niedziela, 18 września 2016

Proroctwa na wczoraj


O tym że żyjemy w czasach końca systemów politycznych i ludzkiej władzy dowiadujemy się dzięki analizie wypełniających się proroctw biblijnych. Niektóre już się spełniły inne są w trakcie lub lada dzień się spełnią, a inne mają jeszcze trochę czasu i spełnią się w przyszłości. Znamy proroctwa, które spełnią się nawet za ponad tysiąc lat (Objawienie 20:2,3). Koniec bowiem tych systemów politycznych, który nazywamy Armagedonem, nie oznacza końca świata w sensie dosłownym (Objawienie 19:15). Życie na Ziemi nie zniknie w wyniku wojny ludzi z Chrystusem. Pan nasz Jeszu zwycięży i będzie rządził 1000 lat. Udowodni że można żyć bez wojen i nienawiści nawet będąc jeszcze niedoskonałym człowiekiem. Będą to rządy nad zwykłymi ludźmi ale bez podjudzania szatana, który będzie uwięziony właśnie w tym celu by dalej nie szerzyć nienawiści i zła (Objawienie 20:3,7-10). 

Żeby ustalić, w jakim czasie żyjemy, musimy przeanalizować które proroctwa już się spełniły, a które są przed nami. Pan nasz Jeszu ostrzegając przed rokiem 70 podał zasadę, która jest nam pomocna także dziś. 

„A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.” 
Mateusza 24:32,33

Czy aby na pewno żyjemy w czasie gdy dojdzie do wojny Armagedonu? Żeby to ustalić sprawdźmy jakie proroctwa już się spełniły. Trzeba nieco wnikliwości przy ich badaniu ponieważ zły, który rządzi światem zwodzi ludzi uniemożliwiając im poznanie prawdy (Objawienie 12:9; 1 Jana 5:19). W wyniku tego zwodzenia ludzie nadal czekają na spełnienie się proroctw, które już się spełniły. 

O dniu swojego powrotu Chrystus powiedział, że nikt nie zna dnia ani godziny. Wyraźnie zaznaczył, że moment ten większość osób zaskoczy, tak samo jak zaskoczeni byli mieszkańcy Ziemi przed potopem.

„Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.” 
Mateusza 24:36-39

Dla wielu osób będzie toczyć się normalne życie, będą zabiegać o sprawy codzienne i nie będą widzieli żadnych spełniających się proroctw. Pomazaniec Boży podkreślał potrzebę czuwania co znaczy, że nawet dla sług jego długie wyczekiwanie może być usypiające. 

Dlaczego tak jest? Ponieważ znaki zbliżającego się powrotu Mesjasza, są dostrzegalne w długim czasie, co znaczy, że dla większości nie są dostrzegalne. Niektóre proroctwa spełniły się już ponad tysiąc lat temu np. proroctwa o odstępstwie. 

ODSTĘPSTWO

Paweł napisał:
„W sprawie przyjścia Pana naszego Jeszu Pomazańca i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.” 
2 Tesaloniczan 2:1-4

Paweł nie miał na myśli, że natychmiast po odstępstwie przyjdzie Chrystus. Chciał i powiedział, że teraz nie powinni wierzyć w powrót Chrystusa skoro jeszcze nie było odstępstwa. Samo odstępstwo miało trwać aż do powrotu Pana, który antychrysta zniszczy swoim przyjściem. Antychryst więc nie może być Babilonem Wielkim, o którym czytamy że zostanie zniszczony przez pobudzone do tego siły polityczne (Objawienie 17:16,17). 

Dziś jednak czekanie, aż spełni się to proroctwo, byłoby poważnym błędem, ponieważ spełniło się ono już na początku IV wieku. Wówczas chrześcijanie weszli w cudzołożny sojusz z cesarstwem rzymskim, rywalizując o wpływy polityczne z Wielką Nierządnicą. W ten sposób chrześcijaństwo stało się córką Wielkiej Nierządnicy (Objawienie 17:5), gdyż usiłowało kroczyć jej drogą (Jana 8:44). 

Nie trzeba było długo czekać i zaczęły się pojawiać odstępcze nauki włącznie z taką, która udowadnia, że Chrystus jest równy swemu Ojcu i sam jest Bogiem. Pewni ludzie ustanowili się następcami Chrystusa i zaczęli nazywać samych siebie Pomazańcami Bożymi czyli Chrystusami (Mateusza 23:8,10; 1 Tymoteusza 2:5). Musisz bowiem wiedzieć, że polskie słowo Pomazaniec jest odpowiednikiem hebrajskiego Mesjasz i greckiego Chrystus, jest jego tłumaczeniem. Taki nowy chrystus zaczął też mianować innych chrystusów, zarówno przywódców duchownych jak i politycznych, nazywając ich pomazańcami Bożymi. Stworzył całą hierarchię fałszywych pomazańców czyli antychrystów, gdzie on sam stał na ich czele. 

