawienie 17:9,10

Potęga USA nazywana także anglo-amerykańską rządzi już 99 lat. Z punktu widzenia historii to okres krótki, a wiemy, że już na jej miejsce szykuje się 8 król czyli bestia. To by znaczyło, że bestia na krótki czas uwolni się spod panowania większych i silniejszych mocarstw i sama stanie się mocarstwem. Nadal jednak taki Izrael nie będzie miał mocy prawnej pochodzącej od Boga. Mówi o tym kolejny cytat z proroctw Jana:

A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. 
Objawienie 17:11

Dlaczego zdążą na zagładę?

Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich,
i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.
Objawienie 13:6,7

Fałszywy Izrael chcąc uwiarygodnić swoją władzę posunie się do wielkiego oszustwa. Utworzy coś co może być imitacją rządu Chrystusa na Ziemi. Ma to być obraz bestii, a bestia to państwo żydowskie więc jego obraz może być jakąś formą rządów. 

Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.
Objawienie 13:11

Podobieństwo do baranka sugeruje udawanie Chrystusa, który jest Barankiem Bożym. Mówi jak smok bo faktycznie stać będzie za tym zwiedzeniem szatan.

I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 
Objawienie 13:12

Nowy twór będzie uwiarygadniał fałszywy Izrael. Już dziś widzimy działanie agentów bestii, którzy uwiarygadniają Izrael jako rzekomo nadal naród wybrany, pomijają przy tym że prawdziwym Israelem są Dzieci boże uznane nie z krwi i normalnego cielesnego zrodzenia ale z woli Boga.

Ponieważ proroctwa mówią że będzie działał fałszywy prorok mający na celu uwiarygodnienie tego obrazu bestii więc możliwe że ten rząd będzie miał charakter religijny, najbardziej sensowne wydaje się przypuszczenie, że ogłosi się rządem Mesjasza na Ziemi, ogłosi fałszywe nawrócenie Izraela i będzie żądał poddaństwa i podatków z całego świata.

I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła.
Objawienie 13:13,14 

Zwiedzenie będzie ogromne, prawdopodobnie tylko słudzy pomazańcowi nie ulegna zwiedzeniu. Dlatego dziś mamy dwa niezwykle ważne zadani:

Jak największej liczbie ludzi uratować życie głosząc im konieczność wiary w Jeszu i konieczność wzywania, czyli używania tego imienia, w modlitwach do Syna Bożego. 

Wyjawiać plany szatana, związane z fałszywym Izraelem i przyszłym zwiedzeniem.

Żeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane. 
2 Koryntian 2:11

Dzięki znajomości szatańskich planów łatwiej będzie nam im nie ulec i pomożemy także innych szczerym osobą uniknąć zwiedzenia. A wszystko to na chwalę Boga Ojca i Pana naszego Jeszu.___________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz