piątek, 4 listopada 2011

"Wychwalajcie Ja"


Zwróć uwagę czytelniku na to, że różne grupy religijne nazywające siebie chrześcijanami, jeśli używają imię Boga to przeważnie w formie Jahwe lub Jehowa. Tymczasem wiemy na pewno, że „h” w języku hebrajskim nie wypowiadano (niema głoska). Znajduje to potwierdzenie w samarytańskiej wersji tego imienia. Samarytanie zapisali imię Boga za pomocą greckich liter a to znaczy, że umieścili w nim samogłoski. Z ich zapisu wynika, że wymawiało się Jawe. Zapisali to imię, jako Jabe ale wiemy, że z powodu braku w alfabecie greckim odpowiednika głoski „w” stosowali „b”. Była to praktyka często spotykana.

Podobnie z braku w alfabecie greckim odpowiednika głoski „sz” stosowano zamiennik w postaci „s”. Również w alfabecie łacińskim, którym posługujemy się dziś, brak jest litery odpowiadającej głosce „sz” i dlatego w krajach europejskich spotykamy różne kombinacje liter, które umownie odczytuje się, jako „sz” np.: sz – w języku polskim, sh – w języku angielskim, sch – w języku niemieckim.

Mimo że w greckich manuskryptach spotykamy słowo satan to jednak mówimy szatan, co jest zgodne z hebrajską informacją o tym słowie. Tak samo zamiast greckiego Jesu powinniśmy mówić Jeszu. Syn Boga nosił hebrajskie imię a nie greckie, kiedy pisarze Nowego Testamentu pisali to imię za pomocą greckich liter nie mieli innej możliwości jak użyć najbardziej podobnego „s”, dlatego pisali Jesu. Co jednak mamy dzisiaj sądzić o ludziach, którzy dokładnie wymawiają słowo szatan a przekręcają imię Syna Boga i zamiast Jeszu czytają Jezus, Dźizas lub Chesus.

Podobne przekręcanie ma miejsce w przypadku imienia Boga... 


Nawet, jeśli uznamy, (co nie jest całkowicie pewne), że forma Jahwe jest prawidłowa to powinniśmy pomijać „h”, czyli prawidłowo powinno się czytać Jawe.

Do podobnego przekrętu dochodzi w tłumaczeniu hebrajskiego słowa, Hallelujah które wysłannik (apostoł) Jan zgodnie z prawidłową wymową ominął „h” i napisał za pomocą greckich liter Alleluja. Jan w czerech miejscach podał nam imię Boga w formie Ja. Towarzystwo Strażnica przetłumaczyło to, jako „wysławiajcie Jah”. Wbrew wyraźnej wskazówce dodali na końcu „h”. Dlaczego? Przychodzi mi tylko jedno sensowne wytłumaczenie. Uważam, że ich celem było zniekształcić imię Boga. Nie wiem tylko czy są w tym działaniu świadomymi grzesznikami, czyli czy ktoś na górze jest wrogiem prawdy o Bogu, czy może są tak sprytnie wprowadzeni w błąd, że nawet w sytuacjach oczywistych nie widzą prawdy. Druga sytuacja byłaby zgodna ze słowami Jeszu Pomazańca Mat. 13: (14) Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. (15) Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. 

Wysłannik Jan w Objawieniu przekazał nam imię Boga w prawidłowej formie Ja, lecz żadna religia nie zauważyła tego. Wszyscy zgodnie twierdzą, że w Nowym Testamencie nie ma imienia Boga. Więc kogo wysławiał Jan?

Objawienie 19: (1) Potem usłyszałem jakby donośny głos ogromnej rzeszy w niebie. Powiedzieli: "Wysławiajcie Ja! Wybawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego, (2) ponieważ Jego sądy są prawdziwe i prawe. Bo wykonał wyrok na wielkiej nierządnicy, która swą rozpustą kaziła ziemię, i pomścił na jej ręce krew swoich niewolników". (3) I zaraz rzekli powtórnie: "Wysławiajcie Ja! A dym z niej wznosi się na wieki wieków". (4) A dwudziestu czterech starszych wraz z czterema żywymi stworzeniami upadło i oddało cześć Bogu zasiadającemu na tronie, i powiedziało: "Amen! Wysławiajcie Ja!" (5) Dobył się również głos od tronu i powiedział: "Wysławiajcie naszego Boga, wszyscy jego niewolnicy, którzy się go boicie, mali i wielcy". (6) I usłyszałem jakby głos ogromnej rzeszy i jakby odgłos wielu wód, i jakby odgłos potężnych gromów. Powiedzieli: "Wysławiajcie Ja, ponieważ Pan, nasz Bóg, Wszechmocny, zaczął królować. 

Nie mam wątpliwości że część osób, wybranych przez Jeszu, spojrzy na ten fragment Pisma Świętego i bez problemu zobaczy to, co przekazał nam za pośrednictwem Jana. Księga Objawienia była spisana już po zburzeniu Jeruzalem, gdzie kapłan raz w roku prawidłowo wymawiał do ludu imię Boga, więc zaistniała potrzeba by przekazać imię Boga naśladowcom jego Syna. Jan przekazał nam prawidłowe imię Ojca bez jakichkolwiek wątpliwości za pomocą dwóch liter alfabetu JA. Duch Święty kierujący spisywaniem księgi Objawienia uznał, że ta forma imienia wystarczy by wielbić Boga.

Jeszu mówiąc o ludziach, że są ślepi powiedział także, (16) Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.

Większość polskich przekładów oddaje te słowo, jako Alleluja a tylko świadkowie tłumaczą je na „wysławiajcie Jah”. Żadne tłumaczenie nie oddaje szacunku imieniu, które zostało w tym miejscu przemycone dla nas.  Jedni robią to, co Jan, czyli za pomocą dzisiejszego alfabetu oddają hebrajskie słowa bez tłumaczenia a świadkowie tłumaczą, ale dopilnowują by imię Boga zniekształcić dobrze wiedząc, że każdy wypowie „h”, którego nie powinno być. W ten sposób świadkowie dodają do świętych Pism coś, czego tam nie było. Okazują, więc lekceważenie przestrodze z Objawienia 22: (18) "Ja świadczę każdemu, kto słyszy słowa proroctwa tego zwoju: Jeżeli ktoś doda coś do tych rzeczy, Bóg doda mu plagi zapisanych w tym zwoju; (19) a Jeżeli ktoś odejmie coś ze słów zwoju tego proroctwa. Bóg odejmie jego dział w drzewach Życia i w mieście świętym - rzeczach opisanych w tym zwoju.

Co ciekawe świadkowie Jehowy podobnie jak inne ruchy religijne dbają o prawidłową wymowę fałszywych bóstw pogańskich takich jak Baal, mimo że w Pismach Hebrajskich jest wyraźnie napisane Bahal to oni unikają wymawiania „h”, dzięki czemu to pogańskie imię jest wiernie oddane. Pomyśl szczerze, co ma o takich „chrześcijanach” myśleć ten, co powiedział Łukasza 16: (10) Kto Jest wierny w najmniejszym, jest też wierny w wielkim, a kto jest nieprawy w najmniejszym, jest też nieprawy w wielkim.

Skoro żadna organizacja religijna nie okazała się wierna w tak ważnej sprawie jak imię Ojca i Syna to, na jakiej podstawie mogą liczyć na ich łaskę i błogosławieństwa?

Czy ktoś powie, że to drobiazgi?
W myśl przysłowia „każda sroka swój ogon chwali” różni działacze religijnie będą przekonywać, że są prawdziwymi sługami Boga i że ich sposób wielbienia go jest prawidłowy, ale czy rzeczywiście trzymają się tego, co zawierają Pisma Święte?

Jedni dodają do swej wiary takie nie biblijne nauki jak dogmat o trójcy a inni odwrotnie pomniejszają to, do czego Pisma wyraźnie odnoszą się z szacunkiem. Mam tu zwłaszcza na myśli prawdziwe imię naszego Pana a także imię Ojca Niebiańskiego.

Sprawa prawidłowego wymawiania imienia dla wielu osób wydaje się nic nieznaczącym szczegółem. Tymczasem Jeszu nam pozostawił przykład, z którego warto czerpać naukę. Łukasza 19: (17) On więc rzekł do niego: ,Świetnie, dobry niewolniku! Ponieważ w bardzo małej sprawie okazałeś się wierny, miej władzę nad dziesięcioma miastami'.

Gdyby, więc nawet przychylić się do ich twierdzeń i uznać, że prawidłowa wymowa imienia jest drobiazgiem to w myśl powyższego cytatu należy uznać, że nie ma czegoś takiego jak drobiazg bez znaczenia skoro na podstawia drobiazgów mamy być sądzeni.

Czy imię Pomazańca jest małą sprawą? Nie wydaje mi się. Przecież o tym imieniu czytamy w liście do Filipian 2: (9) Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię, (10) żeby w imię Jeszu zgięło się wszelkie kolano tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią (11) i żeby wszelki język otwarcie uznał, że Jeszu Pomazaniec jest Panem ku chwale Boga, Ojca.

Zanim uznasz na sposób ludzki i ku swojej zgubie, że prawidłowe używanie imienia jest bez znaczenia zapoznaj się z poniższymi wersetami: Mt 18:20; Dz 3:16; Mk 9:39; Łk 10:17; Łk 24:47; J 1:12; J 3:18; J 14:13,14; J 15:16; J 16:23,24,26; J 20:31; Dz 2:38; Dz 4:17,18,30; Dz 5:28,40; Dz 9:15; Dz 10:43,48; Dz 19:5,17; Flp 2:10; 2Tes 1:12; 1J 2:12; 1J 3:23; 1J 5:13; Ap 2:3.

1 Jana 3:23  "A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jeszu Pomazańca, i abyśmy się wzajemnie miłowali, zgodnie z przykazaniem, jakie nam dał."
 _________________
krzysztof król - napisz do mnie