niedziela, 23 sierpnia 2015

Wspaniała nowina!


„On odda każdemu stosownie do jego czynów: życie wieczne tym, którzy trwając w dobrych czynach szukają chwały, szacunku i niezniszczalności; tym zaś, którzy podjudzają i nie ulegają prawdzie, ale ulegają niegodziwości, złośliwość, gniew, udrękę i ucisk na każdą duszę człowieka czyniącego zło.” Rzymian 2:6,7

Niezniszczalność jest naszą nagrodą. Możemy my dostać ciała niezniszczalne a przez to stać się niezniszczalnymi lub nasza nagroda może być niezniszczalna. Jak się za chwile przekonamy jedno drugiego nie wyklucza. O ciałach pisał Paweł:

„Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe.” 1 Koryntian 15:42-44

Paweł dalej w swoich wywodach łączy nasze ciała niezniszczalne z nagrodą niezniszczalną:
„Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.” 1 Koryntian 15:50

Żeby, więc dostać nagrodę niezniszczalną musimy też otrzymać ciała niezniszczalne. Paweł jednak pisze też o nieśmiertelności. Większość religii chrześcijańskich, jeśli nie wszystkie myli pojęcia nieśmiertelność i niezniszczalność. Tłumacze katoliccy stosują je zamiennie a Świadkowie Jehowy słowo niezniszczalność tłumaczą na nieskażoność, co pogłębia jeszcze ich brak zrozumienia tego tematu i przyszłej nagrody. Wprawdzie przyznają, że nieskażoność to niezniszczalność jednak stosują konsekwentnie to pierwsze, co nie wpływa dobrze na zrozumienie ich tekstów. Można wręcz powiedzieć, że ich tłumaczenie tego słowa zaciemnia temat, ponieważ nam Polakom, nieskażoność kojarzy się z brakiem brudu, czyli niepobrudzeniem się. Tymczasem słowo to w Nowym Testamencie znaczy po prostu coś nieulegającego zniszczeniu, czyli niepodlegającego skażeniu np. pośmiertnemu. 

Paweł w swoim dość obszernym wywodzie nie pisze nic o zmartwychwstaniu ciała, w którym żyjemy dziś. Nie pisze: ”zasiewa się cielesne i zmartwychwstaje cielesne” a takie głoszenie jest podstawą wiary świadków Jehowy. Jeśli będziesz miał okazję spytaj świadków, dlaczego Paweł nie wspomina nic o zmartwychwstaniu do życia na ziemi w zwykłych ciałach ziemskich? Przekonasz się, że nic z tego tematu nie rozumieją chyba że czytają ten blog. Otóż Paweł wspomina o zmartwychwstaniu ciał zwykłych, ale kładzie nacisk na różnicę by wykazać, że to, co wstanie będzie lepsze, dlatego wspomina o zmartwychwstaniu tego, co śmiertelne do nieśmiertelności. Paweł pisze:

„Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność.” 1 Koryntian 15:53

Niezniszczalność dziedziczy nagrodę w niebie a nieśmiertelność jest nagrodą dla ziemi. Oczywiście niezniszczalni także są nieśmiertelni, ale jakby na wyższym poziomie, ponieważ ich ciała są niezniszczalne. Życie wieczne to życie bez zaplanowanej śmierci, ale może takie życie realizować się w ciele podlegającym zniszczeniu, czyli w takim ciele, jakie mamy obecnie, które by żyć potrzebuje ciągłego doładowania. Adam został stworzony w ciele zniszczalnym, mimo że miał żyć bez końca, czyli bez śmierci. Nasza nagroda jest przemienienie lub zmartwychwstanie, po którym nie będziemy podlegali sądowi i śmierci.

„Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Pomazańca i będą z Nim królować tysiąc lat.” Objawienie 20:6

A czy będą tacy, którzy zmartwychwstaną i będzie miała władzę nad nimi śmierć druga? Owszem, kontekst wskazuje, że będą to ci, co dostąpią drugiego zmartwychwstania. Nie chodzi o to, że ktoś zmartwychwstanie po to by dostąpić drugiej śmierci, ale o to, że taka ewentualność będzie istniała. Każdy, kto dostanie ciało zniszczalne będzie mógł stracić życie i dla niego będzie to druga śmierci, jeśli na przykład w życiu wiecznym odmówi posłuszeństwa Bogu. Byłoby to wysoce nierozsądne, ale teoretycznie jest możliwe. Ponieważ ludzie dostępujący drugiego zmartwychwstania nie są wypróbowani tak jak ci, co dostępują pierwszego zmartwychwstania. Osoby z drugiego zmartwychwstania mogą przed swoją pierwszą śmiercią nawet nic nie wiedzieć o Chrystusie, ale ponieważ życie ich było pełne dobra jakby znali Boga i Chrystusa, więc na sądzie mogą dostać szansę, dlatego będzie to sąd na podstawie uczynków.

Paweł pisał o takiej możliwości:
„Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. [Okaże się to] w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jeszu Pomazańca ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii.” Rzymian 2:14-16

W Objawieniu czytamy o tym sądzie tak:
„Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.” Objawienie 20:11-15

Drugie zmartwychwstanie będzie do życia wiecznego, czyli nieśmiertelnego, ale w ciałach zniszczalnych. Ono zaludni ziemię. Natomiast pierwsze zmartwychwstanie jest dla tych, co przeszli próbę i zachowali wierność aż do śmierci, bardzo często męczeńskiej i oni dostępują życia nieśmiertelnego w ciałach niezniszczalnych, w miejscu niezniszczalnym, czyli w niebie. I teraz uważaj! Ostatecznym celem do zaplanowanym przez Boga jest…

Wszechświatowe zjednoczenie!

Dlatego czytamy w Pismach:
„Aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.” Kolosan 1:20

„Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Pomazańca i zlecił na posługę jednania. Albowiem w Pomazańcu Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Pomazańca spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” 2 Koryntian 5:18-20

„Nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Pomazańcu jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Efezjan 1:9,10

Moment zjednoczenia tego, co w niebie z tym, co na ziemi Jan ujrzał w swojej proroczej wizji i możemy o tym przeczytać w księdze Objawienia:

„I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: ‘Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły’. I rzekł Zasiadający na tronie: ‘Oto czynię wszystko nowe’. I mówi: ‘Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe’.” Objawienie 21:2-5

I niech ktoś powie, że to nie jest wspaniała nowina!
__________________
krzysztof pomazańcowy

2 komentarze:

 1. Zawsze ciekawił mnie werset Kol.1:13" On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, 14 w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów."Te wersety świetnie pasują do tego artykułu i następny 2 Kor.5: 17" Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe."Czyżby coś działo się z naszym życiem duchowym? 2 Kor.5: 15" A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 16 Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób."Natomiast pierwsze zmartwychwstanie jest dla tych, co przeszli próbę i zachowali wierność aż do śmierci, bardzo często męczeńskiej i oni dostępują życia nieśmiertelnego w ciałach niezniszczalnych, w miejscu niezniszczalnym, czyli w niebie. Ciekawe jak my zostaniemy wypróbowani,Szczepan przeszedł próbę pomyślnie,a my? Czy po śmierci ciała,zszedł do otchłani,czy został przeniesiony do miejsca które zobaczył??? Dz.7: 55" A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. 56 I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». 57 A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. 58 Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. 59 Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» 60 A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał."

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jeszu Pomazańca, gdyż stosownie do swego wielkiego miłosierdzia dał nam — przez zmartwychwstanie Jeszu Pomazańca spośród umarłych — nowe zrodzenie do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego. Jest ono w niebiosach zachowane dla was.” 1 Piotra 1:3, 4

   „Dano wam bowiem nowe zrodzenie, nie ze zniszczalnego, lecz z niezniszczalnego nasienia, przez słowo Boga, który żyje i trwa.” 1 Piotra 1:23

   „Jako że jego Boska moc wspaniałomyślnie obdarzyła nas wszystkim, co dotyczy życia i zbożnego oddania, przez dokładne poznanie tego, który nas powołał przez chwałę i cnotę. Przez nie wspaniałomyślnie dał nam drogocenne i niezrównane obietnice, abyście dzięki nim stali się współuczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy skażenia, które jest na świecie wskutek pożądliwości.” 2 Piotra 1:3, 4

   Usuń