W tym też czasie zaczęto zmieniać imię Pana naszego Jeszu na Isus itp. Do dziś zachowały się kościoły w których używa się imienia Jeszu i które wyzwoliły się spod władzy naczelnego antychrysta, jakim był papież. Bezwzględnie wytępiono jednak chrześcijan, którzy nie uznawali trójcy. Oni byli pierwszymi ofiarami wypraw krzyżowych. Historia wpajana nam w szkołach pomija niewygodny fakt, że Goci, w tym Ostrogoci, Wizygoci, Wandale i spora część Europy byli chrześcijanami nie uznającymi trójcy. Nazywano ich arianami, ale oni sami czasem nazywali się kościołem powszechnym czyli katolikami. To była rywalizacja o słowa. Kościół stopniowo, królestwo po królestwie zmuszał do przyjęcia wiary w trójcę i podporządkowanie się naczelnemu antychrystowi. Robił to w jedynie sobie znany sposób czyli za pomocą miecza. To są jednak szczegóły w tym temacie nieistotne. Ostatecznie chrześcijaństwo weszło na drogę odstępstwa. Proroctwa się wypełniły, a wiara w trójcę będzie, aż do dnia powrotu Pana naszego Jeszu, ale wówczas dobiegnie końca. 

Paweł przekonywał że tajemnica odstępstwa już istnieje, ale ktoś ją powstrzymuje. Oczekiwanie, że odstępstwo pojawi się za prawie 2000 lat byłoby nieuzasadnione. Ono stało u drzwi już w czasach apostołów.

„Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jeszu zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.” 
2 Tesaloniczan 2:7-12

Zwodzenie jeszcze się nie skończyło, ale cuda jakimi chwalą się prawie wszystkie kościoły chrześcijańskie są właśnie spełnieniem tych słów. A jeszcze ostatniego zdania antychryst nie powiedział, są bowiem proroctwa zapowiadające cuda dla uwiarygodnienia Obrazu Bestii (Objawienie 13:13). One są jednak jeszcze przed nami, a my dziś zajmujemy się tymi proroctwami które już się spełniły.

Do odstępstwa już doszło, i pojawił się antychryst, a nawet wielu antychrystów. Skoro Jan twierdził, że...

„...bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.”
1 Jana 2:18

...więc tym bardziej my dziś po upływie kolejnych 1800 lat, możemy napisać, że było i jest wielu antychrystów, a pewnie jeszcze niejeden nas zaskoczy, jak choćby ten Obraz Bestii. 


BESTIA W CZASACH KOŃCA.

Kolejnym dowodem na to, że żyjemy w czasach końca, jest ponowne pojawienie się Bestii. Dowody wyjaśniające kim jest Bestia podałem w serii tematów (Izrael - bestia czasów końca, ). Nie będę teraz do nich wracał, zainteresowanych odsyłam do starszych tematów. Teraz skupmy się na samym proroctwie jako czymś co miało mieć miejsce w czasach końca. Przypomnijmy, że Wielka Nierządnica uprawiająca nierząd z władcami Ziemi, siedziała im na głowie. Taki właśnie opis zostawił nam Pomazaniec przez swego Posłańca Jana, który spisał nam to w księdze Objawienia.

„Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią."
Objawienie 17:8-12

Bestia otrzymała śmiertelną ranę w roku 70, gdy zburzone zostało Jeruzalem. W ten sposób sztuczny twór polityczny, który udawał królestwo Izraela zniknął z mapy świata. 

„I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią.” 
Objawienie 13:3

Dlaczego był to sztuczny twór polityczny? Ponieważ do tronu Izraela ma prawo tylko Chrystus nasz Pan Jeszu (Łukasza 1:32; Ezechiela 21:27*; Daniela 2:44). I faktycznie odkąd Bóg strącił z tronu Izraela ostatniego potomka z domu Dawida, tylko fałszywy król mógł rządzić. Robił to będąc uległym aktualnemu mocarstwu światowemu. Dlatego te mocarstwa są głową tej Bestii. W czasach Jana tym mocarstwem był Rzym i to on zadał śmiertelną ranę Bestii, czyli zlikwidował fałszywe królestwo Izraela.

Potęga Rzymska była dziwna, bardzo szybko podzieliła się na dwie części (golenie – Daniela 2:33). W różnych okresach historycznych, różni królowie tytułowali się cesarzem Rzymu. Nie wchodząc teraz w szczegóły wyjaśnię, że oba odłamy Cesarstwa Rzymskiego (Imperium Osmańskie-Bizancjum i Rzesza Niemiecka-Rzym) zostały pokonane w I wojnie światowej, przez nowe imperium także dwuczłonowe czyli Anglię i USA, dlatego mówimy dziś o imperium angloamerykańskim. 

Jan wyjaśnia, że Bestia będzie ostatnim mocarstwem ziemskim w koalicji 10 państw (palce - Daniela 2:33b). Dostaną władzę na krótki czas. Kiedy pojawiło się ponownie fałszywe państwo Izrael? Przypominam, że fałszywe ponieważ nie zasiada na jego tronie Mesjasz, tylko jego 'głową' jest zewnętrzny ośrodek władzy. Bestia ponownie na arenie światowej pojawia się w 1948 roku. Od tamtej pory zdobywa wpływy i szykuje się do władzy nad światem przy współpracy uległych sojuszników. Na razie jednak istnieje dzięki wsparciu militarnemu i finansowemu z USA, ale coraz częściej ośmiela się 'warczeć' na swojego żywiciela. 

Pojawienie się Bestii jest znaczącym sygnałem że żyjemy w czasie końca. Teraz na własne oczy możemy obserwować jak Bestia rośnie w siłę i przejmuje władzę doprowadzając najpierw do upadku swoich żywicieli. Przed nami kolejne proroctwa, które prawdopodobnie spełnią się za naszego pokolenia, ale o nich napiszę następnym razem, jeśli Bóg pozwoli (Jakuba 4:15). 
____________________
krzysztof pomazańcowy

*W niektórych przekładach werset 32

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz